palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó projektötletek benyújtására

A projekt-kiválasztási eljárás célja: A vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő, a vidékfejlesztéshez szorosan kapcsolodó, elektronikus és nyomtatott kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó projektötletek kiválasztása és finanszírozása, melyek szakmai tapasztalatok, és know-how cseréjének biztosítására, a helyes, átadható gyakorlatok terjesztésére, projektadatbázis kiépítésére irányulnak, és amelyek illeszkednek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz.

A szakmai kiadványok célja elméleti és gyakorlati tudás átadása révén a vidék értékeinek, kultúrájának, hagyományainak élővé tétele, a helyi közösségek, a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának, a vidéken élő társadalmi csoportok identitásának erősítése.

Audio és audiovizuális kiadványok: oktatófilm; ismeretterjesztő film; népszerűsítő film; tematikus műsor; tematikus sorozat; rádióműsor. A projektötletnek kész forgatókönyvet és referenciaanyagot kell tartalmaznia

Nyomtatott kiadványok: könyv; interaktív kiadvány; időszakos kiadvány; általános bemutatkozó anyag; magazin; prospektus. A projektötletnek a kiadvány pontos meghatározását, referenciaanyagot, illetve könyv és időszakos kiadvány esetében lektori véleményt vagy előzetes lektori véleményt kell tartalmaznia.

Internetes honlap szerkesztése és indítása nem finanszírozható.

A kiadványnak tartalmaznia kell az alábbi információt: ”A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg.”

A projektötlet megvalósítására kizárólag a jelen felhívásban meghatározott benyújtási határidő utolsó napját követő harmadik, negyedik, illetve ötödik hónapban van lehetőség. (2013. március 1. – 2013.május 31.)

Jelen felhívással egy időben jelenik meg a felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció), mely tartalmazza a projektötlet benyújtásának útmutatóját, programűrlapját.

 A rendelkezésre álló keretösszeg

A rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint.
Az MNVH Elnökségének döntése alapján a keretösszeg felhívásonként +/- 20%-kal növelhető vagy csökkenthető, de az összeg három felhívás átlagában a rendelkezésre álló költségkeretet nem lépheti túl.

A projektötletet benyújtók köre

Projektötletet kizárólag jelen felhívást megelőzően lefolytatott a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által elvégzett előzetes nyilvántartásba vételi eljárás során megfelelt, azaz ténylegesen nyilvántartásba vett, tevékenységükben a vidékfejlesztéshez kötődő vagy azt felvállaló, adószámmal rendelkező magyarországi szervezetek és személyek (a továbbiakban: Partner).
Egy  Partner egy benyújtási időszakban, az adott felhívásra kizárólag egy projektötletet nyújthat be.

Egy Partner több időszakban is nyújthat be különböző vidékfejlesztési projektötlet támogatására dokumentációt, azonban egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető.

A projektötlet benyújtásának módja és helye

A projektötlet benyújtása az e célból működtetett elektronikus felületen található űrlap magyar nyelven történő kitöltésével lehetséges, amely a http://www.mnvh.eu/ honlapon érhető el.

Az elektronikus űrlapot jelen felhívásban és a kapcsolódó útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul kitöltve, a kérdésekre választ adva, majd az űrlap véglegesítésével lehet benyújtani. A Partner köteles továbbá a 7. pont szerinti közreműködő szolgálgatóval való együttműködés vállalásáról, a felhasználási jog biztosításáról nyilatkozni, illetve ÁFA nyilatkozatot tenni.

A véglegesített elektronikus űrlapot – a kötelező mellékletekkel és nyilatkozatokkal együtt – kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátott formában tértivevényes, elsőbbségi postai úton, 1 eredeti példányban is meg kell küldeni a 6. pontban megadott postacímre, legkésőbb a véglegesítést követő egy munkanapon belül. A borítékon fel kell tüntetni az elektronikus űrlap véglegesítése során kapott azonosítószámot.

A határidőn belül benyújtott projektötlet beérkezésének pontos időpontjáról (nap, óra, perc, másodperc) a Partner azonnali jelzést kap az elektronikus felületen keresztül.

A projektötleteket benyújtó Partnerek nevét, valamint a beérkezés pontos időrendi sorrendjét tartalmazó lista a http://www.mnvh.eu honlapon  a benyújtásra nyitva álló határidő letelte után 1 munkanapon belül nyilvánossá válik.

A projektötlet benyújtásával kapcsolatban információ kérhető munkanapokon 8.00 órától 16:00 óráig, pénteken 14:00 óráig a 362-8120 információs telefonszámon, illetve a beadási időszak alatt folyamatosan a projektotlet@mnvh.eu e-mail címen.

Amennyiben a projektötletet benyújtó Partner bármely, az MNVH Elnöksége által meghirdetett és finanszírozásra javasolt projektötletét két alkalommal szerződésszerűen nem valósítja meg, ezt követő időszakokban beküldött projektötletei elbírálásra nem kerülnek.

Az audio és audiovizuális kiadványok esetében a projektötletben a bemutatás, elérhetőség helyét meg kell jelölni.
A nyomtatott kiadvány (könyv) esetében bemutató tartása szükséges, melyen az MNVH részvételét biztosítani kell.

A projektötlet benyújtásának határideje: 2012. december 1. 00:00 óra – 2012. december 31. 23:59 óra

Projektötletek feldolgozója

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság
(a továbbiakban: Igazgatóság)
1223 Budapest, Park u. 2.

 A projektötlet finanszírozásában és megvalósításában közreműködő szervezetek

A kiválasztott és finanszírozásra javasolt projektötlet megvalósításához szükséges kommunikációs, PR, nyomdai, médiafoglalási és egyéb elemek biztosításáról, az egyes költségelemek jelen felhívásban megjelölt céloknak megfelelő felhasználásáról, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program kommunikációs megjelenéseiről, valamint helyes arculati megjelenítéséről, a jelen felhívás kiírója által kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes ügynökségek (a továbbiakban: Szolgáltatók) gondoskodnak.
A Partner a projektötlet benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozni köteles arról, hogy vállalja a jelen felhívás kiírójával és a Szolgáltatókkal való együttműködést.
A kiválasztott és finanszírozásra javasolt projektötlettel kapcsolatos költségek kiegyenlítését és az egyes kommunikációs tételek (sajtómegjelenések, hirdetések, nyomdai termékek előállítása, stb.) megvalósulását a jelen felhívás kiírója a Szolgáltatók útján biztosítja.

Elszámolható költségek köre

A Partner a projektötlet megvalósításával összefüggésben felmerülő költségeinek utólagos megtérítésére tarthat igényt, amennyiben a projektötlete finanszírozásra kiválasztott lesz, illetve a szükséges szerződést megköti, valamint az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti.

Jelen felhívás kiírója a projektötlettel egyidejűleg benyújtott részletes költségvetésben szereplő és elszámolható elemek költségeit viseli a Szolgáltatókon keresztül.

Elszámolható költségek:

Audio és audiovizuális kiadványok esetében: közreműködők díjai (PR tanácsadó, művészeti vezető, műsorvezető, rendező, szerkesztő, operatőr, vágó, technikus, hangmérnök, smink/fodrász, statisztéria, látvány/díszlettervező); egyéb díjak, költségek (oktatófilmek, sorozatok stb. sokszorosítása, filmek népszerűsítésével járó médiavásárlás, kellék, jelmez, díszletépítés, technika, szállítás, forgatási helyszín bérlése, világosítás, főcímkészítés, mely utóbbi 5 esetben eszközbeszerzés nem számolható el).

Nyomtatott kiadványok esetében: közreműködők díjai (PR tanácsadó, művészeti vezető, grafikus, tördelő, lektor, szerkesztő, fordító, szerzői honorárium, fotós és vásárolt fotók jogdíjai); egyéb díjak, költségek (nyomda, terjesztés, postaköltség). Kész kiadványra csak lektori díj számolható el (szerzői díj nem).
Szervezési és adminisztrációs költségek a projektötlet elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-áig.

Kizárólag az adott projektötlet zavartalan, magas színvonalú lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, szakmailag indokolt költségek kerülnek megtérítésre.
A szakmai kiadvánnyal összefüggésben keletkező nyomtatott anyagra (pl.: meghívó, tájékoztató stb.) illetve a szakmai kiadványra a http://www.mnvh.eu/nyilvantarto/index_main.php  oldalról letölthető logó és a következő mondat feltüntetése szükséges: „A projekt  a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg.”

A projektötlettel kapcsolatos, nyomdai úton előállított kommunikációs elemeket (sajtó megjelenések, hirdetések, dekorációs elemek, nyomdai előállítások) a jelen felhívás kiírója a Szolgáltató(ko)n keresztül biztosítja. Azok megvalósítása a projektötlet benyújtójával történő egyeztetést követően, a Szolgáltató(k) által összeállított, adott projektötletre vonatkozó kommunikációs terv alapján a Szolgáltató(k) feladata.

Ezen tételek:

 • információs és szakmai anyagok grafikai tervezése és gyártása (sajtóanyag, sajtómappa, stb.);
 • szórólapok, plakátok grafikai tervezése és gyártása;
 • dekorációs elemek grafikai tervezése és gyártása (roll-up, molino, zászlók, badgek, egyéb installációs elemek);
 • hirdetések, óriásplakátok grafikai tervezése;
 • hirdetések, óriásplakátok nyomdai kivitelezése;
 • sajtóhirdetések, internetes bannerek, outdoor kommunikációs elemek, oktatófilmek, reklámspotok hirdetési felületeinek vásárlása.

A Partner köteles projektötlet a költségvetésében az összes (elszámolható és el nem számolható) költséget részletezni, és megjelölni azon költségek körét, amelyeket  a felhívás kiírójának finanszírozásában szeretne megvalósítani. Tudomásul veszi továbbá, hogy projektötlete kiválasztása esetén a jelen felhívás kiírójának jogában áll a megjelölt költségelemek körének változtatása.

Egy projektötlet megvalósításával kapcsolatban jelen felhívás kiírója legfeljebb bruttó 2.500.000 Ft, azaz bruttó kétmillió-ötszázezer forint összeget térít meg. Jelen felhívás kiírója fenntartja továbbá a jogot, hogy adott projektötlet költségei közül csak a szakmailag indokolt elemek finanszírozására nyújt fedezetet a Szolgáltató(ko)n keresztül.

A projektötlet benyújtójának az elszámolható költségelemek tekintetében az összköltség változatlanul hagyása mellett, legfeljebb 10%-os mértékig van lehetősége a költségek közötti átcsoportosításra.

A projektötlet megvalósítása kapcsán finanszírozott összeg tartalmazza a teljesítés keretében létrejövő mű elektronikus és/vagy nyomtatott formában történő kiadásának (felhasználásának) jogdíját is. A NAKVI- t megilleti a létrejött mű felhasználásának joga.

A projektötlet médiában történő népszerűsítését a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) biztosítja a projektötlet típusához, jellegéhez és megvalósításához igazodva, a megítélt finanszírozás összegével arányosan.

Csatolandó mellékletek

Audio és audiovizuális kiadványok esetében : Kész forgatókönyv, referencia lista, publikációs lista
Nyomtatott kiadvány esetében: referencia lista, publikációs lista), könyv, illetve az időszakos kiadvány esetében lektori vélemény vagy előzetes lektori vélemény csatolása  szükséges.. A többi nyomtatott kiadvány esetében lektori vélemény a projektötlet megvalósítását követően küldendő meg.

Értékelési kritériumok

Formai (érvényességi) értékelés

A benyújtott (véglegesített) projektötlet szakmai bírálatának előfeltétele a formai követelményeknek való megfelelés. Kizárásra kerül az a projektötlet, amelyre nem teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

 • a projektötlet benyújtója a projektötlet benyújtására jogosult, illetve
 • a projektötletet határidőben, legkésőbb 2012. december 31. napján benyújtotta;
 • a projektötlet papír alapon, postai úton is beérkezett;
 • a postai úton beérkezett dokumentum /cégszerűen/ aláírt;
 • a papír alapú dokumentum és az elektronikus űrlap adatai megegyeznek;
 • az űrlap minden releváns mezője ki van töltve;
 • az előírt mellékletek, illetve nyilatkozatok csatolásra kerültek.

 Tartalmi értékelés

A projektötlet elbírálása pontozáson alapuló szempontrendszer alapján történik, az alábbi elemek vizsgálatán keresztül:

a) a tervezett kiadvány célja, tartalmának aktualitása,
b) a tervezett kiadvány szakmaisága, témájának feldolgozottsága
c) a tervezett kiadvány közérthetősége, nyelvezete;
d) a kiadvány célja és a célcsoportok közötti összefüggés,
e) szakmai felkészültség (technikai feltételek);
f) újszerűség vagy hiánypótló jelleg;
g) a költségvetés alátámasztottsága, indokoltsága, költséghatékonyság;
h) a tervezett kiadvány MNVH Cselekvési Tervéhez való illeszkedése;
i) a tervezett kiadvány előzetes és eredménykommunikációja.
amennyiben releváns:
j) esztétikai szempontok, információk elhelyezése, logikus szerkesztés;
k) az megjelenés ütemezésének ésszerűsége;
l) a kiadvány terjesztésének módja;
m) kép- és hangminőség, képi világ;
n) lektori vélemény (kiadvány és ideiglenes kiadvány esetén)
o) önerő (saját forrás) feltüntetése és bemutatása

A projektötlet elbírálása az MNVH Elnökségének értékelése alapján, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, az elért pontszámok, illetve a vonatkozó eljárásrend szerint történik.

Az a projektötlet részesülhet finanszírozásban, amely az értékelés során az összes elérhető pontszám legalább 50%-át eléri.

A végső döntést a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembe vételével az IH vezetője hozza meg a benyújtásra nyitva álló határidő utolsó napját követő hónap utolsó napjáig.

A formai vagy tartalmi ellenőrzés során elutasított projektötlet esetében hiánypótlásra nincs lehetőség. Tekintettel arra, hogy jelen felhívás azonos tartalommal folyamatosan kiírásra kerül, az elutasított projektötlet újból benyújtható a soron következő felhívás alkalmával.

A döntést követő kiértesítés

Mind a finanszírozásra kiválasztott, mind az elutasított projektötletet benyújtó Partner a döntés eredményéről, annak meghozatalától számított 5 munkanapon belül indokolással ellátott, írásos értesítést kapnak. A döntés ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

Szerződéskötés

Jelen felhívás kiírója a finanszírozásra kiválasztott projektötlet megvalósítására, a  Partnerrel, valamint a közreműködő Szolgáltatókkal háromoldalú megbízási szerződést köt.
A szerződés megkötéséhez szükséges igazolásokról és egyéb dokumentumokról a döntés közlésével egyidejűleg a Partner írásban tájékoztatást kap, illetve az erre vonatkozó tájékoztató a http://www.mnvh.eu honlapon is megtekinthető.

A projektötlet kezelője valamennyi finanszírozásra javasolt projektötlet esetében előírhatja, hogy a Partner az elkészült kiadványok meghatározott, a kiadvány példányszámához is igazodó, de legfeljebb 10 %-át részére adja át. Erről, és a kiadványok pontos, egyedileg meghatározott százalékos arányáról a megbízási szerződés rendelkezik. Az átadás során átvételi elismervény készül.
A projektötlet kezelője az átadott példányszámokról szabadon rendelkezik.

Teljesítés és elszámolás

A Partner a megbízási szerződésben meghatározott módon teljesít és számol el.

A Partnernek az elszámolás részeként, indikátorként az alábbi dokumentumok szükséges megküldenie:

 • elkészült szakmai kiadvány
 • átvételi elismervény a megbízási szerződésben meghatározott példányszám Igazgatóság részére történő átadásáról,
 • a kiadvány digitális formátumú anyaga, a terjesztésre vonatkozó szerződés, vagy előzetes megállapodás másolati példánya (amennyiben releváns).

A Partner a beszámoló kapcsán felmerülő esetleges hiánypótlásróla beszámoló beérkezésétől számított –  5 munkanapon belül pótlási határidő megjelölésével írásos értesítést kap. A beszámoló hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség.
Az IH vezetője a teljesítés részleges elfogadása esetén jogosult csökkentett összegű finanszírozást megállapítani.

A beszámoló elfogadása esetén a Partner az értesítéssel egyidejűleg az IH vezetője által kiállított teljesítési jelentést (igazolást) is megkapja, mely alapján jogosult lesz a számla kiállítására, amely számlát a megbízási szerződésben megjelölt Szolgáltató(k) részére állítja ki.

A kifizetés a benyújtott, szolgáltatásokként, termékenként, illetve ÁFA kulcsonként tételesen kiállított számla ellenében, annak beérkezésétől számított 90 napon belül átutalás formájában történik meg. Kizárólag magyar forintban kiállított számla fogadható be.

Amennyiben a Partner nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít, a megbízási szerződésben rögzített, és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

Amennyiben a Partner a projekt megvalósítása során az MNVH szervezetének média megjelenéséről – logó, plakát kihelyezéséről – nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik, legfeljebb a megítélt finanszírozási összeg 70%-ára jogosult.

Az MNVH által finanszírozott termék, szakmai kiadvány esetében azok értékesítésére sor nem kerülhet, terjesztésük során ellenérték nem kérhető.

További információk

A dokumentáció letölthető a http://www.mnvh.eu és a http://www.umvp.eu honlapokról.

A projektötlet benyújtásával kapcsolatos kiadásokat és költségeket a Partner viseli, az előkészítéssel, jelentkezéssel kapcsolatos eljárásokat a saját kockázatára teszi meg.

Az IH, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI), az MNVH és az Igazgatóság kizárja a felelősségét az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.

A Partner a projektötlet benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a benyújtott projektötletben szereplő adatait az Igazgatóság, a NAKVI, az IH, valamint ezen szervezetek szakértői, az ellenőrzésüket, a felügyeletüket végző szervezetek és személyek megismerjék, továbbá az általuk benyújtott adatok közzétételre kerüljenek.

 Letölthető dokumentumok

Űrlap minta 1.15 MB pdf Letöltés
Kitöltési útmutató 439.38 KB pdf Letöltés

Forrás: http://www.mnvh.eu/