palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíj 2018

Pályázati felhívás a 2018. évi Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére. A pályázat fiatal műfordítók részére szól, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével.

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

Pályázhatnak:

  • az 1978. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás;
  • akik 2017-ben nem részesültek Babits-ösztöndíjban;
  • akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.

Tervezett keretösszeg: 6.400.000 Ft

Az ösztöndíj összege:

  • 2018. január 1-től augusztus 31-ig: bruttó 100.000 Ft/hó
  • 2018. szeptember 1-től december 31-ig: bruttó 200.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat,
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva,
3. A lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb. max. 2 oldal),
4. Mintafordítás (részlet az eredeti műből + annak fordítása) kb. 10.000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben.

Nem elengedhetetlen, de előnyt jelentő dokumentumok:
5. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;
6. Szakmai ajánlás.

A pályázat benyújtása KÉT megjelenési formában szükséges:
1. Nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton. A pályázat személyesen nem adható be.
2. Elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy ide csak magát a pályázati anyagot küldjék, kérdéseiket a lentebb megadott címeken tehetik fel. (A PIM levelező rendszere freemail címről érkező leveleket nem fogad, ezért a pályázatokat más levelező rendszer segítségével kell eljuttatni a fenti címre.)

Letölthető dokumentumok

Beérkezési határidő: 2018. február 16. péntek, 24:00 (A postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.)

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre kérjük küldeni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása: A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy esetleges visszavonásáról a kuratórium dönt. A kuratóriumi tagok névsorát a www.alkotomuveszet.hu weboldalon tesszük közzé.

A PIM az eredményről a bírálattól számított 15 munkanapon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu, a www.booksandtranslations.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodáján (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai: A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a MANK Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról legkésőbb 2018. december 10-ig köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (max. egy oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

Amennyiben az ösztöndíjazott a beszámolási kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetőleg részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Babits Mihály ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
PIM, Könyv- és Fordítástámogatási Iroda
Jeney Zoltán jeneyz@pim.hu és Füle Ágnes fuleagi@pim.hu
Telefon: +36 1 384 5676
Budapest, 2018. január 15.