palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Tudományos Tanácsának pályázata

Honvédelmi Minisztérium pályázataiA HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet az alábbi témákban:

1. A pénzügyi- számviteli szaktevékenység jövőbeli megszervezése és végrehajtása a Nemzeti Katonai Stratégia tükrében, különös tekintettel a védelmi gazdálkodási rendszer működtetésének új kihívásaira:

– a téma alapvetően arra keresi a választ, hogy a jelentősen megváltozott nemzetgazdasági környezet, és az államháztartás átalakítási kényszere, milyen elvi lehetőségeket biztosít a védelmi gazdálkodás pénzügyi- számviteli biztosítási rendszerének fejlesztésére.
– a kutatásnak ki kell térnie a jelenlegi makrogazdasági környezet és az államháztartás lényegi összefüggéseire, illetve ezzel összefüggésben a védelmi gazdálkodást támogató pénzügyi- számviteli rendszer esetleges továbbfejlesztési lehetőségeire, a gyorsan változó környezeti hatásokat jól kezelő, arra mindinkább rugalmasan reagáló szakmai és szervezeti követelményrendszerre.


2. A védelmi gazdálkodás új környezeti kihívásai, avagy a hatékony költségfelhasználás megvalósításának módszertani lehetőségei:

– hatékonysággal való foglalkozás nem újkeletű, ugyanakkor a társadalmi- gazdasági fejlődés időről-időre előtérbe helyezi és különböző hangsúlyokkal fogalmazza meg, mint követelményt.
– a gazdaságban tapasztalt, jelenünket meghatározó és az elkövetkező 4-5 év erőforrás és költség védelmi gazdálkodási célú felhasználását súlyosan befolyásoló konvergencia és világgazdasági hatások enyhítésének lehetséges hatékonyság alapú megvalósítása időszerű kérdés.
– a döntések optimalizálása, a hatékonyság elemzése a katonai gazdálkodásban, a katonai gazdasági döntések megalapozásának korszerű módszerei és problémái feltárása jelen korunkra szükségszerűvé vált.

A téma feldolgozása során szükséges:

– áttekinteni a vezető elméleti megközelítéseket a témát érintően, így a haszonlehetőség, a határhaszon – határköltség és ár, valamint a fogyasztói és termelői többlet logikákat, figyelemmel érvényesülésükre a védelmi gazdálkodásban.
– elemezni a hatékonyság meglétét, érvényesülését, többoldalúan bizonyítani, bemutatni a védelmi gazdálkodás érintettségét.
– olyan módszertani útmutató kialakítása, amely kellő tudományos megalapozottsággal, a védelmi gazdálkodás gyakorlati kérdéseire is választ adva, megfelelően általános és konkrét leírását biztosítja a hatékony erőforrás és költség felhasználás megvalósulásának.

3. Új irányok a védelmi gazdálkodás pénzügyi- gazdasági belső ellenőrzésének rendszerében, a korszerű és hatékony módszertani lehetőségek feltárása és megvalósítási javaslata, az államháztartási követelmények figyelembevételével:

A téma tartalmának meghatározásakor a gazdálkodásban alkalmazott informatikai lehetőségek és a hagyományosnak tekinthető belsőellenőrzési módszerek vizsgálata hangsúlyos, amely megalapozhat egy nem vezetői szintű, de munkafolyamatba épített, kellőképpen automatizált, egységes belsőellenőrzési rendszert (AEBR).

A pályázat kiírásának célja: A Magyar Honvédség Pénzügyi és Számviteli Szervezetének működési tapasztalatainak széleskörű feltárása, a katonai közgazdasági és pénzügyi tevékenység elemzése és a továbbfejlesztés lehetőségeinek bemutatása, azok tudományos igényű megfogalmazása, összegezése. Mindezek alapján a működés feltételeinek további javítása érdekében vélemények, javaslatok kialakítása, megfogalmazása a védelmi gazdálkodás szintjei, közgazdasági és pénzügyi tartalmú feladatai magas színvonalú végrehajtása. Az új gazdasági- környezeti kihívásainak, valamint az államháztartási rendszer követelményeinek való hatékony és eredményes megfelelés.

Pályázati feltételek: Pályázni kizárólag a fenti témákból írt olyan tanulmánnyal lehet, amely mű a szerző eredeti munkája, amivel más pályázaton nem indult és a munka eddig még semmilyen formában nem jelent meg. A tanulmány átfogóan irányulhat a védelmi gazdálkodás közgazdasági és pénzügyi területe egészére vagy funkcionális területeire, illetve azokon belül egy-egy szakmai probléma elméleti kutatásokon, gyakorlati tapasztalatokon alapuló feldolgozására.

A pályamű terjedelme: Az elkészítésre kerülő pályamű terjedelme maximum 100 ezer, minimum 40 ezer karakter lehet (szóközzel), ami a maximum esetében kb. 40-50, a minimum esetében pedig 20 gépelt A/4-es oldal lehet ábrákkal, vázlatokkal együtt. A műveket kettő gépelt és egy elektronikus formában kell elkészíteni.

A pályamű szövegének formai követelményei:

Betűtípus; Times New Roman;
Betűstílus; Normál;
Betűméret; 14;
Sorközök távolsága; 1,5.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázók a pályaműveket jeligével ellátva, zárt A/4-es borítékban – a borítékon belül külön lezárt kis boríték tartalmazza a szerző nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail, egyéb) – a következő címre küldjék, illetve juttassák el:

Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
Tudományos Tanács
1135 Budapest, Lehel utca 35-37
Budapest, 1885. Pf. 25

A pályaművek beérkezésének határideje: 2009. szeptember 01.

A pályaművek értékelésének szempontjai:

a téma feldolgozási színvonala;
a választott téma időszerűsége, fontossága;
a dolgozat szerkesztése, stílusa;
az eredmények, ajánlások/javaslatok megfogalmazása;
alkalmazhatóság az MH gazdálkodási rendszerére;
a téma irodalmában való jártasság, az irodalom felhasználása.

A benyújtott pályaműveket két egymástól független szakértő bírálja el alapvetően a fenti szempontok figyelembe vételével kialakított pontszámok alapján.

Díjazás:
A pályázatot kiíró szervezet tagjaiból felkérésre kerülő szakmai bizottság első, második, harmadik díj, valamint különdíj(ak) odaítélésére tesz javaslatot a HM KPÜ vezérigazgató részére.

A díjak átadása: A díjak átadására a 2009. évi KPÜ Katonai Pénzügy Napja ünnepségsorozat keretében kerül sor. A díjazott és az arra érdemes nem díjazott pályázatok publikálásra kerülnek a Költségvetés Pénzügy Számvitel című ISSN 1789-3062 szakmai kiadványban.