palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat építkezés támogatására

A BAUMIT Kft., a SCHIEDEL Kéménygyár Kft., a TONDACH MAGYARORSZÁG Zrt. és a WIENERBERGER Téglaipari Zrt., mint Támogatók és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete közös pályázatot írnak ki a NOE tagsággal rendelkező családok építkezésének támogatására.

A Támogatók és a NOE célja, hogy a jövő generációért érzett társadalmi felelősségvállalás keretében olyan pályázati lehetőséget biztosítsanak a nagycsaládosok részére, amely alapján – elismerve a család és a gyermek kiemelkedő szerepét és jelentőségét a társadalom egészében, annak fejlődésében – a lakáskörülményeik javítására, az anyagi és természetbeni erőket fordító családoknak és velük együttműködve, természetbeni támogatást nyújtanak.

A NOE mint kiemelten közhasznú társadalmi szervezet a Támogatóktól hozzá érkező közcélú juttatást a létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban – így a családsegítés és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése keretében — juttatja el a pályázat nyerteseinek.

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA SORÁN A NOE ÚGY NYILATKOZIK, HOGY A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELE A TÁMOGATÓ SZERVEZETEK TÉNYLEGES TÁMOGATÁS-NYÚJTÁSA. ENNEK ELMARADÁSA, VAGY RÉSZLEGES MEGVALÓSULÁSA ESETÉN A NOE A PÁLYÁZAT ÖNERŐS MEGVALÓSÍTÁSÁRA KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALNI NEM TUD, JELEN NYILATKOZATÁVAL EZZEL KAPCSOLATOSAN MINDENNEMŰ KÁRFELELŐSSÉGÉT – ÍGY A BIZTATÁSI KÁRRA

TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS LEHETŐSÉGÉT IS – KIZÁRJA.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Támogatók és a NOE együttműködése során 2012 – ben kettő nagycsalád egyedi építésű családi házának építőanyagokkal történő támogatása történhet meg. Az adományozó cégek saját termékeikkel kívánnak támogatást nyújtani – falazótéglát, födémrendszert, tetőcserepet, szigetelőanyagot, kémény-rendszert adnak a két nyertes családnak.

2. TÁMOGATOTTAK KÖRE

Támogatásban részesülhetnek azok a családok, akik

 • a saját háztartásukban három vagy több gyermeket nevelnek, s akik közül a legidősebb sem töltötte be a 21. életévét és legalább 2 gyermek 14 év alatti,
 • legkésőbb 2010. január 31-én léptek be a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai közé, és tagdíjuk a 2010. és 2011. évre is rendezett.

Nem pályázhatnak azok, akik a NOE bármely szervezetével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban állnak.

3. A TÁMOGATÁS LEHETSÉGES MÉRTÉKE : 5-6 millió Ft/család

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás
pályázati űrlap

4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2012. január 31.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, ILL. POSTACÍME:

Nagycsaládosok Országos Egyesülete,
1056 Budapest, Március 15. tér 8.

5. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2012. február 28.

A pályázati eredményekről a NOE minden pályázót értesít.

6. A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI
Pályázatot nyújthat be az a család, amely a 2. pontban meghatározott támogatottak körébe tartozik, továbbá amely az alábbi feltételek együttes teljesülését hitelt érdemlően igazolni tudja:

 • A család legalább 1 tagja rendelkezik saját tulajdonú építési telekkel, és az arra tervezett házhoz tartozó jogerős építési engedéllyel, valamint elfogadott tételes költségvetéssel (pl. műszaki ellenőr vagy hitelintézet által).
 • Építtetők vállalják, hogy az általuk építendő lakóház nettó alapterülete nem nagyobb, mint 140 m2 ( Laktérként szolgáló részbe a pince, a padlás, és a garázs nem tartozik bele).
 • Amennyiben az építkezést a család bankkölcsönből kívánja finanszírozni, úgy rendelkezésre áll a finanszírozó hitelintézet által elfogadott tételes költségvetés.
 • A család kötelezettséget vállal arra, hogy az új lakóház jogerős használatba vételi engedélyének kibocsátásáig a jelenlegi lakóhelyül szolgáló ingatlantulajdonát értékesíti.
 • A család nem rendelkezik egyéb – özvegyi v. más haszonélvezettel nem terhelt – lakás céljára is alkalmas beköltözhető, lakóingatlannal.
 • Az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat arra, hogy 2012. május 31-ig a pincefödém megépítését befejezik és hogy az építési készültség foka lehetővé teszi az új lakóház használatbavételi eljárásának megindítását 2012. december 20-ig.
 • Vállalják és tudomásul veszik, hogy nyertes pályázat esetén az építtetőnek kötelessége az építkezés menetéről rendszeres időközönként – minimum kéthavonta – beszámolni (Kérés esetén a NOE-nak, vagy Támogatóknak) .
 • Az építkezés befejezéséhez szükséges saját erőt – a költségvetési bruttó főösszeg 60 %-a – érdemlegesen igazolni tudják (saját folyószámlán legalább 3 hónapja lekötött összeg; vagy pozitívan elbírált banki kölcsönszerződés; vagy befektetési számlán az építkezés céljára hozzáférhető összeg; vagy munkáltatói lakáscélú hozzájárulás illetve kölcsön; vagy saját kisebb, eladásra szánt, meghirdetett kisebb ingatlan, ill. ezek kombinációja). (Amennyiben a banki hiteligény pozitív elbírálásának a megfelelő önerő hiánya az akadálya, úgy lehetséges, hogy a Támogatók nyilatkoznak arról, hogy az építtető részére sikeres pályázat esetén meghatározott értékben építőanyagokat biztosítanak).
 • Az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat, hogy a Támogatók által szervezett médiaszereplésen – a Támogatók által meghatározott alkalommal, egyeztetett időpontban, de legfeljebb 4 alkalommal – részt vesznek (ilyen alkalom pl.: a pályázat eredményhirdetése, építkezés menete, új ház átadása).
 • Az építtetők vállalják, hogy a támogató cégekkel referencia-házszerződést kötnek.
 • Az építőanyagok különbözőségéből adódó átterveztetés és engedélyeztetés az építtető feladata és a határidőket nem befolyásolja.

7. PRIORITÁSOK AZ ELBÍRÁLÁS SORÁN

A pályázat során előnyt jelent, ha

 • a családban fogyatékkal élő gyermeket nevelnek (nem állami intézményben),
 • a család valamely tagja a NOE bármely szervezetének munkájában, önkéntesként hosszabb ideje tevékenykedik,
 • a szülők házasságban élnek,
 • a család első lakástulajdonát szerzi meg,
 • az építés során energiatakarékos megoldások kerülnek alkalmazásra,
 • a családban élő gyermekek oktatási intézményben tanulnak,
 • a családban a szülők rendszeres jövedelemmel rendelkeznek.

8. A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet).
 • Jogerős építési engedély és tervdokumentáció másolata.
 • Engedélyezési tervhez igazodó tételes költségvetés, melyet a műszaki ellenőr igazolt.
 • Tulajdoni lap másolata.
 • Aláírt vagy előkészített banki kölcsönszerződés másolata – hitelből történő finanszírozás esetén.
 • Bankszámlakivonat az önerő igazolásához.
 • Házassági anyakönyvi kivonat másolata – amennyiben van.
 • Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.
 • Előző évi jövedelemigazolás (mindkét szülőtől).
 • Igazolás a helyi önkormányzati jegyzőtől, hogy a gyermekek az elmúlt két évben nem voltak a családból kiemelve és/vagy a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálat ajánlása.
 • Amennyiben a család NOE egyesülethez, csoporthoz tartozik, ajánlás a szervezet vezetőjétől.

HIÁNYPÓTLÁS: A pályázat Kiírója részleges körben, – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és ha az egyes pályázatok vizsgálata alapján e szükséges, az összes pályázó számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg a pályázati felhívásban vagy a dokumentációban az egyes pályázatok részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.

Forrás: http://noe.hu/