palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések kapcsolódó szolgáltatások támogatása tervezési felhívás

Tervezési Felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása c. kiemelt projekt részletes projektjavaslathoz

 

Kódszám: TÁMOP-5.3.8-11/A1

Országos szakmai és módszertani központ létrehozása és képzések lebonyolítása

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

Alapvető cél
Jelen konstrukció célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációbanrészesülő, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek, és egyéb hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával, országos szakmai módszertani és informatikai központ létrehozásával.

Jelenleg az állami tulajdonban lévő foglalkozási rehabilitációra szakosodott szervezetekben foglalkoztatott fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek nehezen tranzitálhatók, és általában bennragadnak az állami szociális támogatási rendszerben. Az állami tulajdonban lévő foglalkoztató szervezeteknek kiemelt jelentősége van a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek védett környezetben történő foglalkoztatása területén, illetve a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásának elősegítésében és képzésében. A megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonysága növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfelmérésekre, fejlesztésekre, valamint képzésekre van szükség olyan módon, hogy a szervezeten belül készségfejlesztési, képzési modulokat dolgoznak ki számukra.

Jelen konstrukció célkitűzései egybe esnek az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, melyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, a magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása. A képzési rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására.

A hazai fejlesztési terveknek is célja ezen folyamat erősítése. A Széll Kálmán Tervvel összefüggésben elsődleges cél a jelenleg inaktív, munkaképes korú lakosság visszasegítése – tranzit foglalkoztatás erősítése által is – a munkaerő-piacra, akik megmaradt munkaképességük alapján képesek munkát végezni, s részükre biztosítható is munkahely.

Európának teljes mértékben ki kell használnia munkaerő-potenciálját. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatási arányának növelése, amely jelenleg az EU-ban 50%, Magyarországon pedig 23% (KSH adatok alapján). Magyarországon a legutolsó népszámláláskor 577 ezer fő (KSH) volt a fogyatékos emberek száma, ez a népesség 5,7%-át tette ki. A fogyatékossággal élő emberek 9%-a, a megváltozott munkaképességű emberek 12% volt foglalkoztatott.

A legfrissebb adatok szerint (KSH) a megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. Az aktivitási arány 27,4%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeknél 72,7%-ot. A foglalkoztatási rátájuk pedig 23% a megváltozott munkaképességűek esetében és 67,3% a változatlan munkaképességűeknél.

A fogyatékossággal élők körében az alacsonyabb foglalkoztatottság miatt a szegények aránya 70%-kal nagyobb az átlagosnál. A fogyatékos emberek körében hazánkban még mindig átlag alatti az iskolázottsági szint, az alapfokú végzettséget sem sikerül megszerezni 29%-nak.

A jelen kiírás keretében megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően javul a célcsoport tagjainak lehetősége a hatékony, komplex munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére, ezáltal az elhelyezkedési esélyeik jelentősen javulnak.

A hátrányos helyzetű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyei szintén rendkívül csekélyek, és jelenleg ők is nehezen jutnak hozzá olyan, az elhelyezkedést elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatáshoz, mely hatékony, a fejlesztéseket és a munkaerő-piaci elhelyezkedést megalapozó felméréseket is magában foglal.

A közvetlen célcsoport tagjain túl a jelen kiemelt konstrukcióhoz szorosan kapcsolódó egyfordulós pályázati konstrukció során létrejövő országos munkaerő-piaci szolgáltató pontok szolgáltatásait igénybe vevő hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint a nem állami cégeknél dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyei is javíthatók a megvalósuló fejlesztésekkel.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 4.900.000.000 Ft

A közép-magyarországi régióban felhasználható forrás a rendelkezésre álló keretösszeg 10,2%-a, azaz 499.800.000 forint.

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 9,18%-a, azaz 450 millió forint fordítható.

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagjai a pályázati kiírás megjelenése előtt alapított szervezetek lehetnek. Amennyiben a pályázó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.

A Konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a szociális szolgáltatások biztosítására vonatkozó tevékenységnek, rendelkeznie kell a megváltozott munkaképességű csoportok tagjaival kapcsolatos tapasztalattal, valamint a szociális területen meghirdetésre került kiemelt EU-s projekt vezetésében szerzett jártassággal. A szakmai jártasság igazolására a pályázat benyújtását megelőző 5 évben megvalósított programok/projektek megvalósításában szerzett tapasztalatokról szóló nyilatkozat szükséges (a megjelölt pályázat és a megvalósított projekt azonosítószámának feltüntetésével). Amennyiben a konzorciumot vezető szervezet átalakulással jött létre, fenti feltételeket a jogelőd szervezet is teljesítheti.

