palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP Plusz 3.2.1-21 – A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatása pályázat

A GINOP Plusz 3.2.1-21 támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Módosított beadási határidő: 2022. január 31.

Képzési támogatás keretében elszámolható:

 • képzési költség támogatása a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásként;
 • a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis támogatásként, így a támogatás összege képzési költségből és bértámogatásból áll. A bértámogatás igénylése opcionális.

A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.

Mindkét támogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ. A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások1 az alábbiak szerint alakulnak:

Vállalatméret  Támogatási intenzitás
Mikro és kisvállalkozás  70%
Középvállalkozás  60%
Nagyvállalat  50%

Az egy vállalkozás részére a jelen Hirdetmény alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:

Vállalatméret Támogatási maximum
Mikro, kis és középvállalkozás 50 millió Ft
Nagyvállalat 100 millió Ft

A támogatásra 2021. október 1. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. január 31.(Módosított beadási határidő)

Az első meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.

Kérelmek típusai
Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak.

Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

 • önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést (továbbiakban: külső képzés),
 • együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
A továbbadott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. ) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Hirdetményben megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 2. ) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 3. ) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 4. ) amely vállalkozás esetében a benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét,
 5. ) amely nonprofit gazdasági társaság esetében a benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel összegét,
 6. ) amellyel szemben a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 7. ) amelynek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,
 8. ) amelynek korábbi projektmegvalósítása a kormányhivatal által kezdeményezett elállással ródott a benyújtást megelőző 5 éven belül
 9. ) amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
  1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  2. a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 10. ) amely tevékenysége exporttal kapcsolatos, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 11. ) amely a támogatás felhasználását az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

Nem nyújtható képzési támogatás:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1je és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került

b) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,

c) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére Magyarországot kötelező határozatának nem tett eleget.


Nem nyújtható csekély összegű (de minimis) továbbadott támogatás:

 1. ) a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
 2. ) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
 3. ) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására

A munkáltatóra (támogatott vállalatra) vonatkozó feltételek

 1. ) Mikro, kis és középvállalatok esetében legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), míg nagyvállalatok esetében legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) rendelkezik a támogatást igénylő. A KKV minősítés alapja a bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17i 651/2014/EU bizottsági rendelet.
 2. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.
 3. ) A 20212027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint az 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 4. ) A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
 5. ) A támogatást igénylőnek a kérelem benyújtásának napján nem áll fenn az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50.§ (6) bekezdésében foglalt köztartozása.
 6. ) A támogatást igénylő jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt nem áll.
 7. ) A támogatást igénylő megfelel az államháztartásról szóló Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelménynek:
  1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,
  3. átlátható szervezetnek minősül.
 8. ) Együttes kérelem esetén a támogatást benyújtó (beszállítói integrátor) rendelkezik a szükséges beszállítói meghatalmazásokkal. A meghatalmazás tartalmazza, hogy a meghatalmazott beszállító integrátori szerepében, teljeskörűen jár el a beszállítókat érintő kérelmek vonatkozásában (lásd 3. melléklet).
 9. ) Együttes kérelem esetén a támogatást igénylők (beszállítói integrátor és beszállító(k)) rendelkeznek a beszállítói és integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal. Támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell minden, az együttes kérelemben szereplő beszállítóról külön-külön, hogy a beszállítói tevékenységre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban állnak. Nyilatkozni szükséges továbbá arról is, hogy a beszállító az integrátor beszállítójával szerződéses jogviszonyban áll vagy sem. (lásd 4. melléklet)
 10. ) Együttes kérelem esetén, ha a támogatást igénylő beszállítói integrátor vállalkozás és beszállítói ugyanazon képzés megvalósítására nyújtanak be kérelmet, a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük.
 11. ) Együttes kérelem esetén, a hiánypótlás nem teljesítése az érintett támogatást igénylők részéről az együttes kérelem elutasítását vonja maga után.
 12. ) Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta.

