palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szabadidősport támogatására

sportoló nemzet pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelő s Államtitkársága (1054 Budapest, Hold utca 1.) – a továbbiakban: NEFMI – pályázatot hirdet a lakosság egészségi állapotának javítása, a rendszeres fizikai aktivitás, és a mozgásgazdag életmód széleskör6 lehetőségének biztosítása érdekében.

Pályázat kódja: SPO-SE-11/A

A támogatás célja: A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, valamint a lakosság szabadidős sporttevékenységének aktivizálása érdekében jelen pályázat célja szabadidősport események és eseménysorozatok támogatása, amelyek Magyarországon, 2011. január 1. és 2011. június 15. között kerülnek megrendezésre az alábbi kategóriák szerint:

  • „A” kategória: legalább három eseményből l álló szabadidősport rendezvénysorozat, amelyeken eseményenként legalább 500 szabadidő -sportoló igazoltan (regisztráltan) vesz részt;
  • „B” kategória: kifejezetten integrált – hátrányos helyzetű csoportok számára is nyitott – szabadidő sport rendezvény megvalósítása, amelyen legalább 1000 szabadidő sportoló igazoltan (regisztráltan) vesz részt;

A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 55.351.000 forint, azaz ötvenötmillió-háromszázötvenegyezer forint.
A pályázati keretösszeget a 1152/2010 Kormányhatározat alapján a „Szabadidő sport támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű elő irányzatáról kerül biztosításra.

Közreműködő Szervezet: A NEFMI a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe:
Nemzeti Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: NSZSZ)
Postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
e-mail: palyazat@nszsz.hu
Honlap címe: www.nszsz.hu

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű: sportszövetségek [országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, szabadidős szövetség, fogyatékosok sportszövetségei, diák- és egyetemi sport sportszövetségei], valamint sportszervezetek [sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola 2004. évi I. törvény a sportról (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a alapján]

Az igényelhető támogatás:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás 50%-a biztosítható és beszámítható közösségért végzett munka (társadalmi munka, ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.
A program összköltsége alatt az ÁFA nélküli, nettó értékeket kell figyelembe venni.
Ha a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott programmal kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor az ÁFAval növelt, bruttó összköltség vehet figyelembe.
Amennyiben a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott programmal kapcsolatban van ÁFA levonási jogosultsága, de azt az adóhatóság felé nem érvényesíti, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehet figyelembe.
A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerül személyi és dologi költségek finanszírozására. Személyi jellegű költségekre legfeljebb a támogatási összeg 30%-át lehet fordítani. Emellett az eseménnyel kapcsolatban a szervezési-rendezési költségek (pl. bérleti díj, orvosi díj, bírói díj, közreműködő költségek,
technikai költségek, kiegészít programok költségei), illetve kommunikációs költségek (pl. plakát, szórólap nyomdai munkálatai, média-felületek megvásárlása, televíziós spotok gyártása) számolhatók el a támogatás terhére.

A pályázati díj 5.000,-Ft, melyet banki átutalással kell teljesíteni NSZSZ 11706016-20825922-00000000 számú bankszámlájára. A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag számlát kap.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap
Költségvetés-bevételek

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: A pályázáshoz szükséges információk és dokumentumok 2011. január 21-tő l megtalálhatóak a Nemzeti Szabadid ősport Szövetség, valamint a Nemzeti Er őforrás Minisztérium honlapjain (www.nszsz.hu és www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/sportert-felelos-allamtitkarsag
és www.sportolonemzet.hu), ahonnan azok letölthető k.

A pályázati dokumentációt postai úton, egy zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi postacímre:
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.

A pályázatot és annak mellékleteit 2011. február 21-én éjfélig kell postára adni.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és az SPO-SE-11/A kódot.
Csak azok a pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig megtörténik, továbbá amelyeket egyidejűleg azonos tartalomban elektronikusan is beküldtek az NSZSZ e-mail címére (palyazat@nszsz.hu).
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Információ:

Nemzeti Szabadidősport Szövetség
Cím: 1146, Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel: 460-6919
Email: nszsz@nszsz.hu
Honlap : www.nszsz.hu

Forrás: www.sportolonemzet.hu