palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései pályázat

Pályázat a vidéki térségek kis méretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseire.

A felhívás a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseit célozza.
A Kormány célja a vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

 • 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
 • 2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 17,01 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4500 db

A visszanem térítendő támogatás mértéke, összege:
– 1. célterület esetében maximum 7,8 millió forint;
– 2. célterület esetében maximum 200 millió forint

A támogatás maximális intenzitása: 95%

Támogatást igénylők köre

1. célterület esetében:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és,
 2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van

2. célterület esetében:
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.
Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Önállóan támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

 1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
  • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
 2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
  • kútfúrás;
  • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
  • háztartási törpe-vízmű.
 3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
  • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
  • tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a támogatói okirat hatálybalépésétől számított 36 hónap utolsó napja.

A projekt területi korlátozása
Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be.

Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;
A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Az ÁÚF. 7. pontjában foglaltaktól eltérően a támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai rendezettek, azzal az eltéréssel, hogy az ingatlanoknak nem kell per, teher és igénymentesnek lennie. A rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja, igazolja legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig.

1. célterület esetében:
Amennyiben nem a támogatást igénylő tulajdonában van a fejlesztéssel érintett ingatlan, abban az esetben az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata a fejlesztéshez.
2. célterület esetében:
Az önkormányzat és a tanyatulajdonosok egymás között a kötelezettségeket és a működtetési feltételeket a helyi önkormányzati rendelet alapján szerződésben kötelesek rögzíteni és csatolni a támogatási kérelemhez.

A szerződésben az alábbi pontokat kell kötelezően feltüntetni:

 • a fejleszteni kívánt tanyák címe, helyrajzi száma;
 • a fejleszteni kívánt tanyákon élő lakosok neve;
 • a szerződés tárgya;
 • az ingatlanra telepített létesítmények mennyisége és műszaki specifikációja;
 • pénzügyi feltételek, vonzatok.

A szerződésben a fejleszteni kívánt tanyán élő lakosok vállalják, hogy hozzájárulnak a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
A szerződésben rendelkezni kell a felek jogairól és kötelezettségeiről, melyeknek összhangban kell állniuk az IH és az önkormányzat között lefektetett jogokkal és kötelezettségekkel.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Biztosítékok köre
A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

A támogatási kérelmeket az alábbi új zárási időpontokig lehet benyújtani:

Harminckilencedik szakasz zárása: 2023. szeptember 4.
Negyvenedik szakasz zárása: 2023. október 1

Pályázni szeretne?!
Töltse ki az adatlapot!

A pályázat oldala: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései pályázat

Tanyafejlesztési pályázat 2023