palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételére-helyi és kisebbségi önkormányzatok részére

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet helyi(települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.


A program célja
, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

 1. tanulói jogviszonyban áll, és középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
 2. az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
  1. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében hátrányos helyzetű,
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
  3. a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat az Arany János Programiroda és a programhoz tartozó középiskolák közösen bírálják el. A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2010. január 22-23-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2010. január 28-29-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Pályázni a pályázati csomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már résztvevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (lap alján).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének − lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát (1. sz. melléklet),
 2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
 3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
 4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
 5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
 6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
 7. azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
 8. a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a tartós nevelésbe vételről),
 9. valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; írja le, hogy miért akar a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni!)

A programban résztvevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázatot legkésőbb 2009. december 11-ig
(a postára adást igazoló bélyegző dátuma) − postai úton − a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére!

A borítékra, kérjük, írják rá: „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja”.
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2010. február 11-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények programfelelőseitől vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől, tel.: 06-1-235-7299, e-mail cím: ajp@ofi.hu

A program keretében az alábbi közoktatási intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
http://www.arpad-sp.sulinet.hu
Programfelelős: Dusicza Erika
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719http://www.petofi-bhad.sulinet.hu
Programfelelős: Hohlné Probszt Éva
Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
http://www.tagdebr.sulinet.hu
Programfelelős: Bánki András
Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
http://www.balassi-bgy.sulinet.hu
Programfelelős: Kovács Jánosné
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-582; 66/515-579; 66/515-577
http://gimnázium.mezobereny.hu
Programfelelős: dr. Baukóné Baksai Edit
Jurisich Miklós Gimnázium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
http://server.jurisich-koszeg.sulinet.hu
Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
http://www.besi.hu
Programfelelős: Szűcs Andrásné
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808 http://server.eszeg.sulinet.huProgramfelelős: Flaskay Miklós
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
http://www.teleki-szfvar.sulinet.hu
Programfelelős: Gajda Péter
Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583http://www.kjg.huProgramfelelős: Buday Rezső
Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest, IX. Gyáli u. 22.
Tel: 1/280-4500
http://www.puskas.hu
Programfelelős: dr. Pomozi András
Türr István Gimnázium és Kollégium
8501 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
http://www.turri-papa.sulinet.hu
Programfelelős: Grőber Attila
Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
http://foldes.uni-miskolc.hu
Programfelelős: Kovács Attiláné
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel.:62/548-936http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu
Programfelelős: Szöllősy László
Varga Katalin Gimnázium
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
http://www.varga-szolnok.sulinet.hu
Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva
Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
http://www.leowey-pecs.sulinet.hu
Programfelelős: Bereczkiné Székely Erzsébet
Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel: 88/566-360
http://www.lovassy.hu
Programfelelős: Bagi Péter
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/315-911
http://www.zrinyi-nyh.sulinet.hu
Programfelelős: Nagy Andrea
Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
http://www.picasso.nejanet.hu
Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva
Révai Miklós Gimnázium
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-040http://www.revai.huProgramfelelős: Erdős László
Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17
Tel: 82/512-128
http://www.tancsics.hu
Programfelelős: dr. Sülle Csabáné
Eötvös József Gimnázium és Kollégium2890 Tata, Tanoda tér 5.Tel: 34/587-568http://www.eotvos-tata.sulinet.huProgramfelelős: Tar József

A pályázat eredményéről történt értesítés után a 2010. február 19-étől kezdődő általános felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2010. február 11-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.)

Letölthető dokumentumok:

Forrás: OKM