palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére vonatkozó projektötletek benyújtására

A projekt-kiválasztási eljárás célja: A vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő, a vidékfejlesztéshez szorosan kapcsolódó, szervezett ismeretátadásra vonatkozó projektötletek kiválasztása és finanszírozása. Olyan, az alábbiakban felsorolt témájú országos, térségi, kistérségi, helyi hatókörű ismeretátadás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó projektötlet benyújtására van lehetőség, amely illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz.

Az ismeretátadás témái lehetnek:

a mezőgazdasági termeléssel, illetve más termeléssel kapcsolatos ismeretátadások, különösen

 • a termékek helyi piacra juttatására,
 • a fenntartható állattartásra,
 • a hazai nemesítésű fajták alkalmazására,
 • a kertkultúrára,
 • az ökogazdálkodásra vonatkozóak, illetve az integrált vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadások, különösen
 • a vidéki turizmusra,
 • a táji értékek és a kulturális hagyományok megőrzésére,
 • a helyi és térségi közösségépítésre,
 • sok szereplő bevonásával folyó falu- és vidéktervezésre,
 • az épített környezet védelmére vonatkozóak.

A projektötletnek olyan szakmai ismeretátadás megszervezésére, programok lebonyolítására kell irányulnia, amelyek során módszertanilag koordinált szakmai munka, tudásátadás folyik, amely biztosítja a kiemelt vidékfejlesztési programok támogatását, tudományos kutatások eredményeinek bemutatását, vagy alkalmas szakszerű tapasztalatok átadására, bevált, jó gyakorlatok megosztására. Előnyben részesülnek a helyi identitást erősítő, illetve a gyakorlati tudás átadására irányuló projektötletek.

A projektötlet megvalósítására kizárólag a jelen felhívásban meghatározott benyújtási határidő utolsó napját követő harmadik, negyedik, illetve ötödik hónapban van lehetőség (2013. március 1. – 2013. május 31.).

Jelen felhívással egy időben jelenik meg a felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció, mely tartalmazza a projektötlet benyújtásának útmutatóját, programűrlapját.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint.
Az MNVH Elnökségének döntése alapján a keretösszeg felhívásonként +/- 20%-kal növelhető vagy csökkenthető, de az összeg három felhívás átlagában a rendelkezésre álló költségkeretet nem lépheti túl.

A projektötletet benyújtók köre

Projektötletet kizárólag a jelen felhívást megelőzően lefolytatott, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnöksége által elvégzett előzetes nyilvántartásba vételi eljárás során megfelelt, azaz ténylegesen nyilvántartásba vett, tevékenységükben a vidékfejlesztéshez kötődő vagy azt felvállaló, adószámmal rendelkező magyarországi szervezetek és személyek nyújthatnak be (a továbbiakban: Partner). Egy Partner egy benyújtási időszakban, az adott felhívásra kizárólag egy projektötletet nyújthat be.

Egy Partner több időszakban is nyújthat be különböző vidékfejlesztési projektötlet támogatására dokumentációt, azonban egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető

 A projektötlet benyújtásának módja és helye

A projektötlet benyújtása az e célból működtetett elektronikus felületen található űrlap magyar nyelven történő kitöltésével lehetséges, amely a http://www.mnvh.eu/ honlapon érhető el.

Az elektronikus űrlapot jelen felhívásban és a kapcsolódó útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul kitöltve, a kérdésekre választ adva, majd az űrlap véglegesítésével lehet benyújtani. A Partner köteles továbbá a 7. pont szerinti közreműködő szolgálgatóval való együttműködés vállalásáról nyilatkozni, illetve ÁFA nyilatkozatot tenni.

A véglegesített elektronikus űrlapot – a kötelező mellékletekkel, illetve nyilatkozattal együtt – kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátott formában tértivevényes, elsőbbségi postai úton, 1 eredeti példányban is meg kell küldeni a 6. pontban megadott postacímre, legkésőbb a véglegesítést követő egy munkanapon belül. A borítékon fel kell tüntetni az elektronikus űrlap véglegesítése során kapott azonosítószámot.

