palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj a déli félteke országaiba

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

A Déli félteke országaiba kiírt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjra a jelentkezéseket tematikus feladatkörök szerint lehet benyújtani, így cserkésztevékenység, hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok), oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás) témákban, valamint közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció- és médiatevékenység, kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás). Az ösztöndíjasoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a médiajelenlétre.

Az ösztöndíj program célja, hogy megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A Program célja továbbá, hogy az ösztöndíjasok jelenléte és munkája által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a külhoni magyarság diaszpóra közösségei számára. Az ösztöndíjasok munkája leginkább a külhoni magyarság identitásának megőrzésében játszik fontos szerepet, mely többek között a magyar nyelv fejlesztésében, a hagyományőrzésben és a magyar kultúra megélésének támogatásában, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében teljesedik ki. A Program további célja, hogy az ösztöndíjasok által a külhoni magyar közösségek számára egy folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítson.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várják, akik segítenek e célok elérésében.

A pályázat tárgya

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az alábbi feladatkörök ellátására hirdet pályázatot:

 • Cserkésztevékenység,
 • Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok, stb.),
 • Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás, stb.),
 • Közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció- és médiatevékenység, kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás, stb.).

A Program a 2022/2023. évben legfeljebb 100 fő részére nyújt ösztöndíjat, amely létszámból a déli félteke országaiban legfeljebb 25 fő részére hirdet ösztöndíjat 2023. március hónap és 2023. december hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A déli féltekére utazó ösztöndíjasok száma a keretlétszám figyelembevételével változhat és átcsoportosításra kerülhet az északi félteke ösztöndíjasainak létszámának változása esetén.

A Program 2023 márciusától 2023. év december végéig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 8 hónapig tartó időtartamban, a számára kijelölt fogadószervezettel együttműködve, a külföldi magyar közösségeknél, a magyarországi programszakasz ideje alatt pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét és tesz eleget felkészülési és beszámolási kötelezettségének.

A magyarországi programszakasz két részből áll:

 • egyrészt a 2023. április 1. és 2023. november 30. közötti külföldi programszakaszt megelőző, 2023 márciusában megvalósuló felkészülési időszakból, melynek részét képezi 2023 márciusában az oktatási szakasz;
 • másrészt pedig a külföldi programszakaszt követő, záró szakaszból (2023. december hónap), mely tartalmazza a beszámolási időszakot is.

A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

 1. a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
 2. büntetlen előéletű,
 3. magyar állampolgár,
 4. legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 5. magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismerete,
 6. vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér, a magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik és a Program záró konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2023. január 23. napjától 2023. február 15. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2023. február 21. napjától – 2023. február 23. napjáig.

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2023. április 1. – 2023. november 30.

 • A legfeljebb 8 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete 2023. április 1. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.
 • A 8 hónapig tartó külföldi programszakasz záró határideje 2023. november 30. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2023. december 10. napja.
 • Amennyiben az Ösztöndíjas 2023. április 1-jén nem tudja megkezdeni a külföldi programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj 8 hónapig tartó külföldi programszakaszának időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2023. november 30. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2023. december 10. napja.

A Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a szerződésben megjelölt célország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és költségére eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Paraguay, Uruguay, Venezuela),
 • Dél-afrikai Köztársaság,
 • Ausztrália,
 • Új-Zéland.

A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása a pályázók és a fogadószervezetek részéről is elektronikus úton történik. A pályázati dokumentációt elektronikusan egy példányban kell benyújtani a www.kulhonimagyarok.hu valamint a www.korosiprogram.hu honlapokról elérhető, online pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, valamint a pályázók esetében a 9. pontban megjelölt valamennyi melléklet csatolásával.

A pályázat benyújtási határideje

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció elektronikus úton történő leadásnak a napja.

Kizárólag magyar idő szerint 2023. február 15. 23:59-ig elektronikus úton, hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll módunkban befogadni.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul:

 • Magyarországi programszakaszokra (oktatási és záró szakasz): összesen bruttó 300.000,- Ft. A magyarországi programszakaszra járó ösztöndíj kifizetése egy összegben történik, azaz nem osztható meg az oktatási és záró szakasz között. A kifizetés alapfeltétele az oktatási szakaszon való részvétel, továbbá a meghatározott tematika szerinti ismeretanyag elsajátítása, és az írásbeli szintfelmérő sikeres teljesítése.
 • Külföldi programszakaszra: bruttó 600.000,- Ft/hó, de figyelemmel a tört hónap esetén számított ösztöndíj összegére, ettől eltérő lehet.
 • Tört hónap esetén az ösztöndíj naptári napok után kerül kifizetésre, az osztószám minden esetben a tárgyhónap napjainak száma.

Az Ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség havonta forintban átutalással teljesíti, kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget (pl. utazási, lakhatási, stb. költségek, az Ösztöndíjasnak az ösztöndíjas jogviszony tartalma alatt létesített egyéb jogviszonyból származó költsége, jövedelme) nem térít meg az Ösztöndíjasok részére.

A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

Elérhetőség

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet munkaidőben:

Elektronikus elérhetőség: kcsp@me.gov.hu;

Telefonos elérhetőség: +36 (1) 795-7005 vagy +36 (1) 896-3111

A részletes pályázati felhívást ide kattintva érhetik el:

A jelentkezési lapot ide kattintva érheti el: