palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Teljesítmény motivációs pályázat 2010

okmt-palyazatAz Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM Támogatáskezelő) közreműködésével nyílt pályázatot hirdet közoktatási intézményfenntartók számára a teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére

A pályázat célja, a költségvetési törvény 5. számú mellékletében foglalt felhatalmazások alapján 2007 .;, 2008., 2009. költségvetési években a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló [17/2007.(III.14.), 11/2008.(III.29.), 17/2009. (IV. 2.)] OKM rendeletekben meghatározott teljesítmény motivációs támogatás folytatása, valamint a minőségi szemlélet erősítése a pedagógusok munkateljesítmények értékelésével, és a jó teljesítmények honorálásával.

Pályázatot nyújthatnak be

 • a közoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok és azok jogi személyiségi társulásai (a továbbiakban: helyi önkormányzatok),
 • a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói -ide értve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 52. §-a (1) bekezdésének bevezető rendelkezésében meghatározott fenntartókat -(a továbbiakban: közoktatási humánszolgáltatók) és
 • a közoktatási feladatot ellátó intézményeket fenntartó központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények [az a) -c) pont alattiak a továbbiakban együtt: fenntartók]

A pályázat benyújtásának feltételei

 • I.1. A teljesítmény motivációs pályázati alapból támogatást a fenntartók abban az esetben igényelhetnek, amennyiben: a) az általuk fenntartott és a jelen pályázatba bevont óvodák, iskolák, kollégiumok rendelkeznek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 40. §-ának (10)-(12) bekezdésében meghatározott – a szülői szervezet (közösség) általvéleményezett – intézményi minőségirányítási programmal (a továbbiakban: IMIP), és az abban meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtetnek az önértékelési tevékenységük részeként, b) a helyi önkormányzati fenntartók esetében feltétel továbbá, hogy a Kt. 85. §-ának (7)bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal (a továbbiakban: ÖMIP) rendelkezzenek, valamint az hogy az önkormányzati testület az IMIP elfogadásáról legkésőbb a pályázat benyújtásáig döntött.
 • I.2. A pályázati felhívás I.1 pontjában leírt feltételeknek megfelelő óvodák, iskolák, kollégiumok fenntartói is csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben: a) vagy a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a alapján benyújtott támogatási igényükre „kiváló” szakértői minősítést kaptak azon intézményeik vonatkozásában, amelyekkel a jelen pályázatban is részt kívánnak venni. Ebben az esetben a pályázat az 1. sz. mellékletben szereplő ADATLAP benyújtásával történik. b) vagy a R. 7. §-a alapján benyújtott támogatási igényükre „jól megfelelt” szakértői minősítést kaptak azon intézményeik vonatkozásában, amelyekkel a jelen pályázatban is részt kívánnak venni. Ebben az esetben a pályázathoz az 1. sz. mellékletben szereplő ADATLAP benyújtása mellett elektronikus adathordozón (CD-n) szükséges csatolni továbbá: a jelen pályázatba bevont intézmény IMIP-jének a pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszer bemutatására vonatkozó fejezetét, amely tartalmazza az intézményi teljesítményértékelés szempontjait és eljárásrendjét, valamint a pedagógus teljesítményének megítélésére kialakított intézményi teljesítményértékelési indikátorokat, és a Kt. 40. §-ának (12) bekezdésében foglalt, az IMIP éves értékelésére vonatkozó dokumentációt, abban pedig korrektúrával jelölve azon változások követését, amelyet a rendszer jobbítása érdekében fogadtak el, jelen pályázatba bevont intézmény vonatkozásában jegyzőkönyv-másolatot arra vonatkozóan, hogy a nevelőtestület elfogadta az IMIP változtatásait (a legutolsó IMIP módosítás elfogadásáról szóló nevelőtestületi ülés jegyzőkönyvét kell csatolni), maximum 1 oldal terjedelmű beszámolót arról, hogy mit, hogyan javítottak, fejlesztettek a teljesítményértékelési rendszerükön a jelen pályázatba bevont intézmény vonatkozásában az előző pályázat óta.

Azon intézmények fenntartói, amelyek által fenntartott intézmények a R. alapján korábban kiváló, vagy jó minősítést kaptak, de a 2009. évben átszervezésre kerültek, és emiatt az intézmény OM azonosítója megváltozott, jelen pályázat keretei között nem igényelhetnek támogatást.