A határidőn belül benyújtott projektötlet beérkezésének pontos időpontjáról (nap, óra, perc, másodperc) a Partner  azonnali jelzést kap az elektronikus felületen keresztül.

A projektötleteket benyújtó Partnerek neve, valamint a beérkezés pontos időrendi sorrendjét tartalmazó lista a http://www.mnvh.eu honlapon a benyújtásra nyitva álló határidő letelte után 1 munkanapon belül nyilvánossá válik.

A projektötlet benyújtásával kapcsolatban információ kérhető munkanapokon 8.00 órától 16:00 óráig, pénteken 14:00 óráig a (1) 362-8120 információs telefonszámon, illetve a beadási időszak alatt folyamatos jelleggel a projektotlet@mnvh.eu e-mail címen.

Amennyiben a projektötletet benyújtó Partner bármely, az MNVH Elnöksége által meghirdetett és finanszírozásra javasolt projektötletét két alkalommal szerződésszerűen nem valósítja meg, ezt követő időszakokban beküldött projektötletei elbírálásra nem kerülnek.

A projektötlet benyújtásának határideje: 2012. december 1. 00:00 óra – 2012. december 31. 23:59 óra

Projektötletek feldolgozója

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság
(a továbbiakban: Igazgatóság)
1223 Budapest, Park u. 2.

A projektötlet finanszírozásában és megvalósításában közreműködő szervezetek

A kiválasztott és finanszírozásra javasolt projektötlet megvalósításához szükséges kommunikációs, PR, nyomdai, médiafoglalási és egyéb, lebonyolításhoz szükséges elemek biztosításáról, az egyes költségelemek jelen felhívásban megjelölt céloknak megfelelő felhasználásáról, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program kommunikációs megjelenéseiről, valamint helyes arculati megjelenítéséről, a jelen felhívás kiírója által kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes ügynökségek (a továbbiakban: Szolgáltatók) gondoskodnak.
A Partner a projektötlet benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozni köteles arról, hogy vállalja a jelen felhívás kiírójával és a Szolgáltatókkal való együttműködést.
A kiválasztott és finanszírozásra javasolt projektötlettel kapcsolatos, ismeretátadást szolgáló előadások, oktatási feladatok költségeinek kiegyenlítését, és az egyes kommunikációs tételek (sajtókapcsolati munkák, sajtó megjelenések, hirdetések, nyomdai termékek előállítása, stb.) megvalósulását a jelen felhívás kiírója a Szolgáltatók útján biztosítja.

Elszámolható költségek köre

A Partner a projektötlet megvalósításával összefüggésben felmerülő költségeinek utólagos megtérítésére tarthat igényt, amennyiben a projektötlete finanszírozásra kiválasztott lesz, illetve a szükséges szerződést megköti, valamint az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

Jelen felhívás kiírója a projektötlettel egyidejűleg benyújtott részletes költségvetésben szereplő és elszámolható elemek költségeit viseli a Szolgáltatókon keresztül.

Elszámolható költségek:

 • az elméleti és gyakorlati helyszín (terem) és technikai eszközök bérleti díja,-
 • előadók, gyakorlati ismeretátadók díjazása,-
 • személy- és teherszállítás díja (résztvevők, ismeretátadók igazolt utazási költségei, kapcsolódó igazolt szállítási költségek),-
 • szervezési és adminisztrációs költségek (projektmenedzsment költségek) a projektötlet elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-áig,-
 • előadói anyagok szerkesztési költsége,-
 • előadói kisfilmek teljes filmprodukciós költsége,-
 • előadói prezentációk előkészítésének költségei,-
 • sajtókapcsolati feladatok ellátásának költségei,-
 • az ismeretátadás népszerűsítésével járó PR kommunikációs költségek,-
 • installációk és kreatív szemléltető eszközök biztosítása.-

