palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat országos szakmúzeumok 2010. évi támogatására

okm pályázatokA Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre álló, a műszaki, technikatörténeti gyűjtőkörű országos szakmúzeumok 2010. évi, vissza nem térítendő támogatására tervezett 48 millió forint összegű támogatás elosztására.

A pályázat célja
A pályázat célja elsősorban az értékmentést, a gyűjtemények biztonságát, állagvédelmét és megőrzését szolgáló nélkülözhetetlen feladatok ellátásához szükséges támogatás biztosítása. Előnyt élveznek a megelőző műtárgyvédelem európai stratégiájának szellemében készült programok.

Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázhatnak az alábbi, meghívott, működési engedéllyel rendelkező, veszélyeztetett helyzetű, műszaki, technikatörténeti gyűjtőkörű országos szakmúzeumok: Központi Bányászati Múzeum, Magyar Olajipari Múzeum, Textilipari Múzeum, Kékfestő Múzeum, Magyar Fotográfiai Múzeum – illetve ezen intézmények fenntartói.

Pályázati feltételek
A pályázatnak tartalmaznia kell az igényelt támogatási összeg céljának tételenkénti megjelölését és annak költségszükségletét, továbbá 10% önrész igazolását. A pályázathoz részletes szakmai indoklást is csatolni kell.

A beérkező pályázatokat bíráló bizottság értékeli. A támogatás csak olyan szervezeteknek ítélhető meg, amelyek az esetleges korábbi támogatással a megadott határidőig elszámoltak, és törvényből adódó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiknek is eleget tettek.

A pályázat benyújtása

A pályázatot postai úton, két példányban, „Műszaki, technikatörténeti gyűjtőkörű országos szakmúzeumok 2010. évi támogatása” jelzéssel, az OKM Közgyűjteményi Főosztálya (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) címére, legkésőbb a kiírás megjelenését követő 15. napi postabélyegzéssel lehet benyújtani.

A pályázati adatlap átvehető személyesen a Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának titkárságán (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., V. em. 554. szoba; tel: 79-54-540 vagy 79-54-075) hétfőtől csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig, valamint megtalálható a Minisztérium honlapján.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben a Múzeumi osztályon, a 795-4401-es telefonszámon lehet felvilágosítást kérni.

A kiírásnak nem megfelelő, hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékleteket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálásához szükséges javaslatokat egy szakmai bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 20 munkanapon belül készíti el. A bizottság tagjai: dr. Bencze Géza vezető műszaki múzeumi szakfelügyelő; Fűrészné dr. Molnár Anikó, a Tatabányai Múzeum igazgatója; dr. Katona András, a Közlekedési Múzeum ny. főigazgatója; dr. Nagy László G., az OKM Múzeumi osztály szakmai tanácsadója és dr. Szász Zoltán, az MTA TTI tudományos tanácsadója, az ELTE c. egyetemi tanára. A támogatásokról – a bizottság jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján – 20 munkanapon belül a kulturális szakállamtitkár dönt.

A támogatott pályázók listáját a Minisztérium a döntést követő 5 munkanapon belül az OKM honlapján nyilvánosságra hozza; a pályázókat az eredményről írásban is értesíti.
A döntéssel szemben 15 napon belül jogorvoslat kérhető. A kérelmet az oktatási és kulturális miniszterhez címezve lehet benyújtani. A jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos döntésről a pályázó a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kap értesítést.

Szerződéskötés
A támogatási szerződéseket a minisztérium a döntés meghozatalától számított 45 napon belül köti meg a nyertes pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására a költségterv szerinti ütemezésben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Egyösszegű folyósításra akkor kerülhet sor, ha a pályázat tartalmazza az ezt megalapozó pénzügyi és szakmai indoklást. A támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően 15 napon belül kerül sor.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a minisztérium részére megküldeni.

Az elszámolható költségek köre: személyi kiadások, járulékok, közüzemi díjak, szakmai tevékenységekkel összefüggő dologi kiadások. A támogatás nem fordítható beruházásra, felújításra.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

Pályázati űrlap és mellékletek

Forrás: OKM