palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Beszállító-fejlesztési Program

A beszállító fejlesztési programban 2019-ben 3 milliárd forint értékű költségvetési forrás áll rendelkezésre a vállalkozások számára, amelyek szeptember 10. és október 10. között nyújthatják be pályázataikat.

A Beszállító-fejlesztési Programmal a Kormány valós piaci igények mentén, új megközelítéssel támogatja a vállalkozások beszállítóvá válását.

A program a Magyarországon működő integrátor vállalkozások által támasztott igények és a hazai beszállítói képességek közötti különbség áthidalását kívánja támogatni. A program célja a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe és gyártásába, hatékonyságuk és termelékenységük növelése modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-fejlesztési tevékenységgel.

Az előirányzat célja az újraiparosítási célú, feldolgozóipari fejlesztések támogatása.
A megvalósítandó fejlesztések a beszállítók készségeit és képességeit kell, hogy javítsák, ezért figyelembe véve a vállalkozásokat – és ezen belül is különösen a beszállítókat – napjainkban érő kihívásokat, a fejlesztések az alábbi helyzetek legalább egyikét kell, hogy szolgálják:

 1. A vállalkozásokat érintő kihívásokra való reagálás
  • A vállalkozás működésének a piaci kihívásokhoz való hozzáigazítása (pl. üzletviteli folyamatok digitalizálása, menedzsment megújítása, humán erőforrás fejlesztése)
  • A vállalkozás gyártáshoz kapcsolódó technológiájának fejlesztése, hogy a vevők által támasztott igényeknek meg tudjon felelni (eszközvásárlás, folyamatok automatizálása, ipar 4.0 irányba történő fejlesztés, technológiai kapacitáskorlátok csökkentése)
  • Gyártástechnológiával kapcsolatos egyéb (nem eszköz) fejlesztések, így pl. gyártásirányítási rendszerek, tervezőszoftverek alkalmazása, adatelemzések megrendelése.
 2. A kérelmező vállalatok által végrehajtandó jelentős újítás
  • Az integrátor jelentős változást, újítást, megújulást kíván elérni a beszállítóknál (pl. egységesen bevezetésre kerül vállalatirányítási vagy gyártásirányítási rendszer, mindenkinek Ipar 4.0 vagy más képzésen kell részt vennie)
  • A kérelmező vállalat(ok) új termék kialakítására vagy új piacra való belépésre készül(nek).
 3. Jelentős változást hozó kapacitásbővítés
  • Változatlan termékstruktúra mellett egyéb szervezeti változást is szükségessé tevő, a fejlesztés előtti kapacitásokat szignifikánsan meghaladó kapacitás kialakítása.
 4. A beszállítók rendszerszerű fejlesztése az integrátornál
  • Az integrátor beszállító kezelésének fejlesztése, saját beszállító-fejlesztési program kialakítása vagy továbbfejlesztése
  • Új beszállítók keresése a projekt keretében.
  • A beszállítók segítése és fejlesztése érdekében minősítések, kapcsolattartó rendszerek, belső tananyagok, illetve egyéb, beszállító-fejlesztési célú eszközök kialakítása.

Támogatásban részesíthetők köre

Támogatás az integrátor nagyvállalatnak (a továbbiakban: nagyvállalat) és a vele a program keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható. Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást. Egy nagyvállalat és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek nevezzük, amely az egyes mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok által megvalósítandó részprojektekből áll össze. Amennyiben egy nagyvállalat már legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a kérelem benyújtását követően az adott nagyvállalathoz kapcsolódó további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez anélkül, hogy a nagyvállalatnak újra kérelmet kellene benyújtania.

Mikro-, kis- és középvállalkozások
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező – a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti – mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozások (így egyéni vállalkozók is), amennyiben

 • fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott újraiparosítási célú,
 • a mikro-, kis- és középvállalkozás együttműködési megállapodással kapcsolódik nagyvállalathoz, amely integrátorként a program keretében együttműködik a mikro-, kis-és középvállalkozásokkal.