Kizárólag az adott projektötlet zavartalan, magas színvonalú lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, szakmailag indokolt elemek költségei kerülnek megtérítésre.
Az ismeretátadás megvalósulási helyszínén, kiemelt helyen, jól látható módon legalább A/3 méretben a http://www.nmvh.eu/nyilvantarto/index_main.php oldalról letölthető, az ismeretátadásra vonatkozó adatokkal kiegészített (projekt megnevezés, kedvezményezett) plakát kihelyezése szükséges. Továbbá szükséges az ismeretátadással összefüggésben keletkező nyomtatott anyagra (pl. meghívó, tájékoztató, program stb.) a http://www.nmvh.eu/nyilvantarto/index_main.php oldalról letölthető logó és a következő mondat feltüntetése: „A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósult meg.”

A projektötlettel kapcsolatos, nyomdai úton előállított kommunikációs elemeket (sajtó megjelenések, hirdetések, dekorációs elemek, nyomdai előállítások) a jelen felhívás kiírója a Szolgáltató(ko)n keresztül biztosítja. Azok megvalósítása a projektötlet benyújtójával történő egyeztetést követően, a Szolgáltató(k) által összeállított, adott projektötletre vonatkozó kommunikációs terv alapján a Szolgáltató(k) feladata.

Ezen tételek:

 • meghívók grafikai tervezése és gyártása;
 • információs és szakmai anyagok grafikai tervezése és gyártása (sajtóanyag, sajtómappa, konferencia kiadvány, kiállítói katalógus, előadások írásos anyaga, előkészítő szakmai háttéranyag, stb.);
 • szórólapok, plakátok grafikai tervezése és gyártása;
 • dekorációs elemek grafikai tervezése és gyártása (roll-up, molino, asztali névtábla, zászlók, badgek, sátor frízek, egyéb installációs elemek);
 • hirdetések, óriásplakátok grafikai tervezése;
 • szóróajándékok grafikai tervezése és gyártása.

A Partner köteles a projektötlet költségvetésében az összes (elszámolható és el nem számolható) költséget részletezni, és megjelölni azon költségek körét, amelyeket  a felhívás kiírójának finanszírozásában szeretne megvalósítani. Tudomásul veszi továbbá, hogy projektötlete kiválasztása esetén a jelen felhívás kiírójának jogában áll a megjelölt költségelemek körének változtatása.

Egy projektötlet megvalósításával kapcsolatban jelen felhívás kiírója legfeljebb bruttó 2.500.000 Ft, azaz bruttó kétmillió-ötszázezer forint összeget térít meg. Jelen felhívás kiírója fenntartja továbbá a jogot, hogy adott projektötlet költségei közül csak a szakmailag indokolt elemek finanszírozására nyújt fedezetet a Szolgáltató(ko)n keresztül.

A projektötlet benyújtójának az elszámolható költségelemek tekintetében az összköltség változatlanul hagyása mellett, legfeljebb 10 %-os mértékig van lehetősége a költségek közötti átcsoportosításra.

A projektötlet megvalósítása kapcsán finanszírozott összeg tartalmazza a teljesítés keretében létrejövő mű elektronikus és/vagy nyomtatott formában történő kiadásának (felhasználásának) jogdíját is. A NAKVI- t megilleti a létrejött mű felhasználásának joga.

A projektötlet médiában történő népszerűsítését a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) biztosítja a projektötlet típusához, jellegéhez és megvalósításához igazodva, a megítélt finanszírozás összegével arányosan.

 Csatolandó mellékletek

 Az előadók, ismeretátadók referencia listája, publikációs listája vagy részletes szakmai önéletrajza.

Értékelési kritériumok

Formai (érvényességi) értékelés

A benyújtott (véglegesített) projektötlet szakmai bírálatának előfeltétele a formai követelményeknek való megfelelés. Kizárásra kerül az a projektötlet, amelyre nem teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a) a projektötlet benyújtója a projektötlet benyújtására jogosult, illetve
b) a projektötletet határidőben, legkésőbb 2012. december 31. napján benyújtotta;
c) a projektötlet papír alapon, postai úton is beérkezett;
d) a postai úton beérkezett dokumentum /cégszerűen/ aláírt;
e) a papír alapú dokumentum és az elektronikus űrlap adatai megegyeznek;
f) az űrlap minden releváns mezője (illetve a nyilatkozat) ki van töltve;
g) az előírt mellékletek, illetve nyilatkozat csatolásra kerültek.