II. A pályázat tárgya:

 • II. 1. A pályázaton elnyert támogatás kizárólag a Kt. 118. §-ának (12) bekezdésében foglalt kiemelt munkavégzésért járó, egy alkalomra megállapított kereset-kiegészítésre és járulékaira fordítható. Az elnyert támogatásban a fenntartó döntése alapján a pályázattal érintett intézmény vezetője részesül, továbbá az érintett intézmény vezetőjének döntése szerint az alkalmazotti közösség legfeljebb 20%-a számára kell az elnyert támogatást felhasználni, ami az intézmény vezető mellett további minimum 1 fő kiemelt munkavégzésének elismeréséhez jelenthet költségvetési támogatást. Az elnyert támogatási összeg magában foglalja mind a munkaadót, mind a munkavállalót terhelő adókat és járulékokat. A támogatásnak a fenntartók számára történő odaítélésére és összegére vonatkozóan a nyertes pályázók – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban 2009. október 1-jén közölt – a teljes munkaidőben munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott létszáma alapján, valamint a 2009. évben „kiváló” szakértői minősítést kapott intézmények esetében minősítésüknek megfelelően, a 2009. évben „jól megfelelt” szakértői minősítést kapott intézmények esetében a benyújtott pályázati dokumentáció szakértői bírálatának megfelelően kerül sor. A beérkezett pályázatok függvényében – a szakértők értékelésének figyelembe vételével, az Értékelő Bizottság javaslata és a közoktatási szakállamtitkár döntése alapján kerül meghatározásra a támogatás összege.
 • II. 2. A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 400 millió forint.
 • II. 3. A pályázat forrása: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/4/35 „Teljesítmény motivációs pályázati alap” című fejezeti kezelésű eőirányzat.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében „Nyilatkozatot” kell benyújtani. (2. sz. melléklet a) vagy b) változat szerint). Szükséges a pontos adatok megadása és a nyilatkozat megfelelő pontjának aláhúzása, ill. kitöltése.

Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján összeférhetetlenség áll fenn, úgy a nem állami fenntartóknak „Közzétételi kérelmet” is be kell nyújtani. (3. sz. melléklet) Abban az esetben, ha nem áll fenn semmiféle összeférhetetlenség, akkor csak a nyilatkozatot kell kitölteni a pontos adatok megadásával, majd a pályázati anyaghoz csatolni.

A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

III. A pályázat benyújtása
A támogatást a fenntartók 2010. június 10-ig (csütörtök) igényelhetik. (postabélyegző kelte)

A benyújtási határidőn túl postára adott és elektronikusan nem regisztrált, valamint hiányosan kitöltött pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Azon fenntartók akik a R. 7. §-a alapján benyújtott támogatási igényükre „kiváló” szakértői minősítést kaptak, pályázatukat elektronikusan (a www.okmt.hu/teljesitmenymotivacio honlapon található online felület kitöltésével) és papír alapon egy eredeti példányban nyújtják be, továbbá a pályázat részeként adott esetben az alábbi dokumentumokat:

 • 1. számú mellékletben szereplő ADATLAPOT;
 • 2/a számú mellékletben szereplő nyilatkozatot (csak a helyi önkormányzatoknak és a közoktatási feladatot ellátó központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény fenntartóknak);
 • 2/b számú mellékletben szereplő nyilatkozatot (csak nem állami intézményfenntartóknak);
 • 3. számú mellékletben szereplő közzétételi kérelem csatolása (csak összeférhetetlenség fennállása esetében szükséges, nem állami intézményfenntartók esetében).

Azon fenntartók akik a R. 7. §-a alapján benyújtott támogatási igényükre „jól megfelelt” szakértői minősítést kaptak, elektronikusan (a www.okmt.hu/teljesitmenymotivacio honlapon található online felület kitöltésével) és papír alapon egy eredeti példányban valamint elektronikus adathordozón (cd lemezen) 3 példányban nyújthatják be, továbbá a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat:

 • 1. számú mellékletben szereplő ADATLAPOT;
 • az IMIP-nek a pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszer bemutatására vonatkozó fejezetét, amely tartalmazza az intézményi teljesítményértékelés szempontjait és eljárásrendjét, valamint a pedagógus teljesítményének megítélésére kialakított intézményi teljesítményértékelési indikátorokat, abban pedig korrektúrával jelölve a változások követését az előző pályázat óta,
 • a Kt. 40. §-ának (12) bekezdésében foglalt, az IMIP éves értékelésére vonatkozó dokumentációt,
 • jegyzőkönyv-másolatot arra vonatkozóan, hogy a nevelőtestület a pályázat benyújtását megelőzően elfogadta az IMIP változtatásait.
 • maximum 1 oldal terjedelmű beszámolót arról, mit, hogyan javítottak, fejlesztettek a teljesítmény értékelési rendszerükön az előző pályázat óta;

Továbbá papír alapon egy eredeti példányban a

 • 2/a számú mellékletben szereplő nyilatkozatot (csak a helyi önkormányzatoknak és a közoktatási feladatot ellátó központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményfenntartóknak);
 • 2/b számú mellékletben szereplő nyilatkozatot (csak nem állami intézményfenntartóknak);
 • 3. számú mellékletben szereplő közzétételi kérelem csatolása (csak összeférhetetlenség fennállása esetében szükséges, nem állami intézményfenntartók esetében).

