palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű gazdasági fejlesztések támogatására (Vajdaság)

Pályázat kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű gazdasági fejlesztések támogatására a Vajdaságban.

A felhívás referenciaszáma: H-04/2019-III

A pályázat céljai, keretösszege
1. szakasz
Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági magyar vállalkozások számára ipari innováció bevezetése vagy a technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése céljából.
A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 3.000.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD).

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a vállalkozások technológiai fejlettségi szintjének vagy kapacitásának növelése;
 • az ipari digitalizáció (ipar 4.0) bevezetésének támogatása;
 • a munkahelyek számának megőrzése és a foglalkoztatottság növelése;
 • a beszállítók számának növelése;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a kivitel növelése és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
 • a magyarországi vállalkozások Szerbiában történő beruházásainak serkentése;
 • a visszatelepülés ösztönzése.

Általános pénzügyi feltételek
A megvalósítandó projekt saját forrásból, hitelből és vissza nem térítendő támogatásból tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Az elszámolható költségek a pályázathoz csatolt üzleti tervben szereplő tételek megvalósítására használhatók fel.
Saját forrás a pályázat elszámolható költségeinek Pályázó által, saját pénzügyi forrásból teljesített részösszege, vagy a Pályázó tulajdonában levő, a pályázathoz mellékelt üzleti terv és a fejlesztés szerves részét képező ingatlan lehet. A saját forrás rendelkezésre állását a Pályázó a pályázat benyújtásakor igazolja.

A hitelt a Pályázó szerbiai székhelyű kereskedelmi bankkal kötött hitelszerződés útján biztosítja. A hitelösszeg rendelkezésre állását a Pályázó a fent meghatározott bankok egyike által kiadott hitel előminősítés benyújtásával igazolja. A programba bevont bankok listáját a Prosperitati Alapítvány honlapján (www.prosperitati.rs) teszi közzé.
A pályázat tárgyát képező beruházás megvalósítható saját forrás, hitel és vissza nem térítendő támogatás felhasználásával, vagy saját forrás és vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.
Az első esetben a pályázó által minimálisan biztosítandó kötelező saját forrás a pályázat elszámolható költségeinek 25%-a, a saját forrás és a hitel pedig együttesen legalább a 60%-a.
A második esetben a saját forrás mértéke a pályázat elszámolható költségeinek legalább 60 %-a, s a Pályázó köteles a vissza nem térítendő támogatás összegére szóló bankgarancia biztosítására a Támogató részére, amelynek a projekt elszámolásának Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre kell állnia.
Saját forrásként elszámolható a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó, a Pályázó tulajdonában levő ingatlan, amely a pályázat elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-a lehet. A Pályázó tulajdonában levő, saját forrásként elszámolt ingatlan hivatalos értékbecslő által megállapított piaci értékét a Támogató csökkenti azzal az értékkel, amelyet a Pályázó korábbi pályázata alapján az Alapítvány támogatásából beruházott az ingatlanba.
Amennyiben a pályázó a projekt megvalósításához hitelt is felhasznál, abban az esetben a saját forrásként elszámolt ingatlan értékét a hitelt nyújtó bank által elfogadott értékbecslőnek kell felbecsülnie.
Az ÁFA nem elszámolható költség, az üzleti terv fejlesztésre vonatkozó tételeit dináros nettó összegben szükséges meghatározni.
A projekt végrehajtása során lehetőség van szállítói előleg igénylésére. Az előleg igénylésének feltétele az előleg összegével megegyező értékű bankgarancia biztosítása a Támogató javára (amennyiben korábban nem került bankgarancia benyújtásra a fenti 2. bekezdéssel összhangban), amelynek a projekt elszámolásának Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre kell állnia.
A Pályázó köteles szállítói, illetve kivitelezői bankgaranciát biztosítani a pályázathoz csatolt üzleti tervben szereplő tételek szerződés szerinti és szakszerű teljesítésének biztosítására.

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása és összege

A vissza nem térítendő támogatás intenzitásának legmagasabb mértéke a projekt összköltségének legfeljebb 40 %-a.
A projekt összköltsége legalább 100.000,00 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes SZNB középárfolyamon számított dináros nettó értéke.
A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 3.000.000,00 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes SZNB középárfolyamon számított dináros nettó értéke.
Támogató a vissza nem térítendő támogatás összegét forintban (HUF) határozza meg, a Pályázónak pedig az annak megfelelő értékű szerb dinár kerül kiutalásra. Az árfolyamkockázat a pályázót terheli.

A pályázók köre és pályázati feltételek

A pályázat benyújtására jogosult: a Vajdaság AT területén nyilvántartott székhellyel rendelkező jogi személy, amelynek alapítói és/vagy dolgozói jelentős része olyan természetes személy/ek, aki/k rendelkezik/nek a Szerb Köztársaság és Magyarország állampolgárságaival és a Vajdaság AT területén bejegyzett lakcímmel.

Egy Pályázó pályázati körönként csak egy pályázatot nyújthat be, valamint ugyanazon lakcímre bejegyzett Pályázók közül pályázati körönként csak egy nyújthat be pályázatot.

A beruházásnak a Vajdaság AT területén kell megvalósulnia.

A Pályázóra vonatkozó általános feltételek:

 1. tulajdonosi szerkezete nem változhat a pályázat kiírása és a támogatási szerződés megkötése közötti időszakban;
 2. tevékenységét a pályázat benyújtását megelőzően legalább 2 éve végzi bejegyzett formában (jogelődöket és kapcsolt – kezességet vállaló vállalkozásokat beleértve).
  Amennyiben a Pályázó alapítói magyarországi és vajdasági székhelyű vállalkozások, jelen bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeknek való megfelelés tekintetében figyelembe vehetőek a magyarországi és vajdasági vállalkozások, mint partnercégek által közösen alapított vállalkozás adatai is. Ebben az esetben a pályázat a pályázó saját, valamint a tulajdonos vállalkozások jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatok összegezve kerülnek figyelembevételre, s az alapítónak kezességet kell vállalnia a Támogató javára. Ilyen esetben a lenti a)-m) pontoknak az alapító, s kezességet vállaló vállalkozásoknak is meg kell felelniük.
  Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a Pályázó kizárólagos tulajdonában, vagy vétel során nem válik a Pályázó kizárólagos tulajdonává, úgy szükséges közjegyző által hitelesített hosszú távú bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása a pályázat benyújtásához. Amennyiben a bérleti szerződés nem tartalmazza, szükséges benyújtani közjegyző által hitelesített tulajdonosi nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonos hozzájárul a pályázatban szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló fejlesztések Pályázó általi aktiválásához, valamint hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. Amennyiben az épület a biztosítékok részét képezi, szükséges benyújtani közjegyző által hitelesített tulajdonosi nyilatkozatot az Alapítvány javára szóló ingatlan jelzálog bejegyzéséhez.

A támogatás rendeltetése

Támogatható beruházási elemek: az ipari innovációs és technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó tárgyi eszközök (ingatlan, gép és berendezés) és immateriális javak beszerzési költsége, a következők szerint:

 1. Tervezés és engedélyezés költségei (összesen legfeljebb 3%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva, saját forrás terhére),
 2. Innováció bevezetése vagy technológiafejlesztés, bővítés: gyártósorok, gépek, eszközök, berendezések beszerzése,
 3. Ingatlanvásárlás (összesen legfeljebb 10%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva), amennyiben a b) pont szerinti eszközök beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódik,
 4. Épületbővítés, -korszerűsítés, amennyiben a b) pont szerinti eszközök beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódnak,
 5. Szállítóeszközök, melyek nettó teherbírása legalább 1 tonna, a gyár vagyonvédelméhez és energiahatékonyságot szolgáló beruházáshoz szükséges eszközök, a létesítmény energiaellátását biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) – a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva összesen maximum 20%-ban,
 6. Immateriális javak: vállalatirányítási szoftverek, gyártási licenc, szabadalmak, védjegyek beszerzésének és bevezetésének költsége.

Fenntartási időszak

A pályázat eredményeképp megvalósult projektet a megvalósítás befejezését követő 10 éves időszakban kötelező fenntartani. A végső kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti.

Letölthető dokumentumok

Vajdasági vállalkozásfejlesztés pályázati kiírás

Pályázat benyújtása

A pályázati beadványt – a megfelelő mellékletekkel együtt – 2020. február 1-től a Prosperitati Alapítvány területileg illetékes irodájába kell eljuttatni személyesen, lezáratlan borítékban, megcímezve, feltüntetve a pályázat referenciaszámát. A pályázati formanyomtatvány előzetes regisztrációt követően elérhető a www.pit.prosperitati.rs honlapon. A pályázás előfeltétele az online rendszerbe történő regisztrálás, az online űrlap kitöltése és a mellékletek feltöltése.
A pályázat beadási határideje 2020. március 31., 14:00 óra.