palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egyedi filmgyártási támogatás

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. pályázó írásbeli kérelemére egyedi filmgyártási támogatást is nyújthat dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, animációs film, kisjátékfilm (rövidfilm) vagy televíziófilm kategóriában, amennyiben azt a) a filmalkotás témája, a téma feldolgozásának hiánypótló, egyedi jellege, vagy b) a megvalósítás körülményei, vagy c) valamely kiemelkedő jelentőségű nemzeti, vagy kulturális esemény indokolttá teszi.

A támogatás nyújtásával összefüggésben a támogatott filmalkotás filmelőállítót megillető szerzői vagyoni és szomszédos jogai a Támogatóra szállnak át a filmalkotás bemutatását követő 7 naptári év elteltével a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. Az Mktv. 9/A. § (5) bekezdésére tekintettel a Támogató közvetlenül jogosult filmterjesztési tevékenységet folytatni. A Televíziós Döntőbizottság a támogatott filmalkotás végleges változatának elfogadásáról szóló döntésében rendelkezhet arról, hogy a filmalkotás terjesztésére, illetve a filmalkotáshoz kapcsolódó merchandising és a filmalkotás közvetlen felhasználásán kívüli egyéb (pl. multimédia termékek, applikációk, nyomtatott kiadványok stb.) jogok hasznosítására a Támogató legyen jogosult. A filmalkotás hazai és nemzetközi forgalmazásáról és az ebből eredő bevételekből való részesedésről a döntés alapján, annak megfelelően kerül sor szerződéskötésre.

Nem nyújtható egyedi támogatás olyan filmalkotás megvalósítására, amely filmalkotás a Támogató egyéb pályázati eljárásaiban benyújtott pályázat – ideértve a Szabályzat II. Része szerinti, elsősorban moziban bemutatásra szánt filmalkotásokra vonatkozó pályázatokat is – elutasításra került.

Az egyedi támogatási kérelem alapján megítélt támogatás esetén adminisztrációs díj fizetése kötelező, melynek szabályait a Szabályzat 42. pontja tartalmazza.

Az egyedi támogatással megvalósított értékes és magas színvonalú filmalkotást a támogatott köteles valamely, a Szabályzat 44. pontja szerinti médiaszolgáltató műsorában bemutatni.

Az egyedi támogatási kérelem benyújtása

2.1 Egyedi támogatási kérelmet kizárólag a Szabályzat 35.1. pontjában részletezett pályázói kör nyújthat be. Az eljárásban nem vehet részt, akivel kapcsolatban az Mktv. 14. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb kizárási okok fennállnak.

35.1. A pályázati eljárásokban szinopszist, illetve pályázatot kizárólag olyan, a mozgóképszakmai hatóság által az Mktv. 28. §-ának (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett magyarországi székhellyel/telephellyel rendelkező jogi személy (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be,a)aki/amely a pályázat benyújtásakor igazoltan rendelkezik a filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogokkal,b)aki/amely a felhívásban szereplő feltételeket teljesítette, ésc)aki/amely vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázatában foglaltakat teljesíti és d) aki/amely megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és átlátható szervezetnek minősül.

2.2.    Az egyedi kérelemhez a pályázónak indoklással alátámasztott adatlapot és a filmalkotás dramaturgiai leírását tartalmazó, legfeljebb két oldalas szinopszist szükséges benyújtania a Támogatóhoz. Az egyedi támogatás indokoltságáról a Televíziós Döntőbizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.

2.3.    A Támogató az egyedi kérelem indokoltságáról szóló döntésről elektronikus levélben tájékoztatja a kérelmezőt, és egyben megjelöli a pályázati adatlaphoz csatolandó mellékleteket, valamint a pályázat benyújtásának módját és határidejét.

2.4.    Az egyedi támogatással érintett pályázat esetén a pályázóra, illetve a filmtervre vonatkozó igazolási kötelezettségek és érvényességi/formai követelmények a Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint irányadók.

3.  Az egyedi támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg

3.1.      A Támogató egyedi kérelem alapján nyújtható támogatásra 1.600.000.000 Ft-ot különít el, amely támogatási keret a Támogató döntése alapján módosítható.

3.2.      Egyedi támogatás a tervezett összköltség (közvetlen filmgyártási költség) 70%-áig nyújtható.

3.3.      A támogatás nyújtása során az Mktv. 13. §-a szerinti arányokat is figyelembe kell venni.

3.4.      Egyedi támogatási kérelem a keretösszeg rendelkezésre állásáig – de legkésőbb 2020. december 31-ig – bármikor benyújtható.

4.  Az egyedi támogatási kérelem értékelése/bírálata

4.1.    A Televíziós Döntőbizottság a pályázót személyes konzultációra kötelezheti.

4.2.    A döntés előkészítéséhez a Televíziós Döntőbizottság bírálóbizottság bevonását kezdeményezi. A Televíziós Döntőbizottság javaslatára kijelölt bírálóbizottság ajánlásában megfogalmazott döntési javaslat nem köti a Televíziós Döntőbizottságot, attól jogosult eltérni.

4.3.    Az egyedi kérelem alapján benyújtott pályázat támogathatóságát a Televíziós Döntőbizottság vizsgálja meg és egyedi döntést hoz a pályázat beérkezésétől számított 30 napon belül.

5.  Támogatási szerződés

5.1.    Az egyedi támogatásban részesített Kedvezményezettel a Támogató támogatási szerződést köt a Szabályzat 47. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

5.2.    A támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezéseket, a folyósítás feltételeit és határidejét a Szabályzat 48. pontja tartalmazza.