Nagyvállalatok
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalkozások*, amennyiben:
a) fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott újraiparosítási célú,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak nem számít bele,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik működő beszállító fejlesztési programmal és értékelő rendszerrel. A Program keretében a kérelmező beszállító fejlesztési programja, beszállítókkal kapcsolatos tevékenysége is támogatható annak érdekében, hogy a beszállítók fejlesztése minél eredményesebben valósulhasson meg.
* A védelmi ipar területén működő, 100%-ban állami tulajdonban álló vállalkozások esetében a foglalkoztatotti létszámkorlátot nem kell alkalmazni

A támogatható tevékenységek köre
Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) kapacitásbővítés,
b) a meglevőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
c) meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termékkínálat bővítése,
e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
f) menedzsment folyamatok optimalizálása,
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában,
h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés,
i) kutatási és fejlesztési tevékenység,
j) iparjogvédelem.

A támogatás nyújtásának szempontrendszere
A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.

 1. A támogatandó tevékenység újraiparosítási célt szolgál.
 2. A beszállítói képességeket a három terület legalább egyikén javítani kell:
  a) minősített beszállítói státusz elérése,
  b) innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása (a beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, gyártástechnológiai és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése optimális módon történjen),
  c) a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt a beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint általában az érintett iparágban felmerülő új kihívásokra.
 3. A megvalósuló fejlesztés eredménye az alábbiak legalább egyike:
  a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
  b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
  c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
  d) jelentős teljesítmény-növekedés,
  e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
  f) a termelésben az anyagáramlási folyamat hatékonyabbá válása,
  g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése,
  h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele,
  i) szervezeti illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,
  j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy működési folyamatában,
  k) a vállalkozás Ipar 4.0 fejlettségi szintjének javítása.
 4. A megvalósuló fejlesztés eredményességének mérése
  A fejlesztéssel elérendő egy vagy több eredmény mennyiségi vagy minőségi mutatóval való mérése.
  I. Legalább egyféle mutató választása kötelező az alábbiak közül:
  a) termelékenység (eszközök/gépek, humán erőforrás),
  b) jövedelmezőség,
  c) árbevétel növekmény,
  d) valamely technológiai paraméter (pl. hibaszázalék csökkenése),
  e) új termék(ek) száma,
  f) a projekt keretében vagy eredményeképpen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység száma.

A fentieken túl az alábbi további mutatók választhatók:
a) új tudás megjelenése a vállalkozásban (képzés nyomán)
b) új vállalatirányítási rendszer bevezetése, amely a megelőző állapothoz képest több szolgáltatást nyújt vagy valamilyen jól definiálható és a vállalkozás számára előnyt hordozó újdonságot vezet be.
Összesen legalább két mutató választása és alkalmazása kötelező. A mutató pontos tartalmának meghatározása az integrátor és a beszállító közös feladata, a mutató(ka)t a beszállítói együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. A választott eredményességi mutatónak illeszkednie kell a fejlesztés jellegéhez.

A támogatást kérelmező vállalja, hogy a megvalósított fejlesztés eredményét fenntartja a kötelező fenntartási időszak végéig, az alábbiak szerint:
a) Regionális beruházási támogatás esetén nagyvállalat vonatkozásában 5 évig, kis-és középvállalkozások vonatkozásában 3 évig
b) egyéb beruházás jellegű támogatás esetén 3 évig;
c) egyéb nem beruházás jellegű támogatás esetében legfeljebb 2 évig, a fenntartási időszak tényleges hossza a támogatói okiratban kerül meghatározásra.
A fenntartási kötelezettség minden esetben kiterjed az együttműködési megállapodásban rögzített számszerűsített célokra.

A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
Az előirányzatból egyedi kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
Az előirányzat által egy kedvezményezett részére legalább 20 millió forint, legfeljebb 200 millió forint összegű támogatás nyújtható. A támogatás aránya minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatói okiratban kerül meghatározásra és rögzítésre.