Tartalmi értékelés

A projektötlet elbírálása pontozáson alapuló szempontrendszer alapján történik, az alábbi elemek vizsgálatán keresztül:
a) a szervezett ismeretátadás célja, aktualitása, megalapozottsága;
b) a szervezett ismeretátadás tematikája, a tananyag tartalma;
c) a célcsoport várható összetétele és a tervezett létszám;
d) a szakmai tartalom és a célcsoport igényeinek összhangja;
e) helyi erőforrások, önkéntesek bevonása;
f) az előadók, ismeretátadók szakmai referenciája (végzettség, gyakorlat);
g) gyakorlati ismeretátadás feltételeinek bemutatása (tárgyi feltételek minősége, rendelkezésre állása);
h) a költségvetés alátámasztottsága, indokoltsága, egy főre eső költség mértéke;
i) az átadott szakmai tudás ellenőrzésének módja;
j) a szervezett ismeretátadás MNVH Cselekvési Tervéhez való illeszkedése;
k) a szervezett ismeretátadás előzetes és eredménykommunikációja;
l) önerő (saját forrás) feltüntetése és bemutatása.

A projektötlet elbírálása az MNVH Elnökségének értékelése alapján, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, az elért pontszámok, illetve a vonatkozó eljárásrend szerint történik.

Az a projektötlet részesülhet finanszírozásban, amely az értékelés során az összes elérhető pontszám legalább 50%-át eléri.

A végső döntést a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembe vételével az IH vezetője hozza meg a benyújtásra nyitva álló határidő utolsó napját követő hónap utolsó napjáig.

A formai vagy tartalmi ellenőrzés során elutasított projektötlet esetében hiánypótlásra nincs lehetőség. Tekintettel arra, hogy jelen felhívás azonos tartalommal folyamatosan kiírásra kerül, az elutasított projektötlet újból benyújtható a soron következő felhívás alkalmával.

A döntést követő kiértesítés

Mind a finanszírozásra kiválasztott, mind az elutasított projektötletet benyújtó Partner a döntés eredményéről, annak meghozatalától számított 5 munkanapon belül indokolással ellátott, írásos értesítést kapnak. A döntés ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

Szerződéskötés

Jelen felhívás kiírója a finanszírozásra kiválasztott projektötlet megvalósítására a Partnerrel  valamint a közreműködő Szolgáltatókkal háromoldalú megbízási szerződést köt.
A szerződés megkötéséhez szükséges igazolásokról és egyéb dokumentumokról a döntés közlésével egyidejűleg a Partner írásban tájékoztatást kap, illetve az erre vonatkozó tájékoztató a http://www.mnvh.eu honlapon is megtekinthető.

Teljesítés és elszámolás

A Partner a megbízási szerződésben meghatározott módon teljesít és számol el.

A Partner az ismeretátadással kapcsolatban az Igazgatóság részére legalább 2db/nap részvételre jogosító meghívót juttat el az eseményt megelőzően.

A Partner az elszámolás részeként indikátorokat tartalmazó írásos beszámolót készít a projektötlet megvalósításáról, melynek szöveges szakmai leírást tartalmazó része legalább 2 oldal. A beszámolót a Szolgáltató(k) részére a projekt megvalósítását követően, legkésőbb annak záró dátumától számított 5 napon belül postai és elektronikus úton is meg kell küldeni.
Indikátorként az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 • jelenléti ív,
 • az előadások anyagai, a gyakorlati bemutatók tematikája (PDF, vagy power point formátumú),
 • részletes haladási napló az ismeretátadást tartó előadó aláírásával,
 • fotó dokumentáció az elméleti és gyakorlati helyszínekről (valamint az MNVH kötelezően megjelenítendő arculati elemeiről),
 • az ismeretátadás elvégzését igazoló névre szóló tanúsítványok/igazolás másolata,
 • központilag kiadott elégedettségi kérdőív kitöltetése az ismeretátadásban résztvevőkkel.

A Partner a beszámoló kapcsán felmerülő esetleges hiánypótlásáról a beszámoló beérkezésétől számított 5 munkanapon belül pótlási határidő megjelölésével írásos értesítést kap. A beszámoló hiánypótlására 1 alkalommal van lehetőség.
Az IH vezetője a teljesítés részleges elfogadása esetén jogosult csökkentett összegű finanszírozást megállapítani.

A beszámoló elfogadása esetén a Partner az értesítéssel egyidejűleg az IH vezetője által kiállított teljesítési jelentést (igazolást) is megkapja, mely alapján jogosult lesz a számla kiállítására, amely számlát a megbízási szerződésben megjelölt Szolgáltató(k) részére állítja ki.

A kifizetés a benyújtott, szolgáltatásonként, termékenként, illetve ÁFA kulcsonként tételesen kiállított számla ellenében, annak beérkezésétől számított 90 napon belül átutalás formájában történik meg. Kizárólag magyar forintban kiállított számla fogadható be.

Amennyiben a Partner nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít, a megbízási szerződésben rögzített és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

Amennyiben a Partner a projekt megvalósítása során az MNVH szervezetének média megjelenéséről – logó, plakát kihelyezéséről – nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik, legfeljebb a megítélt finanszírozási összeg 70%-ára jogosult.

Az MNVH által finanszírozott termék, szakmai anyag esetében azok értékesítésére sor nem kerülhet, terjesztésük során ellenérték nem kérhető.

 További információk

A dokumentáció letölthető a http://www.mnvh.eu és a http://www.umvp.eu honlapokról.

A projektötlet benyújtásával kapcsolatos kiadásokat és költségeket a Partner viseli, az előkészítéssel, jelentkezéssel kapcsolatos eljárásokat a benyújtó a saját kockázatára teszi meg.

Az IH, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI), az MNVH és az Igazgatóság kizárja a felelősségét az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.

A Partner a projektötlet benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a projektötletben szereplő adatait az Igazgatóság, a NAKVI, az IH, és az MNVH valamint ezen szervezetek szakértői, az ellenőrzésüket, a felügyeletüket végző szervezetek és személyek megismerjék, továbbá az általuk benyújtott adatok közzétételre kerüljenek.

Űrlap minta 2.12 MB pdf Letöltés
Kitöltési útmutató 447.11 KB pdf Letöltés

.A kifizetés a benyújtott, szolgáltatásonként, termékenként, illetve ÁFA kulcsonként tételesen kiállított számla ellenében, annak beérkezésétől számított 90 napon belül átutalás formájában történik meg. Kizárólag magyar forintban kiállított számla fogadható be.

Amennyiben a Partner nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít, a megbízási szerződésben rögzített és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

Amennyiben a Partner a projekt megvalósítása során az MNVH szervezetének média megjelenéséről – logó, plakát kihelyezéséről – nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik, legfeljebb a megítélt finanszírozási összeg 70%-ára jogosult.

Az MNVH által finanszírozott termék, szakmai anyag esetében azok értékesítésére sor nem kerülhet, terjesztésük során ellenérték nem kérhető.

 További információk

A dokumentáció letölthető a http://www.mnvh.eu és a http://www.umvp.eu honlapokról.

A projektötlet benyújtásával kapcsolatos kiadásokat és költségeket a Partner viseli, az előkészítéssel, jelentkezéssel kapcsolatos eljárásokat a benyújtó a saját kockázatára teszi meg.

Az IH, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI), az MNVH és az Igazgatóság kizárja a felelősségét az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.

A Partner a projektötlet benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a projektötletben szereplő adatait az Igazgatóság, a NAKVI, az IH, és az MNVH valamint ezen szervezetek szakértői, az ellenőrzésüket, a felügyeletüket végző szervezetek és személyek megismerjék, továbbá az általuk benyújtott adatok közzétételre kerüljenek.

Forrás: http://www.mnvh.eu