palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat amatőr színjátszással foglalkozó civil szervezetek támogatására

okm pályázatokAz Oktatási és kulturális Minisztérium Új tudás – műveltséget mindenkinek program keretében pályázatot hirdet az amatőr színjátszással foglalkozó civil szervezetek támogatására.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet amatőr színjátszással, színházi neveléssel, előadó-művészettel foglalkozó országos hatókörű társadalmi szervezetek 2009. évi működési támogatására.

A pályázat célja

Az amatőr színjátszással, színházi neveléssel, előadó-művészettel* foglalkozó közművelődési tevékenységet ellátó országos hatókörű társadalmi szervezetek (egyesületek, szövetségek) szerepvállalásának, a 2009. évi célok megvalósításának támogatása.

A pályázat pénzügyi forrása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása. Rendelkezésre álló keret: 5 millió Ft.

Pályázók köre

Támogatást igényelhetnek – az egyesülési jogról szóló, többször módosított 1989. évi II. törvény alapján – azok az alapszabályukban országos hatókörű szervezetnek minősített, amatőr színjátszással, színházi neveléssel, előadó-művészettel foglalkozó közművelődési tevékenységet ellátó társadalmi szervezetek (egyesületek, szövetségek, továbbiakban: szervezetek), amelyek

 • bírósági nyilvántartásba vétele 2006. december 31-ig megtörtént,
 • tagsága legalább 4 régióból tevődik össze és/vagy tevékenységük legalább 4 régióra terjed ki,
 • az OKM és/vagy az NKA által előző évben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak
 • a 2008. évi közművelődési statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek.

Nem nyújthatnak be pályázatot

 • Alapítványok.
 • Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.
 • Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely e pályázaton kívüli OKM fejezeti kezelésű forrásból működési célú támogatásra jogosult.

A pályázaton igényelhető összeg, a finanszírozás formája, támogatási időszak

Az elnyerhető támogatás összege: minimum 500 ezer Ft, maximum 1 millió Ft.

Önrész vállalása nem szükséges.

Az OKM az elnyert támogatást előfinanszírozással, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a pályázónak.

A támogatás 2009. június 30. és 2010. április 30. közötti időszakban használható fel.

A támogatásból elszámolható költségek

 • A szervezet alapszabályában meghatározott alaptevékenység működési költségei (anyagköltség, szolgáltatások, személyi jellegű költségek)
 • Az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzési költségei, legfeljebb a megítélt támogatás 20%-a.

A pályázat tartalmi feltételei

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.

Űrlap és mellékletek letöltése

A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. A szervezet 2008. évi szakmai tevékenységének ismertetője (legfeljebb 3 oldal), kapcsolódó iratok (legfeljebb 5 oldal).
 2. A szervezet 2009. évi szakmai programjának tervezete
 3. A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetése, az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv
 4. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata
 5. A nyilvántartásban szereplésről szóló eredeti (a bíróság által hitelesített) 30 napnál nem régebbi igazolás
 6. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány
 7. Nyilatkozat
 8. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 9. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
 10. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 11. Nyilatkozat a 2008. évi közművelődési statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

Egyéb feltételek: egy pályázó csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja

A pályázat kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére három nyomtatott (egy eredeti és két másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, a szervezet bemutatását, a szakmai programot, részletes költségvetést.

Postacím:

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.

A borítékra kérjük ráírni: „Színjátszás -Civil „

A pályázat postára adásának határideje: 2009. június 26.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

Információ: (06-1) 225-6029, Tóth Zsuzsanna főosztályvezető, MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya. A pályázati felhívás letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu). Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód. Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot az Értékelő Bizottság nem értékeli.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. A Bizottság tagjai: Gabnai Katalin (drámapedagógus, szakíró), Juszcák Zsuzsa (művelődésszervező), Vidovszky György (rendező), Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály, főosztályvezető). A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 45 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt. A nyertes pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusírásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai

 • A 2008. évben végzett tevékenység, szolgáltatások.
 • A 2009. évre, illetve a támogatási időszakra tervezett tevékenységek, szolgáltatások, célok, célcsoportok, országos, regionális kiterjedtségük, társadalmi hasznosságuk.
 • A szervezet hatóköre (tagszervezetek száma, tagok száma, országos lefedettség mértéke).

Szerződéskötés

Az MMIKL a pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről – szerződésben állapodik meg.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására – a nyertes központi költségvetési szerv kivételével – egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására – a nyertes központi költségvetési szerv kivételével – a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor. Központi költségvetési szerv esetén a megítélt támogatás folyósítása előirányzat-átcsoportosítással, illetve fejezetek közötti megállapodással történik.
(OKM)