palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

2012-es OTP Társasházi Pályázat

A pályázat célja: A társasház/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázók köre

A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet (a továbbiakban: „Pályázó(k)”, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.

Azok a társasházak és lakásszövetkezetek akik jelenleg még nem rendelkeznek az OTP Banknál bankszámlaszerződéssel, számlanyitási akciónk keretében most 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett megtehetik *.

A pályázat tárgya

Az OTP Bank Nyrt. a pályázat céljainak megvalósulása érdekében pályázatot ír ki az OTP Banknál a pályázat benyújtásának időpontjában bankszámlaszerződéssel rendelkező társasházak és lakásszövetkezetek részére az alábbi kategóriákban.

Pályázati díj és kategóriák

A pályázati díj formája: vissza nem térítendő támogatás. Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

 • Környezetvédelem

Közösségi használatú zöldterület kialakítása, felújítása; parkosítás, kertépítés, kertrendezés; belső udvar rendezése; folyosók/lépcsőházak/közös területek és helyiségek zöldesítése; virágládák kihelyezése; dísznövények, virágok ültetése; zöldtető felújítása; kerti berendezések felújítása, létesítése, valamint környezetvédelemmel, energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos beruházások támogatása: pl. szelektív hulladéktároló kialakítása; világítótestek, világítási rendszerek korszerűsítése, mozgásérzékelők kiépítése; fűtési és melegvíz-rendszerek korszerűsítése.

 • Közösségépítés

A társasház/lakásszövetkezet minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely, stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése. Továbbá gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése.

 • Életminőség-javítás

A társasház/lakásszövetkezet biztonságát és védelmét szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsőház, lépcsők balesetmentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerűsítése.

Díjazás:

kategóriánként:

 • első díj:1.200.000 Ft(nettó támogatási összeg)
 • második díj:600.000 Ft(nettó támogatási összeg)
 • harmadik díj:300.000 Ft(nettó támogatási összeg)

A díjakat a Bank biztosítja, a nyeremények átadásának költségei a Bankot, az átvétellel kapcsolatos költségek pedig a pályázókat terheli.

A részvétel feltételei

A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat, olyan társasházi/lakásszövetkezeti épületben, amely társasház/lakásszövetkezet rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.

A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja nyújthatja be. Nyertes pályázóknál a kiíró ezt, valamint a Pályázók együttműködési kötelezettségét is jogosult ellenőrizni.

A pályázat benyújtásához pénzügyi önrész nem feltétel, a terv teljes egészében finanszírozható a pályázati díjból.

Csatolandó dokumentumok

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 • a pályázat keretében megvalósítandó munka leírását maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjedelemben,
 • tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét.)
 • minimum 3 db színes fotót a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja, és
 • a megvalósítás időbeli ütemtervét (maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjede-lemben),
 • költségvetést (maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjedelemben), valamint az esetleges pályázati forráson kívüli költségeket,
 • a pályázó kötelezettségvállalását, hogy nyertesként az OTP Bankkal legkésőbb 2012. augusztus 31-ig pályázati támogatási szerződést köt.

Pályázat benyújtása: A pályázatot egy példányban, csak online úton a megadott határidőig lehet benyújtani a www.hazforum.hu oldal, OTP Társasházi Pályázat menüpontja alatt.

A pályázatok beküldési határideje: 2012. június 30.

A késve vagy hiányosan leadott, valamint a nem a pályázati célnak megfelelő pályázat érvénytelen. A kiíró kizárja felelősségét a Pályázók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Értékelés

Az értékelést szakmai zsűri végzi.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;
 • a pályázat mennyire szolgálja a társasház/lakásszövetkezet szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket;
 • technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
 • a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

Az értékelés határideje: 2012. július 27.

A pályázat eredményéről a nyerteseket 2012. augusztus 10-ig telefonon és írásban is értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a www.hazforum.hu weboldalon is.

Egyéb

 • A pályázat nyílt, egyfordulós.
 • Több társasház/lakásszövetkezet együtt is pályázhat.
 • Egy társasház/lakásszövetkezet több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg.
 • Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
 • A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
 • A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza.
 • A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
 • Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti.
 • A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt a pályázatban szereplő épületrészt, helyszínt megtekintse.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata és felelőssége, továbbá a megvalósítással kapcsolatban felmerülő jogi felelősség a pályázót terheli.
 • A játszótérnek a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak meg kell felelnie.
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor és a pályázati támogatási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró – az általa megbízottak közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa.
 • A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
 • A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.
 • Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2012. augusztus 31-ig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
 • A kiíró a nyertes pályázók számára a szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának ütemében, az egyes ütemek befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján utalja át a pályázati díj részleteit.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázati felhívás nem minősül ajánlattételnek, az a Bank részére nem jár szerződéskötési kötelezettséggel.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás az OTP Bank fiókjaiban és a www.hazforum.hu weboldalon érhető el. A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letölthetők a www.hazforum.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás (letölthető, kinyomtatható pdf-formátumban)
Pályázati űrlap (letölthető és szerkeszthető dokumentum)

Az elkészült pályázatot Itt tudja feltölteni.

Forrás: http://www.hazforum.hu/