palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az Irinyi Tervben azonosított ágazatok fejlesztésére

A Kormány 2016. február 5-én elfogadta a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Tervet, melynek fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon tőkehiányos, a Terv által kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a növekedéshez.

A fenti célra a 2016. évi költségvetésben 2 Mrd Ft áll rendelkezésre.
Az Irinyi Terv végrehajtásához hozzárendelt 2 Mrd Ft költségvetési forrást olyan projektekre szükséges kihelyezni, melyek más forrásból nem finanszírozhatók, s melyek az Irinyi Tervben azonosított ágazatokban (járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöldgazdaság, IKT szektor, védelmi ipar) valósulnak meg, továbbá a felsorolt ágazatokban megvalósuló innovációs partnerség kialakítására irányulnak.

Támogatásban részesíthetők köre. A 16/2015 számú NGM rendelet 1. számú melléklet 28a. sora szerint.
Támogatható tevékenységek köre: A 16/2015 számú NGM rendelet 1. számú melléklet 28a. sora szerint.

A támogatás módja, mértéke, összege
Az előirányzatból egyedi kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható. Egyedi kérelem alapján támogatás adható a 2015. évi CXLIII. törvény 95.§-97.§ szakasza szerinti innovációs partnerség kialakítására is.
A teljes rendelkezésre álló keret a 2016-os költségvetési évben 2 Mrd Ft. A támogatás maximális összege 400 millió Ft, mértéke támogatási kategóriától függ, de a projekt összköltségének (ÁFA levonásra jogosultak esetén nettó összköltségének) legfeljebb 50%-a lehet. A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.
Az előirányzatból önállóan a 16/2015 számú NGM rendelet 1. számú melléklet G28a 3. pont a-f), valamint G28a 3. pont h) pontja szerinti tevékenység támogatható.
Induló vállalkozás1 esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.
A támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át – figyelembe véve a támogatási kategóriákat – saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint regionális beruházás támogatás esetén az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Amennyiben az induló beruházás a termelőeszközök beszerzéséhez kapcsolódóan energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az elszámolható költségeken belül nem haladhatja meg a 20%-ot.
(Regionális beruházási támogatás esetén az Ácsr. szerint új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősül többek között a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló azon beruházás, amely új létesítmény létrehozásához vagy a létesítmény tevékenységének diverzifikálásához kapcsolódik, azzal a feltétellel, hogy az új tevékenység nem azonos a létesítményben korábban folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz.)
A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a pályázó és az általa benyújtott egyedi kérelem alapján kerül sor.

A támogatás igénylése az NGM Ipari és Építésgazdasági Főosztály (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik.

Letölthető dokumentumok

Az előirányzat 2016. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2016. december 31-éig van lehetőség, amely alapján támogatás kifizetésére 2017. június 30-áig kell, hogy sor kerüljön.