palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldön magyarul Drávaközi pályázat

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. március 15-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a „nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2011/2012-es tanévre.


A pályázat célja: a horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 Pályázók köre:

1.) Nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz-támogatásban részesülhet:

 • az az óvodás, aki Horvátországban működő óvodában magyar nyelvű képzésben részesül.
 • az az általános és középiskolás tanuló, aki Horvátországban működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat.

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és az azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.

A fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai egyedi elbírálás alá esnek.

2.) Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Pályázatból kizárandók köre:

 • aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek,
 • az az általános-, vagy középiskolás tanuló, aki a 2011/2012. tanév első félévében több mint 20 igazolatlan órát halmozott fel,
 • az a fakultatív oktatásban részesülő tanuló, aki a 2011/2012. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
 • aki pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

 A fenti feltételek bármelyikének fennállásának esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉS, OKTATÁSI TÁMOGATÁS – 20.000 Ft-nak megfelelő kuna összegű nevelés, oktatási támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki horvátországi alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul;

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 2.400 Ft-nak megfelelő kuna összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki horvátországi alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár és magyar nyelven tanul;

A támogatás célja: a tanszerellátottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható!

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő kuna összegű támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven, nappali tagozaton folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban).

A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

A támogatás a 2011/2012-es tanévre egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint a pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

Pályázati határidő: Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012-es tanévre igényelhető támogatásokra, 2012. március 15-től 2012. április 30-aközötti időszakban folyamatosan lehet pályázni.

A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

 Letölthető dokumentumok

Pályázás módja:

A pályázatokat csak a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon, papír alapon lehet benyújtani.

Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek:

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. a törvényes képviselő személyazonosító okiratának fénymásolata;
 2. a tanuló/óvodás születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik bármilyen személyazonosító okirattal, akkor annak fénymásolata is;
 3. a tanuló/óvodás iskolalátogatási / óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését és az igazolatlan órák számának;
 4. a pályázó diák/óvodás nevére nyitott zsirószámla számát tartalmazó irat (szerződés, bankkártya) fénymásolata.

A C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. a pályázó személyazonosító okiratának fénymásolata;
 2. a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely tartalmazza az adott tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, vagy a magyarul hallgatott tárgy(ak) nevét;
 3.  a hallgató nevére nyitott zsirószámla számát tartalmazó irat (szerződés, bankkártya) fénymásolata.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Lebonyolító szervezet:

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

HMOM Központ – Eszék, Drinska 12 A

Tel/fax: 031 275 480

E-mail: pedagogus-forum@os.t-com.hr

Pályázatok benyújtásának módja: Ajánlott küldeményként postai úton a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának címére, vagy személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában (munkanapokon 9.00 és 13.00 óra. között).

Pályázati adatlapok beszerezhetők: A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Pályázat elbírálási és eljárási rend: A beérkezett pályázatokról a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, az átváltás napján érvényes árfolyam szerint. Erről a nyertes pályázók külön értesítést kapnak.

A támogatás utalásáról a HMPF intézkedik.

További tájékoztatás a HMPF irodájától igényelhető a 031 275 480 számon, vagy e-mailen a pedagogus-forum@os.t-com.hr címen.

Adatvédelmi hozzájárulás: A pályázat beadásával a pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.