6.       Támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.    A támogatásból megvalósult filmalkotás szakmai/tartalmi ellenőrzését és a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásának költségellenőrzését a Szabályzat 50. pontja alapján a Támogató végzi a támogatott által benyújtott beszámoló alapján.

6.2.    A támogatásból megvalósított filmalkotás médiaszolgáltatónak történő átadására, és a médiaszolgáltató általi bemutatásra kizárólag annak a Támogató általi szakmai/tartalmi elfogadását követően kerülhet sor.

7.       A színházak együttműködésével készülő televíziófilmek készítésére vonatkozó különös szabályok

7.1.    Jelen pontban foglalt eltérésekkel az egyedi eljárási rend szabályai alapján nyújt támogatást a Támogató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet kulturális életre gyakorolt hátrányos következményeinek enyhítésére tekintettel a 7.2. pontban meghatározott színházaknak. A támogatás célja a színházak által, illetve a közreműködésükkel készítendő televíziófilmek gyártása a színházak művészei és alkalmazottai, valamint a színházak mellett működő szolgáltató közösségek alkotói folyamatba történő bevonásával.

7.2.    A 7.1.pontban megjelölt támogatási célra egyedi kérelmet, illetve pályázatot benyújtani valamely, a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben meghatározott nemzeti vagy kiemelt minősítésű színházművészeti szervezettel, vagy határon túli magyar nyelvű színházzal együttműködve a Szabályzat 35.1. pontjában meghatározott pályázói kör jogosult.

7.3.    A 7.2. pontban megjelölt színházakkal együttműködő, a Szabályzatban és az Mktv.-ben rögzített feltételeknek megfelelő filmelőállítók jelen eljárási rend alapján terjeszthetnek elő egyedi támogatási kérelmet 2020. július 20. napjáig. Valamennyi, jelen fejezet keretében benyújtott kérelem indokoltságáról a Televíziós Döntőbizottság a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően 15 napon belül dönt.

7.4.    Jelen támogatási cél keretében színházi előadások rögzítésére és közvetítésére nem nyújtható be kérelem. Támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kérelmező egyedi kérelmét a támogatás terhére elszámolni kívánt tevékenység megkezdése előtt benyújtotta.

7.5.    A 7.1. pontban megjelölt támogatási cél elérése érdekében a pályázónak az egyedi kérelemhez a 2.2. pontban megjelölteken túl az adatlapon megnevezett színház együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatát szükséges benyújtania a Támogatóhoz.

7.6.    A 2.3. pont szerinti indokoltságról szóló döntésben megjelölteken túl a színházakkal együttműködő pályázó filmelőállítók kötelesek a pályázathoz csatolni a tervezett televíziófilm megvalósítására megkötött együttműködési megállapodást. A színházakkal együttműködő pályázó filmelőállítók kötelesek a megállapodásban vállalni, hogy a filmalkotás gyártási folyamatában elvégzett tevékenységük ellenértékeként megállapított díjon túl nyereség nem képződik a támogatás céljára tekintettel.

7.7.    A 3.1. pontban megjelöl támogatási keretből 1.300.000.000 Ft a 7.1. pontban televíziófilmek támogatására fordítandó azzal, hogy az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot.

8.  További tudnivalók

8.1.    Amennyiben a filmalkotás megvalósításához a pályázó közvetett támogatást is igénybe vesz, úgy felhívjuk figyelmét a következőkre:

Közvetett támogatás abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a Kedvezményezett az Mktv. 14.§ (3) a) pontja alapján szerepel az Mktv. 28.§ (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és emellett – figyelemmel az Mktv. 14.§ (3) i) pontjára – a közvetett támogatás folyósításakor magyarországi telephellyel rendelkezik, és megfelel az Mktv. 12.§ (10) bekezdésében rögzített követelményeknek.

A Nemzeti Filmiroda a pályázó jelen pályázati eljárásban támogatott filmalkotásának gyártására vonatkozóan határozatot hoz, melyben megállapítja annak támogatásra jogosultságát és kulturális követelményeknek való megfelelését. A Filmiroda felé a Kedvezményezett csak az e határozatban rögzített gyártási időszakban keletkezett számlákat tudja elszámolni – az Mktv.-ben rögzített szabályok alapján.

8.2.    A hatékony és gyors kommunikáció érdekében a kapcsolattartás elektronikus úton történik. Az egyedi támogatási kérelem benyújtását követően a Támogató a kérelmező által – a pályázati adatlapon – megjelölt e-mail címre küldött levélben nyújt tájékoztatást. Ezen e-mail címre küldött elektronikus levél (a továbbiakban: e-mail) az elküldéstől számított 8. napon kézbesítettnek tekintendő. Az e-mailben közölt tájékoztatások, határidők, határnapok elmulasztásából eredő bármely kárért, valamint a kérelmező által hibásan közölt e-mail cím miatti, továbbá a kérelmező levelezőrendszeréből adódó téves kézbesítés következményeiért a felelősség kizárólag a kérelmezőt terheli.

8.3.    Az eljárási rendben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban foglaltak az irányadók.

8.4.    Az eljárási rend az Mktv.-vel és a Szabályzattal együtt értelmezendő.

8.5.    A törvényi szabályozás változása esetén a Támogató fenntartja jogát és lehetőségét a pályázati felhívás, továbbá a jogszabályi változással érintett szabályzatok módosítására.

A televíziós pályázati eljárásokban a TVDB döntését előkészítő szakmai értékelő, javaslattevő bírálóbizottság tagjai:

Elnök: Varsányi Ferenc
Tagok: Fonyódi Tibor, Pesti Ákos