palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Sri Lankai cunami-rehabilitáció tárgyában

kum-palyazatA Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok  felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2009. (IV.10.) KüM rendelet (a továbbiakban:  Rendelet) 2. §-ának (1) bekezdése és 31. §-a alapján pályázatot hirdet olyan civil szervezetek számára, amelyeknek céljai lehetővé teszik a Sri Lankai cunami-rehabilitációs projektben történő részvételt.

A Külügyminisztérium azt a pályázatot támogatja, amely az alábbiak megvalósítását vállalja: Közösségi szociális helyzetet javító intézmény létrehozását Sri Lankán, a cunami által sújtott területek rehabilitációja keretében.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 3. §-ának b.) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű civil szervezetek, amelyeknek céljai közé tartozik a pályázatban foglaltakhoz hasonló programok, projektek szervezése.

A pályázónak rendelkeznie kell helyi tapasztalatokkal, vagy a megvalósításba helyi civil szervezetet kell társmegvalósítóként bevonnia, mivel a helyszínen magyar külképviselet nem működik, a helyi hatóságokkal is a pályázónak (vagy a társmegvalósítónak) kell tartani a kapcsolatot.

A pályázattal elnyerhető támogatás:

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keret összesen: 38.907.672,- Ft, azaz harmincnyolcmilliókilencszázhétezer-hatszázhetvenkettő forint.

A pályázónak a támogatott tevékenység összköltségvetésének legalább 5%-át saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget.

A Kedvezményezett a támogatással érintett tevékenységet – a támogatási szerződésben meghatározott ütemtervnek megfelelően – kizárólag a szerződéskötést követően kezdheti meg.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • a) aki saját forrással nem rendelkezik, kivéve, ha az igényelt támogatás összege az 500.000,-Ft-ot, azaz ötszázezer forintot nem haladja meg,
 • b) aki az igényében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott, vagy
 • c) aki korábban a Külügyminisztériummal kötött bármely szerződésben foglalt feltételeket felróhatóan megszegte, a szerződésszegésről való tudomásszerzéstől számított öt évig, vagy
 • d) aki a megítélt támogatást jogosulatlanul vette igénybe és e rendelet alapján a támogatás visszafizetésére köteles, illetve a támogatás részére nem folyósítható, a visszafizetési kötelezettségének teljesítésétől, illetve a folyósítás felfüggesztésétől számított öt évig, vagy
 • e) akinek tartalmi vagy pénzügyi beszámolóját a Külügyminisztérium nem fogadta el, a beszámoló elfogadásának elutasításától számított öt évig, vagy
 • f) aki végelszámolási, csőd-, felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt áll, vagy
 • g) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy
 • h) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 15. §-ában meghatározott követelményeinek, vagy
 • i) akinek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, vagy
 • j) aki nem felel meg a jelen pályázat kiírásában foglalt feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek.

A pályázat tartalmi elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó nevét, székhelyét, telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetőségét,
 2. a pályázó adószámát,
 3. a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek alapján igényelhető támogatásból megvalósítani tervezett  tevékenységek, feladatok részletes ismertetését,
 4. a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét),
 5. a megvalósítás és finanszírozás az egyes rendezvények, illetve a program hónapokra lebontott, időbeni ütemezését,
 6. a helyi tapasztalatokra vagy a helyi társmegvalósító tevékenységére vonatkozó megfelelő referenciák kellő részletességű ismertetését.

A pályázathoz csatolni kell:

 1. hiteles másolatban a pályázó harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről,
 2. a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját; ötszázezer forintot meg nem haladó támogatás esetén a költségvetési szerv, intézmény pályázó képviselőjének pénzintézetnél szereplő eredeti vagy a pénzintézet által hitelesített aláírás-bejelentő kartonját,
 3. eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről,
 4. a pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot,
 5. harminc napnál nem régebbi igazolást az állami és önkormányzati adóhatóságtól, valamint a vámhatóságtól arról, hogy köztartozása (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozás) nem áll fenn; ötszázezer forintot meg nem haladó támogatási összeg igénylése, és külföldi pályázó esetén a pályázó harminc napnál nem régebbi cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy köztartozása nem áll fenn,
 6. pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről; a pénzbeli  saját forrást bankszámlakivonattal, szerződéssel vagy hitelígérvénnyel, helyi önkormányzat pályázónál a testületi határozattal is igazolni kell,
 7. ha a pályázó a pályázat tárgyának vonatkozásában más pályázaton részt vett, illetve egyidejűleg részt vesz, továbbá ha a pályázat tárgyának vonatkozásában más állami és egyéb támogatást vett vagy vesz igénybe, a pályázó képviselője által cégszerűen aláírt külön nyilatkozatot a más pályázaton való részvételről, illetve támogatásról, ismertetve ezek rövid tartalmát és adatait.
 8. a helyi tapasztalatokra és/vagy a helyi társmegvalósító tevékenységére vonatkozó megfelelő referenciákat, valamint a helyi társmegvalósító arra vonatkozó szándéknyilatkozatát, hogy a közreműködést vállalja.
 9. a pályázó képviselője által cégszerűen aláírt, jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozatát,
 10. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot, amely jelen pályázati felhívás 2. számú mellékletét képezi (a mellékletben található közzétételi kérelmet csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázónak a törvény szerinti érintettsége illetve összeférhetetlensége fennáll),
 11. a pályázó által kitöltött jelen pályázati felhívás 3. számú mellékletében foglalt pályázati űrlapot.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja:
A pályázatok beérkezése folyamatos, a Külügyminisztériumba érkezésének végső határnapja: 2009. november 25. azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje a Külügyminisztérium internetes honlapján történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
Amennyiben jelen pályázati felhívásban megjelölt határnap a Külügyminisztérium internetes honlapján történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb, úgy a pályázat benyújtásának határideje az internetes közzétételtől számított 30 nap.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, Pályáztatási Osztály, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
A borítékon fel kell tüntetni: „Sri Lankai cunami-rehabilitációs projekt” pályázati címet és a pályázat kódszámát (KÜM-2009-5).
A pályázat beadásának módja: A pályázatot egy eredeti példányban, a pályázó által minden lapon szignáltan vagy aláírtan és egy másolati példányban kell beküldeni.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat munkabizottság bírálja el és a munkabizottság javaslata alapján a kötelezettségvállalásra jogosult hozza meg a döntést. A pályázatot elutasító döntést indokolni nem kell. Az elutasító döntés megváltoztatására irányuló kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy alkalommal a pályázót – a jelen pályázati felhívás 5. pontjában meghatározottak vonatkozásában – hiánypótlásra hívja fel, azzal, hogy a jelen pályázati felhívás 2. sz. mellékletében foglalt nyilatkozat csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség. A nyilatkozat (2. sz. melléklet) csatolása nélkül a pályázat érvénytelen, figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ára. A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi. A Külügyminisztérium az eredményről a döntéstől számított 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót. Azt a pályázatot, amelynek programja a beadási határidő előtt kezdődött, illetve fejeződött be a bíráló bizottság érdemben nem vizsgálja. A Külügyminisztérium a nyertes pályázóval a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni. A Külügyminisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást nyújtson.

Egyéb rendelkezések:
Egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2009. (IV. 10.) KüM rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázati felhívás és mellékletei a Külügyminisztérium internetes honlapjáról (www.kulugyminiszterium.hu) letölthetők.

Forrás: KÜM