A projektre vonatkozó általános elvárások, a támogatói okiratban vállalandó kötelezettségek

 1. A támogatási kérelmet benyújtó beszállító és az integrátor nagyvállalat között együttműködés megállapodás jött létre, amely meghatározza a beszállító-fejlesztési program keretében elérendő eredményeket. Egy projekt akkor támogatható, ha egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást. Amennyiben egy nagyvállalat már legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a kérelem benyújtását követően az adott nagyvállalathoz kapcsolódó további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez anélkül, hogy a nagyvállalatnak újra kérelmet kellene benyújtania.
 2. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fejlesztendő tevékenységeken keresztül a beszállítói képességeket a 4.2. pontban megjelölt legalább egy területen javítja.
 3. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a 4.3 pontban megjelölt eredmények közül legalább az egyiket eléri.
 4. A beszállítók és az integrátor között együttműködési megállapodás jön létre, amelyet a támogatás igénylésekor be kell nyújtani. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségeket teljesíti.
 5. A támogatást igénylő beszállítónak vállalnia kell, hogy amennyiben a támogatói okirat hatálybalépésekor még nem rendelkezik beszállítói státusszal, akkor a részprojekt megvalósítását követő kilencven (90) napon belül igazoltan megkezdi a tárgyalásokat az integrátorral a közvetlen vagy közvetett beszállítóvá válásról.
 6. A támogatást igénylő beszállítónak vállalnia kell, hogy meglevő vagy a támogatott projekt keretében megszerzett beszállítói státuszát a részprojekt tekintetében a fenntartási időszak végéig megtartja.
 7. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy amennyiben a számára megítélt támogatás mértéke alacsonyabb 100%-nál, akkor a hiányzó forrást saját forrásból biztosítja. Saját forrásnak a támogatást igénylő által a projekt megvalósításához igénybe vett, állami forrást nem tartalmazó forrás minősül.
  A regionális beruházási támogatás jogcímen igénybe vett támogatás esetén, az ezen a jogcímen elszámolni kívánt költségek legalább 25%-át saját forrásból kell biztosítani.

A támogatás igénylése és a támogatási döntés
A benyújtást megelőzően személyes találkozásra kerül sor az integrátor nagyvállalat és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között. (Kapcsolatfelvétel: ITM Vállalkozásfejlesztési Főosztálya, e-mail: kmtgf@itm.gov.hu) A találkozón az integrátornak be kell mutatnia beszállítói programját, hogy milyen elvek mentén, milyen módszerekkel választja ki a beszállítókat. Az integrátor részéről be kell mutatnia tervezett fejlesztéseket, a bevonni tervezett beszállítók listáját és az egyes vállalkozásokkal szemben támasztott elvárásokat. Csak ennek ITM oldalról való jóváhagyása után nyújtható be érvényesen támogatási kérelem.

A kérelmek benyújtása után kezdődik azok jogosultsági ellenőrzése. A jogosultsági ellenőrzés során minimálisan az alábbiak kerülnek megvizsgálásra:

 • az integrátor kérelme mellett legalább 5 db, vele egy projekt megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kötött beszállító kérelme beérkezett-e,
 • amennyiben a kérelmező beszállító kkv, akkor csatolásra került-e az integrátor és a beszállító közötti együttműködési megállapodás,
 • amennyiben a tervezett fejlesztés megvalósítási helyszíne bérelt ingatlan, akkor csatolásra került-e a bérleti szerződés és tulajdonosi hozzájárulás,
 • árajánlatok (az egyes költségtételek alátámasztása esetében legalább két árajánlat bemutatása; a két árajánlattétel beküldésétől való eltérés csak külön indoklás, nyilatkozat /speciális igények/ mellett lehetséges),
 • csatolásra került-e csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat (amennyiben igényel ezen a jogcímen támogatást),
 • egy, már korábban benyújtott kérelemhez (integrátor + legalább 5 db beszállító) érkezik-e az újabb beszállítói kérelem.

A támogatási kérelem befogadásáról valamennyi kérelmező az elektronikus pályázati felületen keresztül kap értesítést.

Letölthető dokumentum

Beszállító-fejlesztési Program

Támogatási kérelem benyújtására 2019. október 10-ig, valamint 2020. január 1. és február 15. között van lehetőség.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A 2019. évben támogatásra kerülő támogatási kérelmek kapcsán a projektzárás határideje legkésőbb 2021. november 20-a lehet. A támogatás folyósítására ez esetben 2019. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.
A 2020. évben támogatásra kerülő támogatási kérelmek kapcsán a projektzárás határideje legkésőbb 2022. május 20-a lehet. A támogatás folyósítására ez esetben 2020. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.