B.1 Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

 • Közalapítvány (KSH 561)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
 • Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312)

A konzorcium vezetőnek és a konzorciumi partnereknek közvetlen felelősséget kell vállalniuk a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz egyikük sem lehet pusztán közvetítő, vagy menedzsment, vagy nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységet megvalósító szervezet.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre

 1. Projekt előkészítés: a projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megkezdésének napjáig tart.
 2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység.
 3. Országos szakmai és módszertani központ létrehozása és működtetése.
 4. Egészségügyi vizsgálatok és képzéssel, foglalkoztatással kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok elvégzése az a) célcsoport körében és az eredmények informatikai rendszerben történő rögzítése – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 5. A konzorciumban részt vevő állami vállalatok képzőhelyszíneinek felmérésével, kialakításával kapcsolatos, közvetlenül a projekt céljaihoz kapcsolódó, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek szükségleteihez kapcsolódó beruházások (tervezés, felújítás, bővítés, átalakítás), eszközök beszerzése.
 6. Az a) célcsoport tagjainak a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek szükségleteihez igazodóan a szállításához szükséges gépjármű beszerzése, akadálymentesítése, vagy bérlése. Az itt feltüntetett tevékenységek támogatási intenzitására a D2. 3. pontban meghatározottak irányadóak.
 7. Piackutatás: megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkavállalók fejlesztési, képzési irányait, tranzitálhatóságát megalapozó, a piackutatás és marketing eszközrendszerét felhasználó kutatások – céljuk pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalói csoportok feltérképezése (összetétel, kor, egészségi állapot, végzettség, stb.) a munkaerő-piaci lehetőségek, elvárások feltérképezése.
 8. Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 9. FAT program akkreditáció előkészítése és megszerzése.
 10. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Projekt területi szűkítése: Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Képzési támogatás

 • Abban az esetben, ha az a) célcsoport tagjai tranzitálásra kerülnek, vagy kizárólag alapvető képzések valósulnak meg, akkor a támogatási intenzitás 100%.
 • Abban az esetben, ha a képzés nem alapvető képzés, és nem valósul meg a tranzitálás, akkor a 800/2008/EK rendelet 39. cikkben leírtak szerint érvényesül a támogatási intenzitás.

Amennyiben a foglalkoztató vállalkozás a képzést megelőzően, vagy a képzés alatt a képzésben résztvevő személlyel munkaviszonyt (foglalkoztatási jogviszonyt) létesít az intézkedés állami támogatásnak minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében, tehát nem támogatható 100%-ban, akkor sem, ha a képzés költségét nem a foglalkoztató, hanem a Főpályázó vagy más konzorciumi partner fizeti a támogatásból.

Ekkor képzési támogatás általános és speciális (szakosított) képzéshez nyújtható. A 800/2008-as EK rendelet 39. cikk (2) bekezdése értelmében a maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. Ez az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:

 • 10 százalékponttal a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,
 • 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak nyújtják. Tehát speciális képzés esetén a maximális támogatási intenzitás 45%, míg általános képzés esetén 80% lehet.

Ha valamely támogatási projektben mind általános mind speciális képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása szempontjából nem választhatók el egymástól, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés általános, illetve szakosított képzési jellege nem állapítható meg, a szakosított képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

2. A C3 pont 5. pontjában foglalt költségekre a megváltozott munkaképességű munkavállalók többletköltségeinek ellentételezésére nyújtható támogatás nyújtható a 800/2008/EK rendelet 42. cikke alapján, 100%-os támogatási intenzitással.

A támogatás azon költségekre adható amelyek azon költségeken felül jelentkeznek, amelyek a vállalkozásnál akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett nem fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztatna abban az időszakban, amelyben az érintett munkavállalót foglalkoztatta.

A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

Képzési és többletköltségekre támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, azaz a benyújtott pályázat költségvetésében szerepel képzési és többletköltségekre adott támogatás. A támogatás ösztönző hatása tekintetében a 800/2008/EK rendelet 8. cikke az irányadó. A kizárt ágazatok tekintetében a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdése és (3) bekezdés c) pontja, és a (6) bekezdése irányadó.

Az önrészbe nem számolható bele az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás. A támogatási intenzitás számítása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet és a 25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet alapján történik.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy 1., vagy 2. pontban ismertetett tevékenység érdekében veszi igénybe a támogatást. Illetve, ha mindkét esetben igénybe veszi, akkor azt egyértelműen elkülönítve kell megvalósítania és támogatási intenzitás arányaira nyilatkoznia.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legfeljebb 4.900.000.000 Ft lehet.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett befogadási és jogosutsági, egyéb követelmények, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, papír alapon és elektronikusan nyújtható be.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve pdf formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.

A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.

A papír alapú projekt adatlapot oldalszámozott tartalomjegyzékkel, és folyamatosan megszámozott oldalakkal kell benyújtani.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kitöltött projekt adatlapot, az elektronikus adathordozón szereplő projekt adatlappal megegyező tartalommal, papír alapon is be kell nyújtani.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.3.8-11/A1

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TAMOP-5.3.8-11/A1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.

További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.

A pályázatok benyújtása a felhívás megjelenését követő 10. naptól 2012. január 6- ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.