palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat közösségi kezdeményezések támogatására

Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet közösségi kezdeményezések támogatására. A pályázat célja a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők feletti hatékony állampolgári ellenőrző képességének erősítése.


A program célja, hogy a támogatásban részesülő civil szervezetek vagy helyi csoportok képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció révén képessé váljanak a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, és ezzel lakóhelyük életének, állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és megoldására.
A programban szakmai partner a Civil Kollégium Alapítvány.

I. PÁLYÁZÓ SZERVEZETEK, CSOPORTOK KÖRE
A pályázatra tízezer főnél kisebb lélekszámú településen1 (vagy településrészen) aktívan működő és közösségszervezésben vagy közösségi munkában tapasztalattal rendelkező civil szervezetek vagy önszerveződő informális csoportok és közösségszervezőik jelentkezését várjuk. Pályázó lehet minden (A) olyan bíróságon bejegyzett civil szervezet (egyesület, alapítvány és szövetség) vagy (B) nem bejegyzett, informális állampolgári csoport, amely megfelel a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult, független a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, egyházaktól valamint forprofit szervezetektől (alapítványok esetében az alapítók között, egyesület esetében a közgyűlésben nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak).

 • A) Magyarországi székhellyel működő, köztartozás-mentes egyesületek, alapítványok és szövetségek pályázathatnak, amelyek Magyarországon kerültek bejegyzésre, és tevékenységüket azóta folyamatosan végzik.
 • B) Legalább 5 fő együttműködő magánszemélyből álló állampolgári csoportok, civil társaságok, érdekközösségek pályázhatnak, melyek rendszeresen végzett tevékenységeiket nem bejegyzett szervezeti keretek között valósítják meg.

A kiválasztás során előnyt élvez az a pályázó, amely vidéki, hátrányos helyzetű térségben kívánja a programját megvalósítani. További előnyt jelent, ha a csoport összetétele (minél inkább) leképezi a helyi társadalmat, és ha a (leendő) közösségszervező rendelkezik korábbi szervezői tapasztalattal.

Szintén előnyt élveznek azon pályázatok, ahol a jelentkezők a közösségszervezői folyamatok továbbvitelére hosszabb távú adományszervezési, forrásteremtési ötletet is felvázolnak.
Egy szervezet vagy csoport a felhívásra egy pályázatot nyújthat be.

II. A PÁLYÁZÁS ÉS A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA
A pályázati űrlap letölthető a www.okotars.hu/kozossegszervezes internetes oldalról. A pályázatokat a kozossegszervezes@okotars.hu elektronikus postacímre kell elküldeni a megadott határidőig.
A pályázók egy kétlépcsős kiválasztási folyamaton esnek át.

 1. Első lépésben minden pályázónak egy részletes és tömör írásos jelentkezést kell benyújtania az adatlap kitöltésével, mely a pályázó szervezet vagy csoport és helyi viszonyok általános leírásán túl tartalmaz egy ügybemutatást és az ahhoz tartozó hatalomelemzést. Az ügyválasztás esetében felhívjuk a figyelmet, hogy csak olyan ügyek támogatását tudjuk vállalni,
  • amelyek a helyi önkormányzat működésében tapasztalható gazdasági (pl. átlátható működést vagy nyilvánosságot érintő) hiányossággal és/vagy jogi mulasztással foglalkozik ÉS
  • az ügyben konkrét eredmények érhetőek el 2019. decemberéig.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a közösség, csoport vagy szervezet által a programba delegálni kívánt helyi közösségszervező(k) önéletrajzát és rövid motivációs levelét.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. december 13., éjfél.

Minden jelentkezés formai ellenőrzésen esik át, ennek szempontjai:
– a pályázat határidőre beérkezett;
– a pályázó szervezet, csoport és település megfelel a kiírásban listázott feltételeknek;
– a pályázati adatlap minden pontja kitöltésre került (a közösségszervező motivációs levelét is ideértve);
– a pályázat minden kötelező melléklete (közösségszervező önéletrajza) beküldésre került.
A formailag nem megfelelő pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

Második lépésben, december-január folyamán, a formailag megfelelő pályázatokat benyújtó jelentkezőkkel az Ökotárs Alapítvány személyes interjúkat készít. Ennek során az Ökotárs munkatársai találkoznak a közösség vagy csoport tagjaival, esetleges vezetőivel és a leendő közösségszervezővel. Az interjúk kereteiről az Ökotárs munkatársai a pályázat beadása után minden jelentkezővel egyénileg egyeztetnek.
Az interjúkat követően a pályázatok elbírálásáról egy közösségszervezésben jártas szakemberekből álló szakmai bizottság dönt, mely a határidőre beérkezett jelentkezések közül a legjobbra értékelt kb. 15 pályázatot javasolja továbbjutásra. Valamennyi pályázó e-mailen kap értesítést az eredményről 2019. január folyamán.

Az értékelés szempontjai

 • A jelentkező szervezet vagy csoport rendelkezik tapasztalattal közösségszervezésben vagy közösségi munkában.
 • A jelentkező szervezet vagy csoport közösségszervezője igazoltan részt vett közösségszervezői képzésen3 és elkötelezett a társadalmi problémák közösségszervezés típusú megoldása iránt.
 • A jelentkező szervezet vagy csoport által bemutatott helyi probléma valódi szükségletekre épül, és megoldására esély mutatkozik.
 • A csoport összetétele (minél inkább) leképezi a helyi társadalmat.
 • A jelentkező szervezet vagy csoport hátrányos helyzetű településen4 működik és valósítja meg programját (előny).
 • A jelentkező szervezet konkrét adományszervezői ötlettel rendelkezik (előny).
 • A jelentkező szervezet vagy csoport közösségszervezője vállalja közösségszervezési tapasztalatainak átadását más településeken, terepeken. Ezeken a terepeken új közösségszervezési folyamatok, csoportok indítását kezdeményezi (előny). (Csak olyan jelentkezők esetében értékelési szempont, melyek már aktívan vettek részt közösségszervezési folyamatban.)

III. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA
A nyertes 10-15 szervezetnek, csoportnak és a közösségszervezőnek a program biztosítja a képzések, konzultációk és helyi akciók költségeit, illetve a kiválasztott közösségszervezőknek maximum 12 hónapos időtartamra szükség és megegyezés szerinti (részmunkaidős) munkavégzés személyi költségeit. Amennyiben a jelentkező rendelkezik konkrét közösségszervezési tapasztalattal, s pályázatában vállalja – a meglévő közösségszervezői tevékenységei megtartása mellett – új közösségszervezési folyamat(ok), csoport(ok) indítását, úgy a program szükség és megegyezés szerinti teljes munkaidős munkavégzés személyi költségeit biztosítja. A nyertes szervezeteknek vagy csoportoknak vállalniuk kell a teljes folyamatban és az alábbi programelemeken való aktív részvételt és együttműködést. A kiválasztott közösségszervezőkkel az Ökotárs Alapítvány szerződést köt, a feladatvégzéssel kapcsolatos elvárások leírása megtalálható a https://kozossegszervezes.okotars.hu internetes oldalon.

A kötelező képzések és találkozók várhatóan 2019. január hónapban kezdődnek, és az alábbi fő elemekből állnak:
– indító 5 napos közösségszervező képzés és találkozó (bentlakásos, várhatóan 2019. január.);
– 2. képzés és találkozó (bentlakásos, várhatóan 2019. április.);
– 3. képzés és találkozó (bentlakásos, várhatóan 2019. június);
– 4. képzés és találkozó (bentlakásos, várhatóan 2019. szeptember)
– egynapos záró találkozó (várhatóan 2019 decemberében);

További kötelező elemet jelent a közösség és a szervező mellé biztosított mentorral történő konzultációkon való részvétel és a vele történő folyamatos kapcsolattartás. A támogatás felhasználásának határideje, azaz ameddig az Ökotárs Alapítvány a képzési támogatást és a személyi költségeket a támogatás terhére biztosítja: 2019. december 31.

HATÁRIDŐK
A pályázat beadási határideje: 2018. december 13.
A közösségszervezési folyamat elindítása: 2019. január.
A támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.

Bővebb információk a KÖZ-SZER-VEZ programról az Ökotárs Alapítvány honlapján, s az alábbi elérhetőségeken kérhetőek: www.okotars.hu/kozossegszervezes kozossegszervezes@okotars.hu 06 1/411-3505