palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az amatőr gyermek- és diákszínjátszás feltételeinek javítására

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet az Új Tudás – műveltséget mindenkinek program keretében az amatőr gyermek- és diákszínjátszás feltételeinek javítására.

A pályázatok célja

A fiatal korosztályok színházi nevelése, ezen belül a nagy hagyományokkal rendelkező gyermek – és diákszínjátszás (általános iskolai gyermek-, a középiskolai diák-, valamint a főiskolai-egyetemi színjátszás) lehetőségeinek kiszélesítése, szakmai tartalmának fejlesztése.

A pályázat pénzügyi forrása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete szerint: XX. OKM fejezet 11/34/4 Művészeti tevékenységek támogatása: – nem feladatfinanszírozási körbe tartozó – előirányzat: 68,5 millió Ft.

Pályázható témakörök

a) Színjátszó szakmai rendezői képzés támogatása

Altéma kódszáma: Színjátszás – 3.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 22 millió Ft.

A pályázat célja:

A gyermek- és diákszínjátszással foglalkozó pedagógusok, közművelődési szakemberek színházi ismereteinek megalapozását, elmélyítését, gyakorlatközpontú továbbképzését megvalósító egységes tematikájú képzések lebonyolítása.

Használható a Magyar Drámapedagógiai Társaság Gyermekszínjátszó rendező című, 120 órás, illetve az Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Színjátszó rendezői ismeretek c. 120 órás akkreditált képzési programja.

A pályázók köre:

 • közművelődési intézmények

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek kistérségi körzetpontokban valósulnak meg, illetve legalább egy statisztikai kistérséget lefednek.

A megvalósítás ideje: 2009. augusztus 1. – 2010. május 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

Önrész: a teljes költségvetés minimum 20%-a, melybe a részvételi díj beszámítható.

A támogatásból elszámolható költségek

 • tiszteletdíjak és járulékai
 • megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség)
 • szakmai anyagok és oktatási segédanyagok költségei (könyvek, cd-k, fénymásolás költségei, stb)
 • akkreditációs eljárási díj
 • utazási költségek
 • szállásköltségek
 • PR- és reklámköltségek (kommunikációs költségek nélkül)

Az altémára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 500.000 Ft értékben. Csomagpályázat benyújtására nincs lehetőség.

A pályázat kötelezően benyújtandó mellékleteinek listáját a kiírás egészére vonatkozó szövegrész tartalmazza. A Színjátszás-3. altémában a részletes költségvetésnek tartalmaznia kell az egy főre számított teljes bekerülési költséget, az egy főre tervezett támogatási összeg igényét és az egy főre eső részvételi díjat is.

Ugyancsak kötelező mellékelni a továbbképzési program indítójának nyilatkozatát a program felhasználási jogáról.

Támogatás elnyerése esetén támogatási szerződés csak azzal a pályázóval köthető, amely rendelkezik a továbbképzési program indításának engedélyével!

Az elbírálás szempontjai

 • a szakmai program tervezett megvalósíthatóságának és költségvetésének realitása
 • a képzés várható eredményessége
 • a minél alacsonyabb részvételi díj
 • a pályázat igényessége
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek megléte

b) Színházi technikai fejlesztés – az amatőr színjátszás feltételeinek javítása technikai eszközök beszerzésével

Altéma kódszáma: Színjátszás – 4.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 28,5 millió Ft.

A pályázat célja:

A hazai gyermek- és diákszínjátszás produkció készítéseinek műszaki-technikai feltételeinek javítása elsősorban mobil, kölcsönözhető technikai eszközök beszerzésével.

A pályázók köre:

 • amatőr színjátszó csoport / közösség, amely önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként (egyesület, alapítvány) működik
 • amatőr színjátszó csoportot / közösséget fenntartó, működtető (vagy befogadó) közművelődési intézmények

A megvalósítás ideje: 2009. augusztus 1. – 2009. december 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában, utólagos elszámolási kötelezettséggel

Önrész: vállalása nem szükséges

A támogatásból elszámolható költségek

 • technikai fejlesztés költségei (fény- és hangtechnikai eszközök, műszaki cikkek)

Az elbírálás szempontjai

 • a technikai fejlesztés tervezett megvalósíthatóságának és költségvetésének realitása
 • a fejlesztés várható eredményessége
 • a mobil technika kölcsönzésének nyitottsága, hozzáférhetősége
 • a pályázat igényessége
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek megléte

Az altémára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 500.000 Ft értékben.

