palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat turisztikai szálláshely fejlesztésének és létesítésének támogatására a Vajdaságban

A turisztikai szálláshely fejlesztésének és létesítésének támogatása című pályázat vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági magyar vállalkozások számára szálláshelyek létesítésére, meglévő szálláshelyek bővítésére és korszerűsítésére, valamint minőségi besorolásuk emelésére.


A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 2.000.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD).

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • az idegenforgalmi tevékenységek erősítése;
 • az idegenforgalmi szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a szolgáltatások minőségének javítása;
 • az idegenforgalmi szolgáltatások összehangolása a nemzetközi igényekkel;
 • a magyarországi vállalkozások Szerbiában történő beruházásainak serkentése;
 • szálláskapacitások fejlesztése.

Általános pénzügyi feltételek

A megvalósítandó projekt saját forrásból, hitelből és vissza nem térítendő támogatásból tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Az elszámolható költségek a pályázathoz csatolt üzleti tervben szereplő tételek megvalósítására használhatók fel.

Az első esetben a pályázó által minimálisan biztosítandó kötelező saját forrás a pályázat elszámolható költségeinek 25%-a, a saját forrás és a hitel pedig együttesen legalább a 60%-a.
A második esetben a saját forrás mértéke a pályázat elszámolható költségeinek legalább 60 %-a.

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása és összege

A vissza nem térítendő támogatás intenzitásának legmagasabb mértéke a projekt összköltségének 40 %-a.
A projekt összköltsége legalább 100.000,00 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes SZNB középárfolyamon számított dináros nettó értéke.
A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 3.000.000,00 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes SZNB középárfolyamon számított dináros nettó értéke.

A pályázók köre és pályázati feltételek

A pályázat benyújtására jogosult (továbbiakban: Pályázó): a Vajdaság AT területén nyilvántartott székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó vagy jogi személy, amelynek alapítói és/vagy dolgozói jelentős része olyan természetes személy/ek, aki/k rendelkezik/nek a Szerb Köztársaság és Magyarország állampolgárságaival és a Vajdaság AT területén bejegyzett lakcímmel.

Egy Pályázó pályázati körönként csak egy pályázatot nyújthat be, valamint ugyanazon lakcímre bejegyzett Pályázók közül pályázati körönként csak egy nyújthat be pályázatot.

A beruházásnak a Vajdaság AT területén kell megvalósulnia.

A Pályázóra vonatkozó általános feltételek:

 1. tulajdonosi szerkezete nem változhat a pályázat kiírása és a támogatási szerződés megkötése közötti időszakban;
 2. tevékenységi köre (főtevékenysége és/vagy melléktevékenysége): szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és ezekhez kapcsolódó tevékenységek;
 3. tevékenységét a pályázat benyújtását megelőzően legalább 2 éve végzi bejegyzett formában (jogelődöket és kapcsolt – kezességet vállaló vállalkozásokat beleértve).

A támogatás rendeltetése

Támogatható beruházási elemek: a tervezett szálláshely létesítése és/vagy fejlesztése és a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök (ingatlan és berendezés) és immateriális javak beszerzési költsége a következők szerint:

 1. Tervezés és engedélyezés költségei (összesen legfeljebb 3%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva, saját forrás terhére);
 2. Ingatlanvásárlás (legfeljebb 10%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva);
 3. Épületbővítés, korszerűsítés: új szálláshely létesítéséhez vagy meglévő szálláshely korszerűsítéséhez kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése anyagköltségei és a kivitelezőnek fizetett munkadíj. Telekhatáron belüli közmű infrastruktúra (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz, gyenge áram, internet) fejlesztése és a kapcsolódó csatlakozási díjak elszámolása;
 4. A szálláshely fejlesztéséhez, működtetéséhez szükséges állóeszközök beszerzése. Ide értendő az épület vagyonvédelméhez és energiahatékonyságot szolgáló beruházáshoz szükséges eszközök, valamint a létesítmény energiaellátását biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése is.;
 5. Immateriális javaknak minősülnek a vállalkozás digitalizációjához kapcsolódóan a kereskedelmi szálláshely üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftverek.

A Pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a beruházás elindításához szükséges valamennyi tervvel és engedéllyel.

Megvalósítási időszak

A projekt megvalósítása legkorábban a pályázat kiírását követően indulhat meg. A projekt megvalósítása során felmerülő költség, amennyiben a felhívás minden feltételének megfelel,

 • (i) és igazoltan a pályázat kiírását követően keletkezett, elszámolható a Pályázó saját forrása terhére;
 • (ii) és igazoltan a támogatási szerződés megkötését követően keletkezett, elszámolható a vissza nem térítendő támogatás terhére.

A projektmegvalósítás akkor fejeződik be, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett.

Fenntartási időszak

A pályázat eredményeképp megvalósult projektet a megvalósítás befejezését követő 10 éves időszakban kötelező fenntartani. A végső kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti.

A pályázás folyamata, a beérkezett pályázatok értékelése

A pályázati beadványt – a megfelelő mellékletekkel együtt – 2020. február 1-től a Prosperitati Alapítvány területileg illetékes irodájába kell eljuttatni személyesen, lezáratlan borítékban, megcímezve, feltüntetve a pályázat referenciaszámát.

Letölthető dokumentum

turizmus_szallaskapacitasfejlesztes_kiíras

A pályázat beadási határideje 2020. március 31., 14:00 óra.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Területi irodák és a hozzájuk tartozó önkormányzatok

 1. Magyarkanizsa, Fő utca 5/1/1 (Magyarkanizsa, Törökkanizsa)
 2. Nagybecskerek, I. Aleksandar Karađorđe király utca 28/8 (Nagybecskerek, Nagykikinda, Magyarcsernye, Begaszentgyörgy, Szécsány, Ópáva)
 3. Óbecse, Zöldfás utca 31. (Óbecse, Törökbecse)
 4. Szabadka, Ptuji utca 1. (Szabadka)
 5. Temerin, Kossuth Lajos 32. (Temerin, Titel, Belcsény, Bácspetrőc, Zsablya, Sid, Ürög, Ruma, Ópazova, Inđija, Pecsince, Szávaszentdemeter, Szenttamás, Újvidék, Verbász)
 6. Topolya, Tito marsall 35. (Topolya, Kishegyes, Kúla)
 7. Zenta, Fő tér 8. (Zenta, Csóka, Ada)
 8. Zombor, Batinai utca 19. (Zombor, Apatin, Hódság, Bács, Palánka)
 9. Pancsova, Dr. Fogaraš Žarko 24. (Antalfalva, Alibunár, Zichyfalva, Versec, Fehértemplom, Kevevára, Pancsova)

Pályázat turisztikai szálláshely fejlesztésének és létesítésének támogatására a Vajdaságban