III. 4. A benyújtás helye:

OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya, Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

A borítékra kérjük írják rá: ”Teljesítmény motivációs pályázat” BEKÜLDENDŐ elektronikusan a www.okmt.hu/teljesitmenymotivacio honlapon található online felület kitöltésével (adatlap), valamint az ezen felületen kitöltött adatlap a kinyomtatását és aláírását követően papír alapon a fent megadott példányszámban.

IV. A pályázat elbírálása, a támogatási szerződések megkötése
IV. 1. A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium az OKM Támogatáskezelő közreműködésével az Országos közoktatási szakértői névjegyzékről felkért szakértők bevonásával értékeli.

A pályázat döntés előkészítésében résztvevők:

 • Brassói Sándor, OKM Közoktatási Főosztály főosztályvezető-h.
 • Tátrai Anikó, OKM Közoktatási Fősztály fenntartói referens
 • Dr. Madarász Hedvig, OKM Közoktatási Főosztály jogi referens

A pályázatok bírálatában résztvevő közoktatási szakértők névsora és igazolás száma:

 1. Dr. Csontos Jánosné 010993-02
 2. Gosztolya József 008134-02
 3. Járainé dr. Bıdi Györgyi 00584202
 4. Kristóf Lajosné 010197-02
 5. Lantos Lászlóné 005905-02
 6. Magócs Éva 009329-02
 7. Marton Sándorné 010827-02
 8. Maruzs Jánosné 010960-02
 9. Szabó Gyuláné 010276-02
 10. Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna 006343-02
 11. Tóthné Tímár-Geng Csilla 013051-02
 12. Vargáné Hajdú Mária 008448-02

IV. 2. A pályázatok támogatásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium delegáltjaiból, létrehozott háromtagú Értékelő Bizottság javaslata alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára legkésőbb 2010. július 26-ig dönt.
A pályázat elbírálása során a pályázatban részt vevő iskolák közül azonos pontszám elérése esetén előnyt élveznek azok, amelyeknek minden telephelyén van olyan évfolyam és képességterület, amelynek eredménye a 2009. évi Országos kompetenciaméréshez kapcsolódó Telephelyi jelentésének „3 Átlageredmény a CSH index tükrében” ábracsoportja alapján a „Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján” értékéhez képest szignifikánsan nem alacsonyabb.

IV. 3. A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket a támogatás célját, a támogatott programot a döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján (www.okm.gov. hu) és az OKM Támogatáskezelő honlapján (www.okmt.hu) közzé teszi. Ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelő írásban is értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.  Ezt követően a sikeres pályázókkal az OKM Támogatáskezelő a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettekkel 60 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. A pályázat előfinanszírozott. A támogatást a nyertes pályázó részére az OKM Támogatáskezelő folyósítja.

Közoktatási humánszolgáltatók esetében a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet (a továbbiakban: fejezeti rendelet) 5. § (1) bek. a)-d) pontjában meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok csatolása.

Amennyiben a nyertes pályázó az oktatási és kulturális miniszter fejezeti felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv, vele a támogatási szerződést az OKM köti meg, és részére a támogatást az OKM folyósítja.

IV. 4. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2010. szeptember 30. A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2010. december 31.

A pénzügyi elszámolás a szerződésben meghatározottak szerint történik.

V. Egyéb tudnivalók:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelőnél Fogarasi Krisztina pályázati szakreferens a 06/1-354-75-44-es telefonszámon és fogarasi.krisztina@okmt.hu e-mail címen, valamint Nagy-Misley Kamilla pályázati szakreferens a 06/1-354-75-43-as telefonszámon és nagy-misley.kamilla@okmt.hu e-mail címen nyújt munkanapokon 8.30–12.00 illetve 13.00–16.00 között (pénteken 14.00-ig).  Szakmai kérdésekben az OKM Közoktatási Főosztályán Tátrai Anikó fenntartói referens, telefonszám: 06/1-795 4021, e-mail: aniko.tatrai@okm.gov.hu ad információt.

A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a fejezeti rendeletben foglaltak szerint az oktatási és kulturális miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomás szerzésről számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A miniszter a kifogást annak kézhezvételétıl számított 15 munkanapon belül érdemben elbírálja. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázati felhívás a fejezeti rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.

Az elektronikus igénylési felület kitöltésével kapcsolatos technikai segítséget az alábbi e-mail címen kérhetnek: teljesitmenymotivacio@okmt.hu

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás
Adatlap
2a melléklet
2b melléklet
3. melléklet
CHECK lista kiváló
Check lista jól megfelelt
Bírálati szempontok

Forrás: OKMT