palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására

mezőgazdasági pályázatok

Pályázat a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására.

Pályázat kódja: TP-1-2018

A pályázat célja, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése és a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, tanyasi közösségi terek kialakítása.

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretösszege: 200 000 000 Ft.

Támogatási keretösszegek eloszlása:
1) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése: 100 000 000 Ft;
2) tanyasi közösségi tér kialakítása: 100 000 000 Ft;

A támogatás igénybevétele

 1. Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére:
  • 1/a) tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére,
  • 1/b) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére, együttműködéseik kialakítására;
 2. Tanyasi közösségi tér kialakítására.

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 1. a „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében:
  • 1/a) a „tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” alcél esetében az alföldi tanyás térségben található olyan települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek és alföldi tanyás térségben működő civil szervezetek, amelyek tanyagondnoki szolgálatot működtetnek;
  • 1/b) a „tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása” alcél esetében az alföldi tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek;
  • 2) „tanyasi közösségi tér kialakítása” célra irányuló fejlesztés esetén az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, valamint az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek.

A támogatás általános feltételei, szabályai

 1. Pályázatot csak a pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségből lehet benyújtani.
 2. Egy pályázó egy támogatási célra is pályázhat.
 3. Egy pályázó egy pályázati célra csak egy pályázatot nyújthat be.
 4. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
 5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 6. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. A Kincstár által kiállított nyilvántartásba vételi igazolást a pályázat mellékleteként csatolni kell. Az igazolásnak és a pályázati adatlapnak a pályázat benyújtásának időpontjában aktuális adattartalommal kell rendelkeznie.

A támogatás célspecifikus szabályai

 1. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
  Ennek keretében támogatás vehető igénybe:

  • a) tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére;
  • b) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére, együttműködéseik kialakítására;
   Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege az a) alcél esetében 2 000 000 Ft, a b) alcél esetében 4 000 000 Ft.
   A pályázat keretében tanyagondnoki szolgálatnak minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában meghatározott, működési engedéllyel rendelkező szolgálat, amely a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ában meghatározott feladatokat látja el.
   Gépjármű beszerzésére nem vehető igénybe támogatás. Minden egyéb, a pályázati céllal összhangban lévő, a tanyagondnoki szolgálat működését segítő eszköz beszerzése támogatható.
 2. Tanyasi közösségi tér kialakítása
  Ennek keretében támogatás vehető igénybe a helyi külterületi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a külterületi lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, egy tanyás térség külterületén található intézmény vagy egyéb jogállású, minősítésű (helyiség-együttes, épület, épületrész) felújítására vagy létesítésére, valamint a szervezett tevékenységekhez szorosan kapcsolódó eszközök, anyagok beszerzésére, a programok lebonyolításához szükséges erőforrások biztosítására.
  Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 8 000 000 Ft.
  A tanyasi közösségi tér kialakítására irányuló pályázat esetében a pályázónak szakmai programtervet is be kell nyújtania, amely tartalmazza a létrehozandó tanyasi közösségi tér éves programtervezetét, kihasználtságát, a fenntartásához, üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez szükséges költségvetést, annak forrásait, valamint a működtetés humán hátterét.

Az értékelés során előnyt élvez, ha
a) a tanyasi közösségi tér kihasználtsága egész évben folyamatosan biztosított,
b) a pályázó hosszútávon rendelkezik a tanyasi közösségi tér fenntartásához, üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez szükséges pénzügyi forrással és humán háttérrel,
c) az építési/felújítási költségek mellett más, összesen legalább 20%-os mértékű költségvetési tételt is tartalmaz a fejlesztés.

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a www.hermanottointezet.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a jelen pályázati felhívás 11. pontjának 3) bekezdésében foglaltak szerinti módon, postai úton elsőbbségi tértivevényes ajánlott küldeményként is meg kell küldeni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. részére.

Új Tanyafejlesztési pályázat 2023

Pályázati felület

Letölthető dokumentumok

PF_TP1_2018-palyazati_kiiras

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésre 2019. január 28-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2019. február 4-e, 8 óra 00 perctől– forráskimerülés esetének kivételével – 2019. február 11-e 23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 300 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.