palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tanulmányi ösztöndíj pályázat a gyermekvédelmi gondoskodás keretében átmeneti vagy tartós nevelésben részesült fiatal felnőttek első diploma megszerzéséért

tamasz-palyazatA pályázat célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a gyermekvédelmi gondoskodás keretében átmeneti vagy tartós nevelésben részesült fiatal felnőttek első diploma megszerzéséért folytatott felsőfokú tanulmányait. Az ösztöndíj a 2009/2010-es tanévre (12 hónapra) szól, tanéves összege személyenként és havonta: 15 – 25.000 forint (a tanulmányi átlageredmény függvényében). Az ösztöndíj adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.

Az ösztöndíjra pályázhat,

 • aki magyar állampolgár,
 • aki a pályázat benyújtását megelőzően gyámhivatali határozat alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott átmeneti vagy tartós nevelésben részesült,
 • akinek az átmeneti vagy tartós nevelése nagykorúvá válásával szűnt meg és a pályázat benyújtásának évében még nem tölti be a 25. életévét,
 • és aki valamely Magyarországon nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzéséért II., III., IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytat,
 • és az előző teljesített félévben elért súlyozott tanulmányi átlageredménye meghaladja a 3,5-t.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
 • a pályázó önéletrajza,
 • a területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazolása a gyermekvédelmi gondoskodásról (melyből kiderül az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel kezdő és befejező időpontja, valamint, hogy a pályázó jelenleg utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül-e),
 • az oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszonyról (melyből kiderül a tagozat, a kar, a szak, az évfolyam, a hallgatói jogviszony aktív vagy passzív volta, a kezdő és a várható befejezési időpontja),
 • az előző teljesített félév súlyozott tanulmányi eredményét hivatalosan igazoló dokumentum,
 • nyilatkozat,
 • szándéknyilatkozat.


A pályázat beadásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.

A pályázati anyag beszerezhető a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál, továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a www.budapest.hu, a www.szmm.gov.hu weboldalon.

A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel érvényes. A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
Lehetősége van a pályázónak a hiányzó dokumentumok pótlására a benyújtási határidőt követően is. Abban az esetben, ha az Alapítvány észleli a hiányt, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást tehet határidő tűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázatokat postán ajánlott, zárt küldeményként a következő címre kell eljuttatni:
TÁMASZ Alapítvány 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A pályázat beküldési határideje: 2009. november 30.

A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, ha azt a határidő utolsó napján postára adták. A határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból. Elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

A pályázatok elbírálásáról a TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2009 december 30-ig dönt, erről a pályázókat – a döntést követő 15 napon belül – postai úton értesíti. A nyertes pályázók listáját az Alapítvány a www.budapest.hu, a www.szmm.gov.hu honlapon is közzéteszi.

A pályázatok elbírálása során figyelembe vehető szempontok: személyi, vagyoni körülmények, halmozottan hátrányos helyzet, tanulmányi eredmények, gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatokat külön kérésre az Alapítvány a megadott címre elpostázza, a továbbiakban ezeket a pályázatokat az Alapítvány nem őrzi meg. Az erre irányuló kérelmet telefonon, elektronikus úton vagy postán a kuratóriumi döntést követő 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A nyertes pályázókkal a Kuratórium támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

A pályázatról további információval: hétköznap 10 órától 16 óráig a 70/5526672-es telefonszámon, és a tamaszalapitvany@gmail.com email címen szolgálunk.

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjék az Alapítványnak mihamarabb írásban jelezni.

Forrás: SZMM