palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

A MANK Nonprofit Kft. pályázatot hirdet azon fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elnyerésével.

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.

Pályázhatnak: Azok az 1983. január 1. után született írók, irodalmárok, akik eddig színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Már publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben az előző ösztöndíjuk lejárta óta eltelt öt év (utolsó sikeres pályázati év: 2013.), és a korhatárnak még megfelelnek. Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó terveket a kuratórium nem támogat. Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (például az NKA alkotói támogatása) vagy egyéb támogatásban, illetve aki MASZRE alkotói támogatásban részesül. PhD-témával, drámaírói tevékenység támogatására nem lehet pályázni. Drámai művek megírásához az Örkény István ösztöndíj pályázati felhívására lehet jelentkezni.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 13 fő

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2018. január – december 31. közötti időszakra

Az ösztöndíj összege:

  • 2018. január 1-től augusztus 31-ig: bruttó 100.000 Ft/hó
  • 2018. szeptember 1-től december 31-ig: bruttó 200.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
3. Szakmai önéletrajz (aláírva),
4. Munkaterv (az alkotói elképzelés rövid leírása),
5. Publikációs jegyzék,
6. 5-10 oldalnyi szövegmutatvány a tervezett kéziratból vagy eddig megjelent munkákból,
7. Nem kötelező, de csatolható a szakma elismert képviselőjének/képviselőinek ajánlása.

A pályázatot két megjelenési formában kell benyújtani:

  1. 1 nyomtatott példányban a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) kizárólag postai úton
    ÉS
  2. elektronikus úton, csatolt fájlként doc, docx, pdf vagy rtf formátumban a moricz18@pim.hu e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Figyelem! A PIM levelező rendszere freemail és yahoo-s címről érkező leveleket nem fogad, azokat automatikusan visszaküldi a feladónak, ezért a pályázatokat más levelező rendszer segítségével kell eljuttatni a fenti címekre.

Letölthető dokumentum

moricz_zsigmond_irodalmi_osztondij_2018_0-1

A pályázat beadási határideje: 2018. február 9. (péntek)

Postai bélyegzővel igazolhatóan eddig az időpontig kell feladni. (A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése végett érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.)

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta után 5 napig van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt.
A kuratóriumi tagok névsorát a www.alkotomuveszet.hu weblapon tesszük közzé.
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a PIM titkárságára (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) lehet benyújtani személyesen.
A PIM az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

Az elbírálás szempontjai:

  • A pályázó szakmai előélete (fő szakmai tevékenységi terület, megjelent publikációk, könyvek, díjak, szakmai visszhang);
  • A munkaterv (megvalósíthatóság, eredetiség, számonkérhetőség, a pályázat kidolgozottsága, megfelel-e a pályázati kiírás céljainak, jól kapcsolódik-e a pályázó eddigi tevékenységéhez);
  • A beadott szövegmutatvány minősége.

Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről kötelesek beszámolni.

Az ösztöndíjat elnyert alkotóknak az ösztöndíjas időszak folyamatban lévő teljesítményéről, az alkotás aktuális állapotáról és a munka további menetéről készített évközi beszámolót valamint az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szöveget (szóközzel együtt líra esetén 12.000, minden más műfaj esetén 40.000 karakter) kell elküldenie 2018. augusztus 1-ig elektronikus úton a benedeka@pim.hu e-mail címre.
Az ösztöndíj leteltekor az egy év alatt végzett munkáról egy rövid (1-2 oldalas) szöveges beszámolóval, illetve az ösztöndíj idején született, lehetőleg nem publikált (szóközzel együtt líra esetén 25.000, minden más műfaj esetén 80.000 karakter) szövegmutatvánnyal kell számot adni a benedeka@pim.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben 2018. december 7-ig. Utóbbi szerkesztett anyagát a PIM honlapján közzéteszi.
Az évközi és év végi beszámolókat a szerződésben meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni.

Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Móricz Zsigmond ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Benedek Anna muzeológus, Petőfi Irodalmi Múzeum
benedeka@pim.hu tel: 06-1-317-3611/224-es mellék)

Nevelő Judit MANK Nonprofit Kft.
judit.nevelo@alkotomuveszet.hu tel: 06-26-500-195/205-ös mellék

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj