palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

OKM meghívásos pályázata zenei koncertek támogatására

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás – Műveltséget mindenkinek program keretében meghívásos pályázatot hirdet beavató zenei koncertek támogatására.

A pályázat célja

A hátrányos helyzetű települések ifjúsági bérletes és egyedi komolyzenei hangversenyeinek megszervezése és megrendezése.

A pályázat pénzügyi forrása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása: 29 millió Ft.

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Kht.

Filharmónia Kelet-Magyarország Kht.

Filharmónia Dél-Dunántúli Kht.

A támogatás formája: előfinanszírozású, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

Önrész: A pályázatokhoz 20%-os önrész vállalása szükséges.

A megvalósítás ideje: 2009. május 30. – 2010. április 30.

Az elnyert támogatás az alábbi célokra fordítható:

előadóművészi tiszteletdíj (járulékokkal együtt),

megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség),

szerzői jogdíj,

kottakölcsönzés és -beszerzés,

terembérlet,

utazási és szállítási költség,

szállásköltség,

hangszerbérlet- és hangolás,

reklám- és propagandaköltség

A pályázat tartalmi feltételei

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.

Űrlap és mellékletek letöltése

A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv
 2. A pályázó szervezet szakmai tevékenységének bemutatása. (maximum 3 oldal terjedelemben.)
 3. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (amely tartalmazza a megrendezendő program részletes leírását, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, a megvalósítás helyét, idejét, szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal)
 4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum (cégkivonat, alapító-okirat)
 5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány; (a létesítést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló, 30 napnál nem régebbi hiteles okirat)
 6. Nyilatkozat (ÁHT)
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
 9. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 10. Nyilatkozat a 2008. évi 1451 OSAP számú statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
 11. A saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, 30 napnál nem régebbi, a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított igazolás

A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szervezet bemutatása, szakmai program leírása).

A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 22.

Cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.

A borítékra kérjük ráírni:”Beavató koncertek támogatása – meghívásos pályázat”

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

Információ kérhető az MMIKL Művészeti Programok Főosztályától, (06-1) 225-6029 Zádori Judit művészeti referenstől. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu).

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi. A Bizottság tagjai: Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály), Szirányi János (igazgató, Bartók Emlékház), Sír László (nyug. igazgató, Miskolci Szimfonikus Zenekar). Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt. A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és honlapok is közzéteszi. Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

A pályázat elbírálásának szempontjai

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

Szerződéskötés

A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére megküldeni.
(OKM)