palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont, valamint félutas ház működtetését végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

kormányzati portál pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet Családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont, valamint félutas házat működtető szolgáltató befogadására és állami támogatására.

A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén működő Családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont, valamint félutas ház három évre történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi források biztosítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 16.000.000 Ft, azaz tizenhatmillió Ft a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 04. jogcímcsoport „Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 281334, kormányzati funkciók rendje szerinti besorolás: 107020) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege Családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont esetében 6.000.000, azaz hatmillió Ft/év, félutasház-szolgáltatás esetében 4.000.000 azaz négymillió Ft/év.

A Tkr. 1. § alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, intézmények, ellátást nyújtó székhelyek, telephelyek fenntartóinak.

Pályázók köre

Pályázatot nyújthat be Tkr.1. § (2) a) pontja és (3) bekezdése alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s)pontja szerinti személy vagy szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kivételével. A helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a finanszírozási szerződést, a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

Finanszírozási időszak

A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 145/C § alapján a Családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont, valamint félutas ház működtetését az állam – jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg.

Jelen pályázatot érintően a Tkr. 28. § (2) bekezdése alapján a finanszírozási időszak a 2016. január 01-től 2016. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot a szolgáltató fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NRSZH részére a kriziskp@nrszh.hu e-mailen keresztül.

A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok

Az alábbi dokumentumokat elektronikus úton szükséges beküldeni:

 • a szolgáltatónak a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak megfelelő módon elkészített szakmai programját;
 • a szolgáltatónak a finanszírozási időszakra elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét,
 • a pályázó szolgáltatói nyilvántartási bejegyzést, vagy a hatóság által érkeztetett bejegyzési kérelmet,
 • a pályázó és – ha a szolgáltató jogi személy – a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása,
 • a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelmét.
 • a krízisközpont, valamint félutas ház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha a tulajdoni lap másolata a használati jogcímet nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje 2016. március 30. (23:59 perc).

Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a kriziskp@nrszh.hu e-mail címre, határidőn belül megküldésre került.

A pályázatok érvényességének ellenőrzése

A benyújtott pályázatot az NRSZH elektronikus rendszere iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A formai ellenőrzés a beadást követő 7. napig történik meg.

A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:

 1. a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, s a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra,
 2. az igényelt költségvetési támogatás mértéke nem haladja meg a kiírásban szereplő maximálisan igényelhető mértéket,
 3. a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.

Ha nem a Tkr.1. § (2) a) és (3) bekezdés szerinti fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye.

Hiánypótlás módja

Hiányosan beadott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel a pályázati űrlapon megadott fenntartói kapcsolattartó e-mail címen. A hiánypótlás teljesítésének határideje az értesítés tárhelyre érkezésétől számított 8 nap. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.

Teljesítettnek az a hiánypótlás minősül, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 23:59 óráig) az NRSZH részére elektronikus úton megküldésre került.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon és az abban megjelölt határidőre tett eleget, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az NRSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és annak okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer

 • A benyújtott szakmai programban foglaltak – így a szolgáltatáselemek, tevékenységek, valamint a szakmai program megvalósításának várható következményei – illeszkednek a krízisközpontot, valamint félutas házat igénybe vevők szükségleteihez.
 • A költségvetés megalapozottsága, áttekinthető, teljesíthető, arányos volta.
 • Költséghatékonyság – a javasolt kiadások szükségessége, indokoltsága.
 • A kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel.
 • A szakmai program (hatályos jogszabályok alapján) megalapozottsága, szakmai protokollhoz illeszkedése.
 • Az elbírálás során előnyt élveznek a krízisközpont, valamint félutas házat már működtető fenntartók.
 • Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, aki több mint 6 férőhelyes krízisközpont működtetését vállalja
 • Az elbírálásnál előnyt élvez a Közép-Magyarországi Régió területén működő vagy működtetendő szolgáltatásra benyújtott pályázat.Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, aki félutas ház működtetését vállalja.
 • Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki szupervíziót és/vagy figyelemfelkeltő/tájékoztató tevékenység vállal.

A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely

 1. nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
 2. nem megalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be, azaz a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel valamint a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak,
 3. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott.

A Pályázati Bizottság javaslata, Miniszteri döntés meghozatala

A bizottság javaslatát az NRSZH 8 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki 8 napon belül dönt a pályázók személyéről, valamint a működési támogatás összegéről.

A Tkr. 7. § (5) bekezdés értelmében a z NRSZH a döntésről a miniszteri döntést követő 8 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását.

A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A befogadási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

Szerződéskötés

A támogatás igénybevételére a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie. Az NRSZH a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az NRSZH a fenntartót 8 napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A finanszírozási szerződést az NRSZH köti meg a fenntartóval, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel a pályázati kiírásban megadott határidőn belül teljesül. Finanszírozási szerződés minta az 1.sz. mellékletben jelenik meg.

Működési támogatás folyósítása

A nyertes pályázóval kötött finanszírozási szerződés alapján a szerződésben meghatározott támogatási összeget a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága folyósítja.

A működési támogatás a szolgáltatói nyilvántartásban történő jogerős bejegyzés napjától illeti meg a pályázót.

A működési támogatások összegét a Hivatal a naptári negyedévet megelőző hónap 25. napjáig, az első negyedévben január 20-áig, év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 5. napjáig utalja át a folyósító igazgatóságoknak, egyidejűleg elektronikus úton átadja a folyósításhoz szükséges adatokat.

