palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyarországi kutatói ösztöndíjak

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot. Az Akadémia az MTAtv., az akadémiai Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.

Az ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külhoni kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

 • Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémia külső tagjai, valamint köztestületének külső tagjai.
 • Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2012. évben: 15 millió Ft, azaz tizenöt millió forint.

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke: A megpályázható senior ösztöndíj havi összege 160 000 Ft, a junior ösztöndíj havi összege 120 000 Ft. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 3 hónapig terjedhet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ha a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a kuratórium elfogadja. Ellenkező esetben a Domus Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.

Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus Hungarica Vendégházban, vidéki kutatómunka esetén pedig havonta maximum 50 000 Ft – kizárólag számlával igazolt – szállásköltség-térítés adható.

A támogatási időszak: A jelen pályázat keretében a 2012. július 1. és 2012. december 31. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható. Az ösztöndíj elnyerését követően a kutatási tevékenység pontos ideje a Domus Hungarica Vendégház vezetőjével előzetesen egyeztetendő. Az elnyert ösztöndíj lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan felhasználandó.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények: A pályázatot 2012. június 22-ig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:

https://aat.mta.hu/aat

A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltétele, hogy a pályázó regisztráljon/frissítse adatait az Akadémiai Adattárban (AAT).

A pályázás során elektronikusan feltöltendő mellékletek a következők:

 1. részletes kutatási terv (legfeljebb 4000 n)
 2. szakmai önéletrajz (legfeljebb 4000 n),
 3. a legfontosabb tudományos publikációk (legfeljebb 10) jegyzéke.

A pályázót pályázati segédletek segítik, lásd az 1. számú melléklet és a 2. számú mellékletet

Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196 titkársági telefonszámon.

A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról: A senior és junior ösztöndíjak odaítéléséről a Domus Kuratórium július 1-ig dönt. A döntés eredményéről a pályázók haladéktalanul névre szóló elektronikus értesítést kapnak.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. korábban az Akadémia által nyújtott ösztöndíjjal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az Akadémia visszautasította,
 4. Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása
A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj rendelkezésre bocsátásának feltétele magyarországi bankszámla nyitása. Az ösztöndíj folyósítására átutalással, a támogatási időtartamtól függően egy összegben (1 hónapos illetve rövidebb időtartamú ösztöndíj esetén) vagy havi részletekben, témavezetői igazolások alapján kerül sor.

Beszámolás az ösztöndíjas tevékenységről
Az ösztöndíjak felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amely az elektronikus rendszerbe töltendő fel. Ezt követően, az elektronikus rendszeren keresztül fogadja el a témavezető a beszámolót.

A kutatási beszámolók leadási határideje: az ösztöndíjas idő letelte után egy hónap.

A kutatási beszámolókat a Domus Kuratórium értékeli. Ha az ösztöndíjas nem tesz eleget határidőre beszámoló-készítési kötelezettségének, a következő 3 évre kizárja magát a pályázási lehetőségből. Kérjük ösztöndíjasainkat, hogy a Domus ösztöndíj segítségével készült munkáikból – megjelenés esetén – 2 példányt a Domus Könyvtár részére szíveskedjenek eljuttatni.

Jogorvoslat
A támogatást igénylő pályázó vagy az ösztöndíjban részesülő személy kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.