palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2009/2010-es tanévben államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre a magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára

okm pályázatokA Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2009/2010-es tanévben.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Beregszászi Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 9. § (1) és (3) bekezdései, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 119. § (2) bekezdésének d) pontja, valamint a Kedvezménytörvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. OM. rendelet 1-2. §-ai alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló ukrán állampolgárságú személyek abban az esetben vehetnek részt a magyarországi államilag támogatott képzésben, ha nappali tagozatra, államilag támogatott doktori képzésre jelentkeznek, a felvételi eljárásban elérik az adott doktori képzésre vonatkozóan az államilag támogatott ponthatárt és ezután elnyerik az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton az államilag támogatott képzésben való részvételre irányuló jogosultságot.
 • A 2009/2010-es tanévben a magyarországi államilag támogatott, nappali tagozatos doktori képzésben összesen 19 fő, a Kedvezménytörvény hatálya alatt lévő horvát, szerb és ukrán állampolgárságú személy kezdheti meg tanulmányait a fent ismertetett eljárás alapján. E hallgatók a felvételi eljárásban nem terhelik a 2009/2010-es tanévre az egyes doktori iskolák részére előirányzott államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszámot, őket az előirányzott kerethez hozzáadva kell kezelniük a doktori iskoláknak.
 • Amennyiben a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló ukrán állampolgárságú személyek a doktori képzés felvételi eljárásában
  • nem érik el az államilag támogatott pontszámot, vagy
  • elérik ugyan az államilag támogatott ponthatárt, de nem nyerik el az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton az államilag támogatott doktori képzésre vonatkozó jogosultságot,
   akkor tanulmányaikat csak költségtérítéses formában kezdhetik meg.
 • Az államilag támogatott doktori képzésben részvevő hallgatók ösztöndíjának havi összege az éves költségvetési törvényben, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított éves támogatási normatívájának tizenketted része, 2009-ben ennek értéke a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 12. § (1) bekezdése szerint 93.000 Ft/hó. Ezen ösztöndíjra az államilag támogatott doktori képzésben résztvevő hallgató doktori tanulmányainak legfeljebb hároméves (36 hónapos) időtartama alatt jogosult.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Sikeres pályázat esetén a pályázó kizárólag a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájában végzendő tanulmányai időtartamában jogosult államilag támogatott doktori képzésben való részvételre, más államilag támogatott doktori képzésben történő részvétele csak a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának, illetve a tárca által erre kijelölt szervezet külön jóváhagyásával lehetséges.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Kedvezménytörvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdése alapján a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Beregszászi Információs Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek időpontjáról a Beregszászi Információs Irodánál érdeklődhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembevételével a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium oktatásért felelős államtitkára hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A magyarországi felsőfokú diplomával rendelkező nyertes pályázó nyilatkozatban vállalt kötelezettsége, hogy valamely – e jövőbeli tevékenységüket befogadó nyilatkozattal igazoló – szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban félévente legalább 1 alkalommal előadást tartanak saját tudományos tevékenységükről, kutatási (művészeti) eredményeikről, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudományterületen (művészeti területen) belüli egyéb témáról.
 • A nyertes pályázóval az Oktatási és Kulturális Minisztérium által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza a magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó jogait, valamint a hallgatónak a pályáztató felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél – száma) és ezekben bekövetkező változásokra;
  • idegenrendészeti státuszának megváltozása (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
 • A nyertes pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Beregszászi Információs Iroda, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi kezeléséhez az államilag támogatott doktorandusz jogviszonya időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az államilag támogatott doktorandusz jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A nyertes pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a doktori ösztöndíjat.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az államilag támogatott doktori képzésben való részvételt kizárja. A magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási/letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított doktori ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A nyertes pályázók a magyarországi államilag támogatott doktori képzésük időtartama alatt nem részesülhetnek más jogcímen (teljes képzési idejű vagy részképzéses magyarországi alap-, egységes /osztatlan/ és mesterképzésben) miniszteri ösztöndíjban, valamint nem részesülhetnek más (párhuzamos) szülőföldi tanulmányaikkal összefüggésben az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet közös pályázati felhívásain elnyerhető tanulmányi támogatásokból.
 • A pályázaton nyertes hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a magyarországi államilag támogatott doktori képzésben történő részvétel elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2009. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos PhD/DLA képzésére a felvételi eljárásban elérte az államilag támogatott ponthatárt és a 2009/2010-es tanévben I. évfolyamon megkezdi tanulmányait.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.

