palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók 2017. évi rehabilitációs célú foglalkoztatásának támogatására

Kormányportál pályázatokPályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók 2017. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.


A pályázat célja
A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatási kapacitás biztosítása; ennek keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.
A cél olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatásának keretében a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

A támogatással érintett célcsoport: A megváltozott munkaképességű személyek.

A pályázat szempontjából megváltozott munkaképességű személy, aki

 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek, vagy
 • az Mmtv. 38. § (3) bekezdés alapján az Mmtv. 25. § alkalmazásában rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni, vagy
 • fogyatékossági támogatásban, vagy
 • vakok személyi járadékában részesül.

A pályázók köre: Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, akik a pályázat megjelenésének napján rendelkeznek a Korm. rendelet 5. alcím szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.

A támogatott tevékenységek megvalósításának időtartama: A támogatás – a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt –2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

Támogatható tevékenységek köre
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása. Ettől eltérően a munkaidő-keretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm. rendelet tartalmazza.

Tartós foglalkoztatás: a Korm. rendelet 1.§ 6. pont 6.2.- 6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.
Tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében a nyílt munkaerő-piacon végez munkát.

A pályázaton történő részvétel feltételei
Pályázhat minden, az I.6. pontban nevesített szervezet vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: munkáltató vagy pályázó), amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:

 1. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja, amelyet a létesítő okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,
 2. a pályázati felhívás megjelenésének napján rendelkezik hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal,
 3. a 2016. évi támogatási időszak alatt folyamatosan eleget tesz a Korm. rendelet 2-3.§-ában meghatározott akkreditációs követelményeknek,
 4. amennyiben a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, további feltétel, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson,
 5. az állami adó- és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-, vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás), kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 6. nincs a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
 7. megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis
  a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
  c) átlátható szervezetnek minősül, továbbá
  d) a költségvetési támogatás összegének felhasználása során a hatályos közbeszerzési törvény szabályait alkalmazva kell eljárni.
 8. csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt nem áll, a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte,
 9. ellene végrehajtást nem jegyeztek be,
 10. tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében nem szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Korm. rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
 11. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény. 6. és 8. §- aiban foglaltaknak megfelel,
 12. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
 13. Munkáltatónak a rehabilitációs foglalkoztatási feladatai ellátására vonatkozó tervét foglalkozási rehabilitációs szakmai programban kell rögzítenie, amelyet évente szükséges értékelnie.

A támogatásra vonatkozó információk
A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó alábbi költségek támogathatók:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
 • a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességgel összefüggő többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).

A pályázat keretében nyújtandó támogatás mértékére vonatkozó előírások
A támogatás tervezett éves keretösszege a Korm. rendelet 31. § (1) alapján kerül meghatározásra.
A Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdése alapján a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében – a Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő nonprofit munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló kivételével – az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás – a Korm. rendelet 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének

 1. 100 %-a a támogatás időtartamának első évében,
 2. 90 %-a a támogatás időtartamának második évében,
 3. 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.

Letölthető dokumentumok

felhasznaloi_kezikonyv_2017-ev
nyilatkozatok
palyazati-felhivas
regisztracios-adatlap
tomeges_telephely_adatok_sablon

Információ kérhető: a 06-1-462-6603 vagy a 06-1-462-6657 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napig folyamatosan, de legkésőbb 2016. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.