A támogatott vállalkozás jogi forma szerint (GFO):

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

122 Takarék- és hitelszövetkezet

123 Iskolaszövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

126 Biztosító szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

Nem adható támogatás az alábbi vállalkozásoknak:

 1. ) amely nem nyújtja be a képző kiválasztásának alátámasztásához szükséges 3 db árajánlatot (lásd 1. számú melléklet) és képzőre vonatkozó feltételek teljesülésének igazolását és a költségek nem kerülnek megfelelően alátámasztásra;
 2. ) amely tevékenysége nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendeletben és a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17i 651/2014/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

 1. ) Mikro, kis és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.
 2. ) A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott, magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
 3. ) Együttes kérelem esetén a beszállítói integrátornak nem szükséges minden egyes megpályázott képzésre akárcsak 1 fő résztvevőt is delegálnia. Lehet tehát olyan képzés, amelyben a beszállítói integrátor saját munkavállalója nem vesz részt, de valamilyen megpályázott képzésbe mindenképpen be kell vonni.
 4. ) A beszállítói integrátor szempontjából nem számít résztvevőnek az a munkavállalója, aki a képzést tartja. Ő oktatónak számít.
 5. ) Az együttes kérelemben szereplő beszállító(k)nak nem szükséges minden (az együttes kérelemben szereplő) képzésre munkavállalót küldeni. Csak az általa/általuk igényelt képzésre kell munkavállalót küldenie/küldeniük.

Képzőkre vonatkozó feltételek

 1. ) A képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel (ebbe beleértendő a lezárt költségvetési év is);
 2. ) A képzőintézmény adózás előtti eredménye a legutolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 1 millió Ftot (költségvetési szerv és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényhatálya alá tartozó képzőintézmény esetén nem kell alkalmazni);
 3. ) A képzőintézmény rendelkezik (1) a választott képzéstípusnak megfelelő, (2) OSAP adatlappal vagy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR) részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén, amennyiben azt a Szktv. 9. § (1) szerinti szakképző intézmény szervezi meg, úgy a Szktv. 111.§a szerinti Szakképzés információs rendszerébe (SZIR) történő adatszolgáltatással igazolt, (3) az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését igazoló referenciával; Ennek igazolása a referencia képzést egyértelműen azonosító FAR, SZIR képernyőfotóval, vagy amennyiben ilyen az adott képzés kapcsán nem állhat rendelkezésre, OSAP adatlappal történhet, a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó.
 4. ) A képzőintézményre a felnőttképzési államigazgatási szerv a kérelem benyújtását megelőző két évben az aktuális minimálbért meghaladó összegű hatósági bírságot nem szabott ki.
 5. ) A képzőintézmény rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 2020. január 01től hatályos állapot szerinti bejelentéssel, engedéllyel.
 6. ) Ha a felnőttképző a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) szerinti szakmai képzést vagy nem szakképző intézményként részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy az Fktv. szerinti belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, e felnőttképzési tevékenységét engedély alapján végezheti. Jogszabály alapján szervezett képzés esetében olyan képzés vehető igénybe, amelynek folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások alapján jogosultsága van. Az Fktv. szerinti képzői engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia (ennek megszerzését ahatósági szerződésben vállalnia kell).
 7. ) A képzőnek legkésőbb a képzés megkezdése előtti napon a http://munka.hu honlapon elhelyezett űrlapon keresztül rendelkezésre kell bocsátani a képzés tervezett ütemtervét, a képzési alkalmak időpontjának pontos megjelölésével. A képzésben résztvevők névsorát szintén a képzés megkezdését megelőző napig szükséges benyújtani a fent megjelölt elektronikus felületen.
 8. ) Amennyiben a képzések hatósági szerződésben rögzített időpontja, helyszíne változik, arról a támogatót legkésőbb az eseményt megelőzően 3 munkanappal a fenti pontban megjelölt elektronikus felületen szükséges tájékoztatni a képzések helyszíni ellenőrzése érdekében. A képzésen belül megvalósuló képzési alkalmakról tájékoztatás kérhető be a vállalkozástól. Előzetes tájékoztatás hiányában a képzésre költség nem számolható el.
 9. ) Képzési program kidolgozása: tartalmát tekintve meg kell egyeznie az Fktv. 12.§a szerinti képzési programtartalommal, ezek a pontok a következők:
  • képzés megnevezése
  • képzés során megszerezhető kompetenciák
  • képzésbe kapcsolódás feltételei
  • tervezett képzési idő
  • képzés célja, tartalma, tanegységei
  • képzésben résztvevők számát
  • képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszerek leírását
  • modulzárók feltételeit
  • a képzés megvalósításához szükséges személyi, tárgyi feltételeket

A munkáltató és képző között létrejövő megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy

 1. ) a személyes jelenléttel megvalósított képzések esetében a képzőnek biztosítania szükséges a képzési alkalmaknak, a jelenlévők létszámának, személyazonosságának, a megfelelő képzési feltételeknek a kedvezményezett és a támogató videóhíváson keresztüli ellenőrzését.
 2. ) a képző a videóhívásra alkalmas készülék (okostelefon, tablet, laptop) elérhetőségét (mobil telefonszám, videókonferencia telefonszám vagy videókonferencia internetes hozzáférési link) és a csatlakozáshoz szükséges technikai tudnivalókat biztosítani köteles a kedvezményezett és a támogató számára legkésőbb az adott képzési alkalom megkezdése előtti munkanapon. A megfelelő minőségű videóhívás biztosítása érdekében a Microsoft Teams használata szükséges.
 3. ) a képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy az ellenőrző hatósági személy a résztvevőt személyazonosság igazoló okmány bemutatására kérheti, valamint, hogy a videóhívás előírása a támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja.

Képzésekre vonatkozó feltételek

 1. ) A jelen hirdetmény keretében legalább 16 órás képzések támogathatók.
 2. ) Egy együttes kérelemben az integrátor vállalat mellett maximum 10 db beszállító vállalat vehet részt.
 3. ) Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések.
 4. ) A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a képzéstípusnak megfelelően jelen Hirdetmény 7.2 pontban meghatározott maximális egy főre jutó óradíj összegét nem haladhatja meg.
 5. ) A meghatározott képzések megvalósíthatóak:
  1. vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy
  2. az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében.
 6. Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, miszerint a felnőttképző (belső képzés esetében a továbbadott támogatást igénylő vállalkozás) a felnőttképzési tevékenység végzésére a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével más jogalannyal nem állapodhat meg.
 7. ) A képzési költség elszámolhatósága két paraméter alapján kerül meghatározásra: 1) egy főre eső képzéstípus szerint megítélt óradíj és 2) egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség. E számítások részleteit jelen Hirdetmény 8.1. pontja tartalmazza.
 8. ) A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is. Kötelező a személyes jelenlét az olyan tanóra esetében, amely olyan kompetencia átadására irányul, amely kizárólag személyes jelenlét mellett sajátítható el. Távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetében csak a kontaktórás formában megvalósított képzés, illetve személyes konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.
 9. ) Az engedélyköteles képzési tevékenység keretében megvalósuló képzés igazolására a 11/2020. (II.7.) Korm.rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 26 § szerinti egységes dokumentumot kell vezetni.
 10. ) A kontaktórás formában megvalósuló képzési alkalmaknak megfelelően dokumentáltnak kell lennie, azaz egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a foglalkozás témájának, anyagának, az előadó(k) és a résztvevők személyének. A megvalósuló képzési alkalmak elszámolásához olyan alátámasztó dokumentum szükséges, amely összefoglalóan tartalmazza a kontaktórás formában megvalósuló programmal kapcsolatos információkat: az előadás vagy foglalkozás témáját, anyagát, a program időpontját és időtartamát, az előadó(k) nevét és a résztvevők névsorát, valamint a képző által kiadott igazolást, hogy a tanúsítványt a képzésben résztvevő átvette. Az alátámasztó dokumentumok a Hatósági Szerződés mellékletét képezik.
 11. ) Az online megvalósuló képzési alkalmaknak megfelelően dokumentáltnak kell lennie, azaz egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a foglalkozás témájának, anyagának, az előadó(k) és a résztvevők személyének. Ez történhet képernyőképek, felvételek valamint digitális alkalmazások használata esetén bejelentkezések dokumentálásával. Az online megvalósuló képzési alkalmak elszámolásához olyan alátámasztó dokumentum szükséges, amely összefoglalóan tartalmazza az online megvalósuló programmal kapcsolatos információkat: az
  előadás vagy foglalkozás témáját, anyagát, a program időpontját és időtartamát, az előadó(k) nevét és a résztvevők névsorát.

 12. ) Képzés elvégzésének igazolása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány kiállításával szakképző intézmény által folytatott részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. A képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként nyilvántartott jelenléti ívet) elektronikus adathordozón is szükséges igazolni. Az Fktvtől eltérően a tanúsítvány(ok) kiállítása kötelező minden képzés esetében, a tanúsítvány(ok) szakképző intézmény által folytatott részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány hitelesített másolatát(ait) az utolsó elszámoláskor kell a kedvezményezett vállalkozásnak kötelezően benyújtania.
 13. ) Képzési program kidolgozása: tartalmát tekintve meg kell egyeznie az Fktv. 12.§a szerinti képzési programtartalommal. A Hirdetmény 6. pont i) bekezdésében foglaltak alapján.

Támogatható képzés típusok
Az alábbi képzés típusok megvalósítása támogatható:

 1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
  Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

  Példák:

  i. létesítmény energetikus (szakképesítés)

  ii. raktárvezető (szakképesítés)

  iii. gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)
 2. Soft skill képzés
  Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerőpiacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

  Példák:

  i. projekt alapú csapatmunka

  ii. hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció

  iii. vezetői készségek fejlesztése

  iv. alapkompetenciák fejlesztése

  v. postcovid hatásokat feldolgozó tréning

 3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

  Példák:

  i. irodai szoftverek használata

  ii. CNC programozási ismeretek

  iii. Java programozó
 4. Nyelvi képzés
  Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

  Példa:

  i. alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

  A fent említett négy képzéstípusnak az alábbi jogszabály szerint meghatározott fajták egyikébe kell esnie a képzési költség elszámolhatóságának érdekében:

  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás
  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés.

Nem támogathatóak a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés biztosításához szükséges képzések, valamint a regionális beruházási támogatásban részesülő induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás munkavállalóinak képzése, amennyiben a képzés az induló beruházás beindításához és működtetéséhez feltétlenül szükséges

Támogatás folyósításának módja

 1. ) A képzési támogatás kifizetése előlegként történik. Kizárólag a képzési költség esetében igényelhető előleg. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására megítélt támogatás 100%a lehet. A képzési támogatás kiszámításának alapja a támogatást igénylő munkáltató által képezni kívánt foglalkoztatottak létszáma (fő), függetlenül attól, hogy az egyes munkavállalók mennyi képzésben vesznek részt. Minden résztvevő után a megemelt (300 ezer forintos) egy főre jutó max. képzési költséggel állapítjuk meg a képzési támogatás mértékét függetlenül attól, hogy az adott résztvevő / a vállalat jogosulte a megemelt képzési keretre. A végleges névsor(ok) alapján a támogatási program végén kerül elszámolásra a valós támogatási összeg, amely
  eredményezheti azt, hogy magasabb támogatás kerül megállapításra, és az elszámolás végén az illetékes kormányhivatal visszaköveteléssel fog élni. A pályázók a pontos képzési támogatási összeget megtudják állapítani a pályázat benyújtása előtt és a tényleges névsorok rendelkezésére állásakor, a hirdetmény mellékletét képező „Képzési támogatási összeg számoló” excel tábla segítségével, mely a
  http://munka. hu oldalról letölthető. Abban az esetben, ha egy adott személy több képzésben is részt vesz, a képzési támogatás keretében számított előleg szempontjából egy főnek minősül.
 2. ) Előleg kifizetésére a Hatósági Szerződést megkötését követő 15 napon belül kerül sor.
 3. ) A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális.
 4. ) Amennyiben a képzésből lemorzsolódás történik, a képzési előlegként folyósított összeg visszakövetelésre kerül.
 5. ) Az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke legfeljebb az adott képzés összesen óraszámának 10%a engedélyezett. A hiányzási mérték túllépése esetén az adott egyén képzése nem minősül teljesítettnek.
 6. A hiányzás miatti lemorzsolódás esetében a személy képzési költsége (előleg) és az elszámolt kiesőidőre járó bértámogatás visszakövetelésre kerül a foglalkoztatótól. 
 7. Amennyiben a hiányzás miatti lemorzsolódások következtében a képző nyilatkozata alapján a képzés nem folytatható, akkor a teljes képzési költség és kifizetett kiesőidőre járó bértámogatás visszakövetelésre kerül a foglalkoztatótól.

Letölthető dokumentum

GINOP_Plusz_321_Hirdetmeny_2021_08_30

A kérelem benyújtásának helye, ideje, módja

A kérelem 2021. október 1. napjától nyújtható be, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. január 31. napjáig a http://munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül.

A kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partnerként nevesített CsongrádCsanád Megyei Kormányhivatal hivatali kapujára kell benyújtani, mely szervezet továbbítja a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

Bővebb információ:

A kiemelt partner a ginopplusz321@csongrad.gov.hu címen online, a 0662680960 számon telefonos ügyfélszolgálatot biztosít

Támogatás a kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett képzéshez kapcsolódóan nem igényelhető. A kérelmet benyújtó a projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését