palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szegedi Kis István Kutatói Ösztöndíj

A Szegedi Kis István Kutatói Ösztöndíj célja, hogy segítse a magyar kultúrtörténet és egyháztörténet korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgia- és társadalomtörténeti, valamint egyházművészeti kutatását, kedvező feltételeket biztosítva a magas színvonalú szakmai tapasztalat megszerzéséhez.

Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200 000 Ft összegű támogatást jelent 10 fő részére.
Az ösztöndíj összesen három alkalommal ítélhető oda egy kutatónak.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 5 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

Pályázat benyújtására jogosult

 1. az a 40 év alatti, azaz 1980. július 1-jét követően született kutató, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Szegedi Kis István Kutatói Ösztöndíjban
  és
 2. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

 • Adatlap
 • Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
 • Szakmai önéletrajz
 • Munkaterv (az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása, amely tartalmazza a kutatandó témakört, a kutatói koncepciót és annak az intézmény(ek)nek a nevét, ahol a pályázó kutatni kíván, továbbá a valószínűsített publikációs eredményt.

Lehetőség van több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervet is benyújtani két feltétel szem előtt tartásával:
a) a munkatervben a szakmai programot az egyes pályázati időszakokra ütemezve kell kidolgozni,
b) a következő ösztöndíjas időszak(ok)ra minden évben új pályázatot kell benyújtani, és a korhatári követelményeknek mindvégig meg kell felelni.

 • Publikációk jegyzéke és három jelentősebb publikáció teljes szövege

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 04. 16:00 óráig!

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf formátumban történő feltöltésével.

Érvénytelen a pályázat, ha

 1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
 2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
 3. a pályázó a II. fejezet 3-5. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett kuratórium – a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül – bírálja el.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2020. szeptember 1.-2021. augusztus 31.

Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

A nyertes pályázó – a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött – Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) – az aláírás hitelességét igazoló – tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton7, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.

A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz.
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

Beszámolási kötelezettség

 1. 2021. augusztus elejéig az ösztöndíjas kutatónak a munkatervében foglaltak teljesítéséről írásbeli beszámolót kell benyújtania.
 2. Be kell nyújtani továbbá az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt készült, már publikált, vagy megjelenés előtt álló, legkevesebb három darab tanulmányt, kritikát, vagy valamely előadás teljes szövegét.
 3. Az írásbeli beszámoló alapján – közzétételre alkalmas állapotban – el kell készíteni a szakmai program megvalósításának resumé-jét.

Az ösztöndíjas időszak alatti teljesítményről az alábbiak szerint kell beszámolni:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjat második, vagy harmadik alkalommal elnyert kutató publikációinak szoros összefüggésben kell állniuk az első alkalommal elnyert ösztöndíjas időszak alatt kutatott témakörrel!

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a kutatoiosztondij@alkotomuveszet.hu e-mailcímen jelezheti!

Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj