palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására

Az  NCSSZI nyílt pályázatot hirdet  határon túli gyermek-  és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására.
A pályázat kódja: IFJ-GY-13-A
A pályázati program célkitűzései: Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek-  és ifjúsági korosztály aktív részvételével  –  kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló  –  rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy  ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá  hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
A pályázati program keretében választható programtípusok: ifjúsági programok, programsorozatok (szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése, stb.)
A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg, ahol  az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírás keretében edzőtáborok és képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.
A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg  20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum  700.000 Ft,  azaz  Hétszázezer  forint  vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A támogatás mértéke: maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a
A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a  fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az önerő igazolására  egyéb  magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.
A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás  formájában történik a Pályázati útmutató 10. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását  követően utalja át. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult,  teljesített,  a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit  alátámasztó támogatási összeg és  a saját forrás felhasználását igazoló szám viteli bizonylatok értékei számolhatóak el.
Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. május 1. és 2014. február 28. közé eső időszak.
Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Letölthető dokumentumok
Pályázati díj:
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj  2.200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a  Nemzeti Család-  és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag  átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott felhasználónevet, a  szervezet pontos megnevezését, továbbá a  pályázati azonosító számot  (IFJ-GY-13-A-…..) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás, csatolásra került a pályázatban.
A Pályázók köre:
Jelen  pályázati kiírás keretében  azon  önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó  közösségek  vagy szervezetek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel  (társadalmi szervezetek, alapítványok ,  kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),  egyházak, egyházi szervezetek,  egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, non-profit korlátolt felelősségű társaságok), és amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
  • gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
  • gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
  • gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
  • a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.
A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszeren  keresztül.  Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően  a www.ncsszi-pr.hu honlapon  minden Pályázónak regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. április 29.  23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati útmutató 6. pontja tartalmazza.
Pályázatkezelő:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.