palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat épület üzemeltetési-karbantartási szolgáltatás nyújtására vállalkozási szerződés keretében – Koreai Kulturális (x)

Pályázat a Koreai Köztársaság Nagykövetségének Koreai Kulturális Központja Budapest, Frankel Leó úti épületének üzemeltetésére, karbantartási munkálatainak elvégzésére, takarítására és biztonsági szolgáltatások biztosítására.

Azonosító szám: 2020118KKKÜZ
Ajánlat kérő: Koreai Köztársaság Nagykövetsége Koreai Kulturális Központ
Ingatlan címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 30-34.
HRSZ: HRSZ 14495
Terület: 7957.25 m²
Ingatlan hasznosítása: Kulturális és oktatási intézmény
Beküldési határidő: LEJÁRT HATÁRIDŐ
Szerződéskötés: 2020. szeptember 18.
Szerződés érvényes: 2020. október 16-tól
Szerződés időtartama: 3 év
Beküldési cím: koreaikultura@koreaikultura.hu
Ajánlat nyelve: magyar és angol
Kapcsolattartás: Kim Byung Wook 06-1-550-0241, 06-1-550-0240

Meghirdetett pályázat tárgya:

Épület üzemeltetési-karbantartási szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében
A Koreai Köztársaság Nagykövetségének Koreai Kulturális Központja Budapest, Frankel Leó úti épületének üzemeltetése, karbantartási munkálatok elvégzése, takarítása és biztonsági szolgáltatások biztosítása 1.számú melléklet szerint.

Formai követelmények
Kiíró felkéri az érdekelt ajánlattevőket, hogy ajánlataikat az alábbi tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsák be:

 • Az ajánlatot magyar és angol nyelven kell benyújtani.
 • Az ajánlatban szereplő ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni
 • Referenciák

Mellékletek:

 • 1.számú melléklet
 • 2. számú melléklet (berendezés lista)

Pályázati kikötések
A pályázat nyílt, arra bárki jelentkezhet (amennyiben a feltételeknek megfelel). Kiíró a nyertes vállalkozót saját hatáskörében választja ki. Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen felhívás visszavonására az eredményhirdetés időpontjáig bármikor és bármilyen okból jogosult, a felhívás visszavonását nem szükséges megindokolnia. A visszavonásról tulajdonos közvetlenül, bármilyen okból jogosult, a felhívás visszavonását nem szükséges megindokolnia.

Pályázati kikötések
A pályázat nyílt, arra bárki jelentkezhet (amennyiben a feltételeknek megfelel). Kiíró a nyertes vállalkozót saját hatáskörében választja ki. Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen felhívás visszavonására az eredményhirdetés időpontjáig bármikor és bármilyen okból jogosult, a felhívás visszavonását nem szükséges megindokolnia. A visszavonásról tulajdonos közvetlenül, írásban (email) tájékoztatja az addigi ajánlattevőket. Visszavonás esetén szerződéskötési kötelezettség kiírót nem terheli a Ptk. 6:74.§ (3) bekezdése alapján.
Tulajdonos a Ptk.6:74.§ (2) bekezdése alapján kiköti azon jogát, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja, illetve saját hatáskörében a pályázati határidőt meghosszabbítsa, vagy új pályázatot írjon ki ugyanebben a témakörben. Kiíró kártérítési felelősségét ezen kikötés értelemszerűen kizárja. A beadott pályázatokkal kapcsolatban tulajdonos semmiféle kötelezettséget nem vállal, így azzal összefüggésben a pályázat beadójának semmiféle követelése nem lehet.

Ajánlattételi dokumentáció benyújtásának feltételei

1. A versenyeztetési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

a. Végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van, illetve ilyen eljárás a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában megindul;
b. Tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c. Gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § a (2) bekezdés b), c), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevék enységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d. Jelen eljárás bármely szakaszában nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek.
e. Egy évnél régebben lejárt adó –, vámf izetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedés szerinti ország vagy az Tulajdonos székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott,
f. Nem EU –, EGT vagy OECD ta gállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
g. A szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jöve delemre kifizetett végleges, adó visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
h. Olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
i. Nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdon i résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az előbbi pontokban meghatározott feltételek fennállnak.

Magyarországon letelepedett, a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. § a alapján cégnek minősülő ajánlattevő vonatkozásában tulajdonos az e-cegjegyzek.hu, nav.gov.hu elektronikus adatbázisokat használja.

1.számú melléklet

Épület gazdálkodási és épület menedzsment szolgáltatások

 • épületüzemeltetés megvalósításához kapcsolódó, gazdasági, számviteli és jogi feladatok ellátása
 • tulajdonosi képviselet
 • épület-átalakítási, átépítési, felújítási, korszerűsítési és szerelési munkák műszaki és pénzügyi felügyelete (árajánlatok, szerződések ellenőrzése, a megvalósítás koordinálása)
 • energiagazdálkodással kapcsolatos felülvizsgálatok elvégzése, javaslat készítése a tulajdonosok számára
 • beszállítók, szolgáltatók kiválasztása, rendszeres felügyeletük ellátása, javaslatok a tulajdonosok számára
 • kapcsolattartás a hatóságokkal, felügyeleti és ellenőrző szervekkel
 • a munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatások megtartása
 • szerződések, tervdokumentációk nyilvántartása, rendszeres, időszakos és eseti beszámolók készítése, dokumentálás, archiválás
 • létesítményvezető biztosítása heti 2 nap jelenléttel, napi 4 órában, telefonos ügyelettel
 • főállású karbantartó biztosítása

Karbantartási feladatok, napi üzemszerű működtetés

 • gondnoki feladatok, épület külső területek, járdák tisztítása, téli szolgáltatások biztosítása
 • Tervszerű Megelőző Karbantartás előterjesztése, kivitelezése
 • Tervszerű Épület Karbantartás előterjesztése, kivitelezése
 • épületfelügyeleti rendszer működtetése, javítás, szerelés, hibaelhárítás, illetve vészhelyzet-elhárítás
 • az épületüzemeltetéshez kapcsolódó rendszeres műszaki ellenőrzés
 • biztonságtechnikai rendszerek működtetése / tűzjelző-rendszer, hűtés, légtechnika-rendszer, liftek /

Takarítás:
Épülethigiénia, épülettakarítási, (napi, heti, havi) rendszeres takarítás, ablaktisztítás, garázstakarítás, időszakos, illetve idényjellegű nagytakarítás szolgáltatások biztosítása.

Biztonsági és portaszolgálat szolgáltatása

 • 24 órás portaszolgálat biztosítása egy fővel.
 • Feladata kamerarendszer, épület biztonsági rendszerek felügyelete, portaszolgálat teljesítése, házirend betartatása.
 • Feltétel a szakirányú képesítés, az igényes megjelenés és a megfelelő kommunikációs készség.

Tárgyi feltétel:

 • hívás kezdeményezésre és fogadásra alkalmas, megfelelő állapotú szolgálati mobiltelefon,
 • megfelelő formaruha.

2. számú melléklet (berendezés lista)

Kazánházi berendezések

 • Iszapleválasztó havi egy leeresztés
 • Gázkazán karbantartási szerződés
 • Szivattyúk karbantartási szerződés
 • Kémény karbantartási szerződés
 • Gázérzékelők karbantartási szerződés
 • Fűtési szivattyúk karbantartási szerződés
 • Fűtési vízlágyító karbantartási szerződés

VRF rendszer kompletten karbantartási szerződés

YORK YCWL 350 KW karbantartási szerződés

 • Glikol rendszer karbantartási szerződés

Hűtési vezetékezés hűtőközpontban, osztó-gyűjtő és hűtőközpont között, illetve a tetőn

 • Iszapleválasztó havi egy leeresztés
 • hűtési szivattyúk karbantartási szerződés

2 db GFHV típusú szárazhűtő karbantartási szerződés

2 db GFHV típusú szárazhűtő karbantartási szerződés

YORK YMSB légkezelő karbantartási szerződés

Meglévő és új légtechnikai gépek, vezetékek, szűrők

 • Régi légkezelők karbantartási szerződés
 • Szűrők cseréje karbantartási szerződés
 • Légcstornák évente szemrevételezés (takarítás)
 • Tűzcsappantyúk évente szemrevételezés

3 db AGIKRON ALFA típusú elszívóernyő Havonta tisztítani

Új szivattyúk karbantartási szerződés

WILO szennyvízátemelő karbantartási szerződés

Zsompszivattyúk karbantartási szerződés, akna és cső tisztítás

Tűzcsapok karbantartási szerződés

LG split klímák karbantartási szerződés

Liftek karbantartási szerződés

Letölthető dokumentum

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020118KKKÜZ

 


 

CALL FOR TENDERS

ID: 2020118KKKÜZ
Contracting entity: Embassy of the Republic of Korea – Korean Cultural Center
Location of the property: 1023 Budapest, Frankel Leó út 30-34.
Topographical number: HRSZ 14495
Area: 7957.25 m²
Use of property: Cultural and educational institute
Application deadline: 11th September 2020
Contract date 18th September 2020
Validity of contract: from 16th October 2020
Duration of contract: 3 year
Address: koreaikultura@koreaikultura.hu
Language of the application: Hungarian and English
Contact: Kim Byung Wook 061 550 02 41, 061 550 02 40

The subject of the tender:
Providing property management and maintenance services in the form of a supply contract
This call for tenders is in accordance with the public procurement procedure specifications (defined by law).
Providing property management, maintenance, cleaning and security services for the Embassy of the Republic of Korea – Korean Cultural Center at 1023 Budapest, Frankel Leó út 30-34., as listed in Appendix 1.

Formal requirements
The contracting entity requests all applicants to submit their tenders in accordance with the following requirements regarding form and content:

 • Applications must be submitted in English and Hungarian
 • The tender price indicated in the tender must be given in Hungarian forints (HUF)
 • References

Appendix 1

Property Management Services

 • Executing property management and related economic, accounting and legal tasks
 • Representation of the proprietor
 • Technical and financial supervision of remodelling, renovating and maintenance projects (requesting quotes, monitoring contracts, project management of the execution)
 • Supervision of energy management, advising the proprietor about resource conservation, sustainable and cost saving solutions
 • Researching and managing suppliers and service providers, advising the proprietor about “perfect fit” solutions
 • Liaison with authorities, supervisory and monitoring bodies
 • Providing occupational safety and fire safety training
 • Registration of contracts and technical contract documentations, preparation of regular, periodic and ad hoc reports, documentation, archiving
 • Providing a facility manager who is present on location twice a week, four hours a day and is on duty via phone 24/7
 • Providing a full-time maintenance person

Maintenance and daily operational management tasks

 • Janitorial tasks, keeping the property’s outdoor areas and pedestrian walkways clean, ensuring a safe and clean environment during winter
 • Proposing and executing scheduled preventive maintenance work
 • Proposing and executing scheduled property maintenance work
 • Operating the surveillance system, various maintenance jobs, repairs and trouble-shooting, and calamity abatement support
 • Regular technical inspections related to the property’s daily operation
 • / Operating the security and safety systems / fire alarms, air-conditioning systems, elevators

Cleaning Services:
Cleaning and sanitisation of the property,providing regular (daily, weekly, monthly) cleaning services, cleaning the windows and the garage, providing periodical and seasonal clean-up services
Providing security and reception services
Providing 24 hours reception service with one person
Duties of the security personel include monitoring the surveillance cameras, the security systems, providing 24 hours reception service, upholding rules and regulations and institutional policies
Security personnel must have the qualifications required for the field, proper appearance and impeccable communication skills including non-violent conflict resolution. Security personnel must be aware at all times that he or she is representing the institution and that his or her behaviour and communication reflects the Embassy of the Republic of Korea – Korean Cultural Centre in the eyes of the public.

Facility requirements:
● A service cell phone suitable for making and receiving calls
● Proper uniform