palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Baromfi állatjóléti támogatás

mezőgazdasági pályázatok

A baromfi ágazat támogatása című pályázat (VP3-14.1.4 – 22) az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Az Európai Uniós támogatás  vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat.

A felhívás célja a baromfi ágazat támogatása, amely az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat. Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem az ágazat hatékonyságának további növelésére.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2.500 db

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

  • A vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezése.
  • A támogatás Állategység (ÁE = livestock unit LU) alapon kerül kifizetésre. A kifizetés összegének megállapítása során az állategység átváltása a 12. számú mellékletben foglaltak alapján történik.
  • Azon állományok esetében, amelyek a kötelezettségvállalási időszak kezdetén már a tenyészetben álltak és a minimális tartási idő nem teljesülne maradéktalanul, az állomány állategység értéke után időarányosan csökkentett támogatási összeg lesz kifizethető.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A támogatást igénylő vállalja tyúk (ezen belül tojóállományok és vágócsirke), gyöngytyúk, pulyka, liba, vagy
kacsa (továbbiakban: baromfi) állományok tartását.

Ezen egyedek után állategységenként a kötelezettségvállalási időszak végéig meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a Felhívásban meghatározott kötelezettségeket vállalja és azoknak eleget tesz.

Támogatott tevékenységek:

A) célterület: Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség

A kötelezettség betartása érdekében a kedvezményezett köteles a támogatásba bevont állományok esetében az alkalmazott technológiai sajátosságok figyelembevételével – a jogszabályokban és a technológiai leírásokban előírtnál 10%kal nagyobb férőhelyet biztosítani.

B) célterület: Mechanikai sérülés megelőzése

A kedvezményezett köteles a jogszabályi előírásokon túlmutató fajspecifikus követelmények biztosításával (pl.: több etető és itatóhely biztosítása, hosszabb ülőrúd, hőmérséklet, páratartalom, fényelőírások stb.) megelőzni a mechanikai sérülések kialakulását.

C) célterület: Takarmányozáshoz ivóvízminőségű víz biztosítása

  • A kedvezményezett köteles a jogszabályban foglalt előírásokon túlmutató vállalásokat teljesíteni.

D) célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása tenyészállatok esetén

A kedvezményezett köteles gondoskodni az alacsony mikotoxintartalmú, összetett takarmányok beszerzéséről és azok etetéséről a támogatott tenyészetben.

E) célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása  árutermelő állományok esetén

  • A kedvezményezett köteles gondoskodni az alacsony mikotoxintartalmú, összetett takarmányok beszerzéséről és azok etetéséről a támogatott tenyészetben.

Az „A” és a „B” célterület ugyanazon kategória esetében, ugyanazon állomány vonatkozásában egyszerre nem választható.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően 12 hónap áll rendelkezésre
A projektek 2022. október 16. és 2023 október 15., valamint 2023. október 16. és 2024. október 15. között valósulnak meg.

A projekt területi korlátozása
A baromfi állatjóléti támogatás Magyarország egész területén megvalósulhat azzal, hogy a támogatott állatokat Magyarország területén kell tartani (kivéve kiállítás, verseny).

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási tv. 9. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfélazonosítóval.

Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként szerepel, valamint a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz, és betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

Letölthető dokumentum

VP3-14.1.4-22_Felhívás-2

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmet kizárólag az ügyfélnyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani a Kincstár honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) az alábbi ütemezés szerint:

  • 2023. szeptember 15. és 2023. október 15. között

2. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
3. A támogatási kérelmen az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:

a) az állattartóhoz kapcsolódó ügyfélazonosító adatok,

b) a tenyészetet azonosító adatok, (tenyésztetkód(ok)

c) állatlétszám, melyre a támogatás igénylésre kerül

d) az állatjóléti kötelezettségvállalások igénylése,

e) a többletpont beszámításhoz szükséges információk.

Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

Pályázni szeretne?!
Töltse ki formanyomtatványunkat!