A meghirdetett pályázati kategória leírása és a további pályázati feltételek:

Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) – 12 fő

Azok a 2009. évben magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali tagozatos képzésre felvételt nyert és tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik

 • államilag támogatott doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban elérték az államilag támogatott ponthatárt, és
 • szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkeznek, vagy
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek, és
  • középiskolai tanulmányaik egészét (ide nem értve a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsgát) szülőföldi középiskolában végezték,
  • felsőfokú alapképzéses tanulmányaik végeztével a magyarországi tartózkodási engedélyük érvénytelenné vált (illetve a 2009. évben végzettek esetében legkésőbb 2009. augusztus 31. napjáig érvénytelenné válik),
  • rendelkeznek valamely szülőföldi (ukrajnai) felsőoktatási intézmény főállású oktatójának ajánlásával,
  • nyilatkozatban vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén valamely – e jövőbeli tevékenységüket befogadó nyilatkozattal igazoló – szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban félévente legalább 1 alkalommal előadást tartanak saját tudományos tevékenységükről, kutatási (művészeti) eredményeikről, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudományterületen (művészeti területen) belüli egyéb témáról.

Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek

 • a szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkezők,
 • akik szülőföldön köz- vagy felsőoktatási intézmény főállású vagy szerződéses tanárai/oktatói vagy tudományos kutatóhelyeken főállású vagy szerződéses kutatói.

Ezek hitelt érdemlő igazolása az elbíráláskor alkalmazott értékelési pontrendszerben többletpontot jelent.

A megadott 12 fős keretszám terhére magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők részére legfeljebb 2 ösztöndíj ítélhető meg, kivétel ez alól az az eset, amikor a keret teljes kitöltéséhez nem lesz elegendő érvényes szülőföldi diplomával rendelkező pályázó.

A pályázati kategóriára vonatkozó kizáró feltételek:

Nappali tagozatos PhD/DLA ösztöndíjra nem pályázhat az, aki

 • a megpályázott képzésre a 2008. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
 • tanulmányait nem a 2009/2010-es tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezik és magyarországi tartózkodási engedélyét felsőfokú alapképzéses tanulmányai befejezését követően meghosszabbította, illetve 2009. augusztus 31. napja utáni időszakra is rendelkezik érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel,
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezik és középiskolai tanulmányait részben vagy egészben nem szülőföldi középiskolában végezte,
 • szülőföldi nappali PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül,
 • tudományos fokozattal már rendelkezik.

A pályázatokat 2009. június 15-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2009. július 24., helyi idő szerint 17.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 16.00 óra).

Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2009. augusztus 3., helyi idő szerint 13.00 óráig (közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óráig) van lehetőség!

A pályázatokat egy példányban, személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Beregszászi Információs Iroda

90202 Beregszász (Beregovo), vul. B. Hmelnickoho 14.

B. Hmelnickij u. 14.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):

Beregszászi Információs Iroda

90202 Beregszász (Beregovo), vul. B. Hmelnickoho 14.

B. Hmelnickij u. 14.

Tel./Fax: +380-31-41-241-77

E-mail: office@nvsz.mmv.org.ua

Pályázni a Beregszászi Információs Irodában 2009. május 21-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Információs Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 25 hrivnya összegű pályázati díjat kell befizetni. A pályázati díj befizetése történhet

 • egyrészt a Beregszászi Információs Irodában – fenti címen – készpénzbefizetéssel (átvételi elismervény ellenében);
 • másrészt bankszámlára történő átutalással. (A bankszámla pontos adatairól a Beregszászi Információs Iroda nyújt részletes információt a fenti elérhetőségek valamelyikén.)

Szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni a pályázathoz, kivéve, ha a felsorolás ettől eltérően rendelkezik.

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
 • géppel írt szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem indokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • szülőföldi egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány, index és az oklevél betétlapjának („dodatok do diploma”) egyszerű másolata (szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében);
 • magyarországi egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (leckekönyv) egyszerű másolata (magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében);
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében a magyarországi tartózkodási engedély lejártát igazoló hivatalos dokumentum, illetve az útlevél fénymásolata (melyből látható, hogy nem rendelkezik magyarországi tartózkodási engedéllyel);
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit a Beregszászi Információs Iroda munkatársának bemutatja);
 • két szakmai ajánlólevél. A magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében az egyik ajánlásnak szülőföldi felsőoktatási intézmény főállású oktatójától kell származnia. (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében – a www.martonaron.hu honlapról is letölthető – kitöltött és a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy ösztöndíjas tanulmányai alatt félévente vállalja előadás tartását valamely szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban, illetve – ugyanezen formanyomtatványon – a megnevezett felsőoktatási intézmény vagy felsőoktatási szakkollégium vezetője részéről aláírt befogadó nyilatkozat;
 • befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola igazolása a felvételről;
 • a pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott (aláírásával ellátott) tématerve;
 • a befizetett 25 hrivnya összegről kiállított átvételi elismervény vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata;
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • 2 db ukránul megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

Csatolható mellékletek:

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban elegendő csatolni a pályázathoz.

 • tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített – a Beregszászi Információs Irodától igényelhető, illetve www.martonaron.hu honlapról letölthető – mellékleten,
  • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Beregszászi Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg,
  • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Beregszászi Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg,
  • megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét,
  • a konferencia-részvétel (TDK, szakmai konferencia) esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
  • DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell),
 • szülőföldi munkahelyi igazolás, szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál.