palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat osztrák-magyar oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázati felhívása osztrák-magyar oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására.

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (AKCIÓ), olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.

Ausztria és Magyarország fele-fele részben biztosítja az e célra rendelkezésre bocsátott összeget.

A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálja el. Az osztrák tagokat az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat az EMMI  nevezi ki.

Az AKCIÓ elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az együttműködésbe.

A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot.

Az alapítvány célkitűzései középpontjában a tudományos szakember utánpótlás áll.

A támogatott tevékenységi kör

 • közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében, közös képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon
 • tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások
 • hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a professzor szakmai vezetésével,
 • felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából
 • magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 30.),
 • publikációk illetve azok nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi támogatása, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységéről, eredményről tájékoztatnak kizárólag a bölcsészettudomány területén lehetséges, ebből eredő anyagi haszonnal nem lehet számolni.
 • szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és Magyarországon

Projektkérelmek beadása
Tájékoztató a projektek beadásáról és lebonyolításáról.

Kérelmezők osztrák részről:

 • Egyetemek és  főiskolák listája. Az említett intézmények, és ezekhez tartozók egyénileg pályázhatnak, kérelmező ill. partneri minőségben.
 • További pályázati partnerek lehetnek az 1. ponthoz kapcsolódó vagy azokban közreműködő intézmények, azok tagjain túl Ausztriában azon archívumok, könyvtárak, vagy múzeumok munkatársai, amelyek kutatási állománya a projekt megvalósítása során szükséges.

Kérelmezők magyar részről:

 • Állami felsőoktatási intézmények, és állami, akadémiai tudományos és kutatóintézetek.
 • Nem állami felsőoktatási intézmények a pályázó hazai intézmény partnereként, azonban csak a pályázó hazai intézményen keresztül részesülhetnek támogatásban.
 • Közös pályázatokat fenti intézmények, valamint azok tudományos munkatársai egyénileg egyaránt beadhatnak.

A Szlovákiában pályázatra jogosultak listája

Csehországban pályázatra jogosultak listája

Minden pályázatnak legalább egy magyar és egy osztrák pályázója, tagja, partnere kell legyen.

Pályázati adatlap
A pályázatot elektronikus úton német nyelven, a letölthető adatlap kitöltésével és a mellékelendő dokumentumokkal együtt kell beadni.

A pályázat részei: a pályázat tartalmi leírása (max. 3 oldal) a problémakör, a támogatandó célkitűzés, annak megvalósítási terve, várható eredmények, költségterv, az összes résztvevő önéletrajza és az utóbbi 3 év 5 releváns publikációja.

Az AKCIÓ korlátozott anyagi lehetőségei miatt támogatást egy évre hagy jóvá a kuratórium. Több évre tervezett tevékenység támogatására csak kivételes esetben van mód. A tevékenység egyszeri folytatására vonatkozó pályázati támogatás kizárólag részletes részbeszámoló, pénzügyi elszámolás ill. ismételt pályázati kérelem benyújtása után lehetséges.

Hiányos, nem az útmutató szerint, és a határidő lejárta után benyújtott projektkérelmeket nem terjesztünk a kuratórium elé.

A használati eszközöket, infrastruktúrát (terem, személyek, anyagköltséget) az együttműködő partnernek kell biztosítani. Kivételt képezhet ez alól a természettudomány területéről beadott pályázat, ezek esetében a kérelemben szereplő anyagköltséget 150 Euró feletti összeg esetén részletesen indokolni kell.
Útiköltség és tartózkodási költségek tervezésénél takarékos költségvetést kell készíteni.
Eszközvásárlás (computer, stb.) az AKCIÓ-s támogatásból nem lehetséges.
Hallgatói csoportok szakmai tanulmányútja során hallgatói önrész szükséges.
A pályázatok pénzügyi kezelése során felmerülő ún. „kezelési költség”-et csak nagyon indokolt esetben engedélyez a kuratórium, a jóváhagyott pályázati összeg max. 20%-áig. Ezt a pályázatban részletezni kell, utólag ennek engedélyezésére nincs mód.

Az összes pályázat beadása:

OMAA titkársága
Elektronikus formában : omaa@omaa.hu
és
1 példányban aláírva és nyomtatva

Postai úton:

H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
vagy személyesen:
H-1088 Budapest, Bródy S. u. 16.
Tel: +361-266-7474

Beadási határidők: 2018. október 30.

A pályázatokat NÉMET NYELVEN elektronikus úton (e-mail-ben, vagy CD-n), és 1 példányban kinyomtatva is kérjük.