A pályázat kötelezően benyújtandó mellékleteinek listáját a kiírás egészére vonatkozó szövegrész tartalmazza. A Színjátszás-4. altémában a részletes költségvetés mellé szükséges csatolni a költségvetés realitását alátámasztó árajánlatokat is.

c) Az iskolai színjátszás marketingje és dokumentálása

Altéma kódszáma: Színjátszás – 5.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 18 millió Ft

A pályázat célja:

Az iskolai színjátszás (általános és középiskolai, egyetemi), valamint a hozzá kapcsolódó különböző rendezvények, események média jelenlétének megteremtése, erősítése, a kiemelkedő események dokumentálása. Önálló műsorok, vagy műsorsorozatok tervének elkészítése, megvalósítása, amelyek népszerűsítik az iskolai színjátszást, és hírt adnak a nagyobb rendezvényekről. A pályázatot a média és a színjátszás szervezeteinek együttműködésében kell elkészíteni, függetlenül attól, ki nyújtja be.

Formái lehetnek:

 • Televíziós megjelenés a támogatási időszak alatt legalább 4 alkalommal, (átlagosan 2 havonta) jelentkező magazinműsor, minimum műsoridő 30 perc / műsor
 • Rádiós megjelenés a támogatási időszak alatt legalább 9 alkalommal, havi rendszerességgel jelentkező rádióműsor, minimum műsoridő 15 perc / alkalom

A pályázók köre:

 • a gyermek- és diákszínjátszás társadalmi szervezetei
 • a hazai média jogi személyiségű képviselői (országos és regionális, helyi tévék, rádiók)
 • közművelődési intézmények

A megvalósítás ideje: 2009. szeptember 1. – 2010. május 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában, utólagos elszámolási kötelezettséggel

Önrész: A teljes költségvetés minimum 10%-a.

A támogatásból elszámolható költségek

 • kis költségvetésű műsorok készítési és sugárzási költségei
 • tiszteletdíjakra és járulékai (moderátor, műsorvezető stb.)
 • megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség)
 • a dokumentáció szakmai anyagainak költségeire (cd, dvd-lemezek stb. Technikai eszközök, berendezések beszerzése a támogatásból nem finanszírozható!)
 • PR költségek (kommunikációs költségek nélkül)

Az altémára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 300.000 Ft értékben.

A pályázat kötelezően benyújtandó mellékleteinek listáját a kiírás egészére vonatkozó szövegrész tartalmazza. A Színjátszás-5. altémában a 3. sz. mellékletnek – a pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása – tartalmaznia kell a tervezett média-megjelenés formáját, tartalmi elemeit, rendszerességét, a közreműködők körét, a várható eredményességet, a dokumentálni kívánt események sorát, módszerét stb.)

Az elbírálás szempontjai

 • a tervezett műsorok megvalósíthatóságának és költségvetésének realitása
 • a műsorok által elért közönség nagysága
 • a fejlesztés várható eredményessége
 • a pályázat igényessége
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek megléte

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések

Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg – a beérkezett pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében – szakértő bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.

Nem pályázhatnak:

 • Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat tartalmi feltételei

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.

Az űrlap és a mellékletek letöltése

A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek (kérjük figyelembe venni az egyes altémák specifikus megjegyzéseit):

 1. Részletes költségterv. Színjátszás-3: tartalmaznia kell az egy főre vetített támogatási költséget, illetve az egy főre eső részvételi díj összegét is! Színjátszás-4: a részletes költségvetés mellett mellékelni kell a költségvetést alátámasztó árajánlatokat is.
 2. A pályázó szervezet, közösség szakmai tevékenységének bemutatása. (maximum 1 oldal terjedelemben.)
 3. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő szakmai fejlesztés eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, tervezett események leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét)
 4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum (cégkivonat, alapító-okirat)
 5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány (költségvetési intézmény esetében az aláírási jogosultság igazolása és az alapítói határozat aláírásra jogosult személy által hitelesített másolata)
 6. Nyilatkozat (ÁHT)
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
 9. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 10. Színjátszás-4: jogilag nem önálló pályázó esetében a befogadó vagy fenntartó szervezet nyilatkozata a pályázat bonyolításáról
 11. Együttműködési szándéknyilatkozatok
 12. Színjátszás-3: nyilatkozat a továbbképzési program felhasználási jogával való rendelkezésről

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja

A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szervezet bemutatása, szakmai program leírása).

A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 26.

Postacím:

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.

A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: „Színjátszás – 3 / 4 / 5”.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

Információ kérhető az MMIKL Művészeti Programok Főosztályától, (06-1) 225-6029, Tóth Zsuzsanna főosztályvezetőtől. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az erikanetről (www.erikanet.hu).

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A beérkező pályázatokat az országos szakmai szervezetek által delegált, valamint a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi. A Bizottság tagjai: dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály vezetője), Juszcák Zsuzsa (művelődésszervező), Körömi Gábor (diákszínjátszó rendező), Regős János (rendező), Keresztúry József (drámatanár).

Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt.

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi.

Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli.

Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

Szerződéskötés

A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására – a nyertes központi költségvetési szerv kivételével – egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására – a nyertes központi költségvetési szerv kivételével – a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor. Központi költségvetési szerv esetén a megítélt támogatás folyósítása előirányzat-átcsoportosítással, illetve fejezetek közötti megállapodással történik.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére megküldeni.
(OKM)