A folyósító igazgatóság a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be az NRSZH részére a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az aláírt elszámolást postai úton meg kell megküldeni az NRSZH részére. Az elszámolást az NRSZH megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel. Az elszámolások elfogadásáról az NRSZH a beérkezést követő 30 napon belül dönt.

A döntésről a döntés meghozatalától számított 5 napon belül postai úton értesíti fenntartót, valamint elektronikus levélben – az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével – a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. Az NRSZH az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításáról szóló éves elszámolást a finanszírozási szerződés és melléklete tartalmazza.

A benyújtott pályázatok szakmai és tartalmi elemeit kizárólag az alábbiakban részletezett tájékoztató adatok felhasználásával fogadjuk el.

 

SZAKMAI ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A pályázat célja, célcsoportja: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 51. § (5) bekezdés szerint krízisközpont befogadja, illetve azon érintettek, áldozatok számára nyújt speciális szolgáltatásokat, akik a hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak) következtében olyan krízishelyzetbe kerültek, amely során a kialakult helyzetet sem a helyi szociális és gyermekvédelmi rendszer, valamint az ezen intézményekhez kapcsolódó jelzőrendszeri tagok, sem pedig az érintett bántalmazottak természetes támogató rendszere nem tudnak megfelelően megoldani. Ezen belül szolgáltatást nyújt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minősülő személyeknek és azon velük egy háztartásban élő személyeknek, akiknek tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján kötelesek

A támogatott tevékenységekre vonatkozó feltételek: A támogatott tevékenységek a szakmai protokollban részletezettek szerinti kötelező elemek, amelyek a finanszírozás alapját képezik. Ezen felül választható támogatott tevékenységeket is megjelölhet a pályázó.

Kötelező elemek:

 • A szolgáltatást igénybe vevők fizikai (élelmiszer, tisztálkodási, tisztítószerek, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, szállás) ellátása a családok átmeneti otthonának rendszerén belül, szükség esetén egyéb szükségletek kielégítése (ruha, ágynemű huzat, gyógyszer), az ügyintézésekhez kapcsolódó járulékos költségek (utazás, illetékek), a gyermekek iskoláztatásához elengedhetetlen eszközök biztosítása.
 • Esetmenedzser / szociális munkás: fogadja a bántalmazottat, kidolgozza a krízishelyzet megszüntetéséhez szükséges cselekvési tervet, meghatározza az egyes szakemberek feladatait, képviseli a bántalmazott érdekeit;
 • Pszichológus / mentálhigiénés tanácsadó: segítséget nyújt a pszichés sérülések feldolgozásában, a krízishelyzet megszüntetésében
 • Jogász: segítséget nyújt a hiányzó dokumentumok beszerzésében, segít a rendőrségi eljárások megindításában és figyelemmel kísérésében, tájékoztat a kiskorúakkal kapcsolatos speciális feladatokról.
 • Ezen felül a fenntartónak a félutasház-szolgáltatása is támogatott tevékenység lehet, a támogatás feltétele krízisközpont működtetése. Félutas háznak, illetve lakásnak nevezzük azon lakhatási lehetőség biztosítását, amely a krízisközpontokban ellátott számára reintegrációs lépcsőként hosszú távú (maximum 5 év) lakhatási lehetőséget és a szakmai ajánlásban meghatározott szakmai segítséget biztosít.

Választható elemek:

 • szupervízió / továbbképzés a szakemberek részére
 • figyelemfelkeltő / tájékoztató tevékenység
 • a szolgáltatás kapcsolódása más szolgáltatásokkal
 • félutas ház üzemeltetése

A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege:

A krízisközpont támogatása a szakmai ajánlásban részletezettek teljesítése alapján történik. A szakmai ajánlásban meghatározott szolgáltatások nyújtása esetén évi 6.000.000 Ft adható.

Amennyiben a fenntartó félutas házat is működtet, úgy az igényelhető támogatás összesen 10.000.000 Ft.

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

 • Pályázó családok átmeneti otthonát működtet.
 • A pályázó minimum hat férőhelyes krízisközpontot működtet.
 • A pályázó a kapcsolati erőszak áldozatainak való segítségnyújtásban tapasztalatokkal rendelkezik
 • A benyújtott szakmai programban foglaltak – így a szolgáltatáselemek, tevékenységek valamint a szakmai program megvalósításának várható következményei – illeszkednek a krízisközpontot igénybe vevők szükségleteihez.
 • A költségvetés megalapozottsága, áttekinthető, teljesíthető, arányos volta.
 • Költséghatékonyság – a javasolt kiadások szükségessége, indokoltsága.
 • A kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel.
 • A szakmai program (hatályos jogszabályok alapján) megalapozottsága, szakmai ajánláshoz illeszkedése.
 • A szolgáltatás indikátorainak, hatékonyság mutatóinak, adatoknak a bemutatása.
 • A szakmai fenntarthatóság indokoltsága.
 • A szolgáltatásnyújtás eddigi időtartamának bemutatása (hány éve működik eredményesen).
 • Az elbíráláskor előnyben részesül, aki a szolgáltatást a Közép-Magyarországi Régió területén működteti.
 • Az elbíráláskor előnyben részesül, aki a választható szolgáltatásokat is nyújtja
  • szupervízió/továbbképzés a szakemberek részére
  • figyelemfelkeltő / tájékoztató tevékenység
  • a szolgáltatás kapcsolódása más szolgáltatásokkal
  • félutas ház üzemeltetése

Pályázattal kapcsolatos egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztályának munkatársai biztosítanak, a következők szerint:

Guzsal Diána
+36-1/462-6653
guzsald@nrszh.hu

Köller Zsófia
+36-30/584-9048
kollerzs@nrszh.hu