 • Hiányos, nem az útmutató szerint, és a határidő lejárta után benyújtott projektkérelmeket nem terjesztünk a kuratórium elé.
 • Megkezdett tevékenység, vagy az együttműködési tevékenység utólagos támogatására nincs lehetőség.
 • A kuratórium döntését honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk.
 • A kuratórium által elutasított pályázat esetén újabb pályázatot a kövekező évben, egy év múlva lehet beadni.
 • Az együttműködési projektek lebonyolítása és lezárása
 • A kérelmeket az AKCIÓ kuratóriuma a pályázási határidőt követő 6 héten belül bírálja el.
 • A pályázókat az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Titkársága a kuratórium döntéséről az ülést követő 3 héten belül értesíti, és a honlapon is nyilvánosságra hozzuk a döntést.
 • Az elnyert támogatásról szóló értesítővel együtt a nyertes pályázó megkapja a „Támogatási szerződés”-t. A támogatási szerződést a pályázónak és projektpartnerének egyetértés esetén alá kell írnia és egy hónapon belül vissza kell juttatnia az alapítvány Titkárságára.
 • A jóváhagyott Euro-összeget az osztrák együttműködő partnernek az OeAD-GmbH (Osztrák Csereszolgálat) fizeti ki, utalja át (kivéve a magyarok rövid tartózkodási költségeit).
 • A jóváhagyott HUF-összeget a magyar együttműködő partnernek az Akció Titkársága a Támogatási szerződés visszaküldése utáni 6 héten belül a szerződésben megadott érintett egyetem, főiskola vagy képzési intézmény számlaszámára utalja át, részletekben. A jóváhagyott összeg felhasználásánál az adott országban érvényes törvényeket, előírásokat, valamint ezen útmutatóban megadott és a döntésben rögzített összegeket, egységeket és előírásokat be kell tartani.
 • Az együttműködő partnerek az együttműködés lezárását követő 1 hónapon belül közös írásos beszámolót küldenek az Akció Titkárságára német (esetleg angol) ezen túlmenően magyar nyelven is, ehhez formanyomtatvány elektronikus úton elérhető ( www.omaa.hu)
 • A projekt vezetői az együttműködési projekt befejezését követő 1 hónapon belül a jóváhagyott összegek felhasználásáról részletes pénzügyi elszámolást készítenek, amelyhez az összes eredeti számlát, vagy azok hitelesített másolatát csatolni kell, és ezt meg kell küldeni az Akció Titkárságára. Az érvénytelenített eredeti számlákat a mindenkor kar vagy képzési intézmény könyvelésében meg kell őrizni és az Akció ügyvezetőjének kérésére azokat fel kell tudni mutatni (helyszíni ellenőrzés során is). A fennmaradó, fel nem használt támogatási összeget az elszámolásnál külön fel kell tüntetni, és vissza kell utalni az útmutatóban felsoroltak figyelembevételével.
 • Amennyiben a projekt végrehajtása vagy folytatása valamilyen ok miatt nem lehetséges vagy késik, ezt azonnal jelezni kell (indoklással együtt) az ügyvezetőnek.
 • Útmutató/Richtlinien a Projektantragsblatt kitöltéséhez és a költségvetés összeállításához
 • I. Euro-ban kérhető összegek (ld Kostenaufstellung – In EUR beantragte Kosten)

Tartózkodási költségek:

 • A projektben résztvevő magyar, cseh és szlovák személyek ausztriai költségei: Felsőoktatási intézmény hallgatója és PHD -hallgatók : 1050 €/hó szállással együtt 1 hónapnál rövidebb tartózkodás esetén a tartózkodási költség megosztható.
 • Diplomások 30 év felett, doktorátussal 1.150 €/hó szállással együtt
 • Rövid (max.10 napos magyar, szlovák és cseh projektrésztvevők tartózkodási költsége Ausztriában szállással együtt 90 Euro/fő/nap; hallgatók részére: 50 Euro/na
 • Útiköltség: Általában 2. osztályú vonatjegynek megfelelő összeget térítünk.
 • Osztrák projektrésztvevők Magyarországra történő utazásának útiköltsége
 • cseh és szlovák projektrésztvevők Ausztriába szóló útiköltsége
 • II. Forintban kérhető összegek (ld. Kostenaufstellung – In HUF beantragte Kosten)
 • Szállásköltségek Magyarországon magyar projektrésztvevők részére:
  Magyar projektrésztvevők Magyarországon szállásköltséget csak akkor kérhetnek, amennyiben nem lakóhelyükön kutatnak, ennek mértéke: 9.000 HUF
 • Tartózkodási költségek: Osztrák, cseh és szlovák résztvevők tartózkodási költsége Magyarországon
  • Hallgatók és PhD-hallgatók : 100.000 HUF/hó szállással együtt
  • egyetemi oktatók és kutatók: 250.000HUF /hónap szállással együtt
  • osztrák, cseh és szlovák rövid kutatói tartózkodása (max. 10 nap) esetén: 30.000 HUF/tartózk. nap szállással együtt
 • Útiköltségek Projektrésztvevők utazási költsége esetén általában a osztályú vonatjegy árának megfelelő összeg számolható el. Szgk. ill. buszköltséget a pályázatban előre kérni, és indokolni kell.
 • magyar projektrésztvevők Ausztriába történő utazása, ill. cseh, osztrák, magyar, szlovák projektrésztvevők magyarországi utazása
 • cseh és szlovák projektrészvevők Magyarországra történő utazása költségét forintban térítjük

Pályázat osztrák-magyar oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására