palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére

A Budapest Főváros Kormányhivatala pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A támogatás célja: Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája: legfeljebb 2 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formáira

 • legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (138 000Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
 • a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50 000 Ft értékben)

A vonatkozó kérelme(ke)t az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél kell benyújtani.

A kérelem nyomtatvány az alábbi linken elérhető: http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek

A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak.

Amennyiben a több támogatás típust igénylik, a pályázatot és a kérelmet külön-külön szükséges benyújtani a vállalkozás megalapítását megelőző napig:

 • a tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot a 7. pontban leírtak szerint, a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához kell postai úton benyújtani
 • a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatását is igényli, úgy az erre vonatkozó kérelmet 1 eredeti példányban a vállalkozás megalapítása előtt a Kormányhivatal illetékes Kerületi Hivatalához szükséges benyújtani.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási típusok igénybevételének feltétele, hogy a pályázat/kérelem benyújtásának napján álláskeresőnek szükséges lenni, a vállalkozás megalapítását legkorábban kizárólag a pályázat/kérelem benyújtását követő napon kezdheti meg a pályázó/kérelmező.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 100 000 000 Ft kerete.

A pályázati úton igényelhető tőkejuttatás támogatása

A támogatás igénybevételének feltételei:

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) valamely kerületi hivatala foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységénél álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és

1.1. aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:

 1. egyéni vállalkozás keretében,
 2. új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). A támogatott tag vagyoni hozzájárulásának mértéke legalább 51 %-ot el kell érnie a társaság vagyonában. Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
 3. önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntés kézhezvételét  követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;

1.2.      rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és

1.3.      rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;

1.4.      rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;

1.5.      vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a vállalkozás megindításának napját követő legalább 3 évig;

1.6.      a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;

1.7.      legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);

1.8.      vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;

1.9.      vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;

1.10.   vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;

1.11.   vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást);

1.12.   vállalja, hogy a gazdasági társaságban legalább 51 %-os üzletrésszel rendelkezik

1.13.   vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.

Nem minősül személyes közreműködésnek önmagában az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vagy bejegyeztette vállalkozását!

A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A BFKH kisebb összegű támogatást is megítélhet. (Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell (4. számú melléklet).)

A beruházást egyéni vállalkozó és gazdasági társaságot alapítani kívánó pályázó a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a BFKH-hoz nem fordulhat.  Már megkezdett vállalkozás nem támogatható (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.3. pont). Felhívjuk figyelmét, hogy a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő  támogatás iránti kérelmet is kizárólag a vállalkozás megalapítását megelőző napig nyújthatja be a Kormányhivatal lakóhelye szerint illetékes Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályához.

A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést kézhezvételét követően kezdheti meg (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.2.c pont).

A BFKH az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz (3. számú melléklet), pályázata automatikusan elutasításra kerül. Csökkentett összegű támogatás esetén a BFKH meghatározhatja, hogy a pályázó által tervezett beruházásból mely tételekre ad támogatást.

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a BFKH-nak bejelenteni.

A támogatás felhasználása

A beruházás az alábbi tételeket tartalmazhatja:

Bérlés (a)):

 1. vagyoni értékű jogok:(ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása
  • tartós földhasználat,
  • bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);

Hozzátartozók közötti ingatlanbérlést a BFKH nem támogat!

Hozzátartozónak minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.

Tulajdonjog szerzés (vásárlás) (b), c), d), e) f)):

Adásvételi szerződéssel beszerzett javakat a pályázattal megvalósuló beruházás nem tartalmazhat, kivéve ingatlan valamint gépjármű esetében.

 • immateriális javak:(a teljes beruházás költségének legfeljebb 50 %-a fordítható erre a célra),
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció),
  • weboldal (legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig);

Hozzátartozók (lsd. a) pont)közötti immateriális javak beszerzését a BFKH nem támogat!

 • ingatlanok:(a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
  • épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
  • földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas);

Ingatlan vásárlás esetén a vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant, valamint funkciója szerint hasznosítani kell azt.

Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja. Hozzátartozók(lsd. a) pont) közötti ingatlanvásárlást a BFKH nem támogat.

 • gépek, berendezések, eszközök, járművek:(a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
  • gépek,
  • számítástechnikai eszközök,
  • műszaki berendezések, felszerelések,
  • irodai berendezések, felszerelések,
  • személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
  • haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek
  • tenyészállatok (őstermelő esetén);

Hozzátartozók(lsd. a) pont)közötti gépek, berendezések, eszközök, járművek beszerzését a BFKH nem támogat!

A pályázat keretében vásárolt eszközök egyedi, minimális értéke bruttó 20.000 Ft.

 • e)    forgóeszközök:(legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig) )
  • indulókészlet (a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó),
  • 20.000 Ft alatti kis értékű eszközök (legfeljebb bruttó 100 ezer Ft-ig);

Amennyiben a beruházásban szerepel 20.000 Ft alatti kis értékű eszköz vagy induló árukészlet vásárlása, azt kérjük a pályázati űrlap 5. számú táblázatában egy sorba, összegezve tüntesse fel.

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti forgóeszközökbe tartozó beszerzést a BFKH nem támogat!

A beruházás az alábbi tételek nem tartalmazhatja, például:

 • kaució
 • rezsi költség (víz, gáz, villany, stb.)
 • vállalkozás megalapításához kapcsolódó költség
 • hatósági díjak
 • bérleti jog megszerzése
 • ügyvédi díj
 • marketing költség
 • arculattervezés
 • munkadíj
 • lízing valamint részletfizetési konstrukcióban történő beszerzés
 • közterhek, illetékek
 • szállítási, összeszerelési díj
 • adásvételi szerződéssel beszerzett javak, kivéve a nem lakás célját szolgáló ingatlan valamint gépjármű vásárlás
 • a vállalkozás megalapítása előtt már megkezdett beszerzés
 • a bruttó 20.000 forint alatti egyedi értékű (bruttó 20.000 Ft/db) beszerzések, kivéve az indulókészlet/forgóeszköz beszerzést
 • építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás

Gazdasági társaság alapítása esetében a beszerezni kívánt eszközök fedezetét jelentő értéket – azaz a pályázati forrásból elnyerni kívánt összeget és az önerő együttes összegét – vagyoni betétként/törzsbetétként a gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsátani és a cégnyilvántartásba a jegyzett tőkeként be kell jegyeztetni.

Letölthető dokumentumok

budapest_vvt2018_felhivas_es_tajekoztato
Pályázati űrlap

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz melléklet
5. sz. melléklet

A pályázat benyújtásának határideje, módja      

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2018. április 9-től 2018. szeptember 30-ig kizárólag postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.).

Írjon pályázatot velünk!
Pályázatírás

Pályázat vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére