palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára kutatási szakkollégiumi tevékenységben való részvételre és tudományos publikáció elkészítésére

balassi intézet pályázatA Balassi Intézet pályázatot hírdet határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára kutatási szakkollégiumi tevékenységben való részvételre és tudományos publikáció elkészítésére a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterében.

Letölthető dokumentumok

Pályázat kiírás

Témák

Jelentkezési lap

Pályázhatnak:

Pályázhat minden magát magyar nemzetiségűnek valló határon túli személy, aki a 2010/2011-es tanévben valamely magyarországi, vagy más szomszédos állam felsőoktatási intézményében felsőoktatási tanulmányokat folytat. Személyi hatálya nem terjed ki arra, aki a Magyar Köztársaság területén bejelentett („állandó”) lakóhellyel rendelkezik.

A pályázat célja:

A pályázattal a Balassi Intézet a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását, a résztvevők számára a szakmai publikálás lehetőségeit, tudományos életbe való beilleszkedését, illetve részvételét kívánja elősegíteni a kutatói szakkollégiumi képzésben részt vevő hallgatók anyagi és szakmai támogatása által.

A pályázás általános feltételei:

 • A közép- és felsőfokú szakképzésben részt vevő személyek nem részesülhetnek támogatásban.
 • A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága bonyolítja.

A pályázati feltételek:

Azon személyek pályázhatnak, akik valamelyik magyarországi, illetve szülőföldi felsőoktatási intézményben – bármely képzési szinten és munkarendben – tanulmányokat folytatnak és a 2010/2011-1 félévben „aktív” hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, alapképzés, mesterképzés, másoddiplomás képzés, doktori képzés keretében.

A pályázatot a kiíró honlapjáról letölthető űrlapon kell beadni a megadott mellékletek és a mellékletek összesítéséhez használható összesítő lap postai elküldésével.

A pályázati anyag akkor tekinthető beérkezettnek, ha a kötelező igazolások  a beadási határidőig postai – vagy személyes – úton a kiíró által megadott ügyfélszolgálatra hiánytalanul megérkezett. A teljes pályázati anyag beérkezésekor a kiíró elektronikus levélben a pályázót értesíti a pályázatnak az elbírálásban kapott iktatószámának megadásával. A nyertes pályázó a támogatóval kötött megállapodás aláírásáig egyoldalú írásban tett jognyilatkozattal elállhat.

Minden hallgatónak, aki részt kíván venni a pályázati kiírásban, rendelkeznie kell bankszámlaszámmal és adóazonosító jellel.

Az ösztöndíj támogatás 8 hónapra (2010. október – 2011. május) nyerhető el, mértéke – nyertes pályázatonként – 192.000 Ft (a támogatás három részletben kerül folyósításra – 32.000,-Ft a szerződéskötéskor, 60.000,-Ft költségátalányként a leadott kutatási terv elfogadásakor és 100.000,-Ft a tanulmány le- ill. kiadásakor). Az ösztöndíjon kívül a nyertes pályázók számára a szakmai munkát kutatásvezető, tutorok és workshopok segítik. A tutorok kiválasztáskor kikérjük a nyertes hallgatók javaslatát is. Amennyiben a pályázó nem teljesíti a szerződésben vállaltakat, így különösen: nem végzi el évközben a kutatási részfeladatokat- illetve a workshopokat, nem adja le a kutatási tervét illetve az annak alapján készített tanulmányt, úgy a kifizetés megszakítható illetve az addig folyósított ösztöndíjat egy összegben – a fenti feltételek megvalósulásakor – vissza kell fizetnie a pályázat kiíró kifizetőhelynek. A kötetbe kerülő tanulmányt az előre megadott formátumban kell elkészíteni, szorosan együttműködve a szerkesztőkkel. A szerkesztési paraméterektől való bármilyen, előzetesen nem egyeztetett eltérés a publikálásból való kizárást vonja maga után.

A 100.000,-Ft-os ösztöndíj rész vonatkozásában a pályázat kiírója részteljesítést állapíthat meg, ebben az esetben az ösztöndíj csökkentett része illeti meg a hallgatót.

A fel nem használt ösztöndíj keretek terhére a szakkollégiumi igazgató a munka minősége, a konzultációkon és workshopokon való közreműködés, a határidők pontos betartása, valamint az esteleges többlet feladatok alapján kiegészítő ösztöndíjban részesítheti a hallgatókat.

A kutatás során gyűjtött anyagok másolatát (visszaérkezett kérdőívek, hang- vagy képhordozóval rögzített interjúk stb.) a munka lezárásakor le kell adni.

Szükséges mellékletek, igazolások

 • Pontosan kitöltött és megküldött pályázati adatlap (pályázni a kiválasztott – szakmai – témák valamelyikének választásával lehet);
 • hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2010/2011-es tanév őszi szemeszter);
 • hiteles/eredeti igazolás az utolsó két lezárt tanulmányi félév index oldalairól;
 • szakmai ajánlás (egy vagy több szakmai ajánlás a szakmai munkában való részvételre, melynek tartalmaznia kell az ajánló nevét, intézményének nevét és címét)
 • kutatási terv (mely a pályázatban és a szakmai munkában való részvétel indítékait és a publikálással kapcsolatos terveket tartalmazza) – itt tehet javaslatot a munkáját segítő tutor személyére (nem kötelező kijelölni)
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra alkalmas minden olyan dokumentum – a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható -, amelyből a magyar nemzetiség megállapítható.

A pályázatok beadásának határideje: 2010. november 2. (beérkezési határidő)

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen a pályázat mellékletként ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Balassi Intézet főigazgatójához fellebbezhet, a főigazgató döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 • A pályázó a megítélt támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megszegi.
 • A pályázaton támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános.

A pályázatokat személyesen – vagy postai úton – az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság (THNYI) – Budapest

1037 Budapest

Kunigunda útja 35.

Tel: (1) 368-8860/288

e-mail: ksziszak@mad.hu

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság – Debrecen

4027 Debrecen

Egyetem sugárút 13.

Telefon: (52) 536-722

e-mail: masz@delfin.klte.hu

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság – Pécs

7634 Pécs

Rácvárosi út 70.

Tel: (72) 251-637

e-mail: vazsonyi_otto@masz.pte.hu

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság – Szeged

6725 Szeged

Kálvária sugárút 87.

Tel: (62) 420-140

e-mail: kanyari@freemail.hu


A postai úton
– ajánlott küldeményként – érkező pályázati mellékleteket az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság

1037 Budapest

Kunigunda útja 35.

„Kutatói Szakkollégium 2010-2011″ jeligére

Az érdeklődők a fenti címeken, a honlapon és a megadott telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt).
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe, és nem küldi vissza.
A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 napon belül postai, illetve elektronikus úton feladásra kerül.

Pályázni a fenti címeken az Internetről (www.martonaron.hu) letölthető pályázati adatlapon lehet.