palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Működési támogatás Agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek számára

A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: VM) az agrárágazati szakmai érdekeket képviselő szervezetek, illetőleg egyesületek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. számú mellékletének XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 20/3/8 szám alatti jogcímcsoportban lévő „az ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása” előirányzat terhére, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet alapján támogatást nyújt ezen szervezetek működéséhez, a tárcafeladatok helyi sajátos körülmények és feltételek közötti lehető leghatékonyabb megvalósulásának elősegítése érdekében, és az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázati támogatás célja: Az agrár- és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek működési költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi működési kiadásokra igényelhető:

Költségvetési támogatás igényelhető a szervezet, alapszabály szerinti alábbi működési költségeihez:

            a) az irodák, egyesületi helyiségek fenntartási, működési költségeihez,

            b) tagsággal való kapcsolattartás költségeihez,

            c) személyi feltételek biztosításához,

            d) kizárólag nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez,

            e) közgyűlések és más egyesületi összejövetelek rendezési költségeihez,

            f) weboldal létrehozásához, fenntartásához,

            g) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények költségeihez,

            h) ismeretterjesztő kiadványok készítésének költségeihez.

 A támogatás beruházási célra nem igényelhető.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be azok az agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek amelyek:

 1. tagságuk önkéntes tevékenységét közérdekű társadalmi célok érdekében szervezik, és
 2. székhelyük Magyarországon van, és
 3. az egyesülési jogról szóló 1989. év II. törvény alapján bírósági végzéssel igazolt nyilvántartásba vételük 2009. december 31. előtt megtörtént, és
 4. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § alapján írásban nyilatkoznak arról, hogy nem esnek a 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
 5. tevékenységüket az ország területén fejtik ki, és
 6. hitelesített érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

4. Nem pályázhatnak:

 • az alapítványok,
 • a közalapítványok,
 • a köztestületek,
 • non-profit gazdasági társaságok,
 • az egyházi jogi személyek,
 • a pártok,
 • a gazdasági társaságok.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás összege: Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázattal meghirdetett támogatásra 45 millió forint használható fel.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 200.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A támogatás maximált összege alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettsége egyetlen Kedvezményezettnek sincsen.

6. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7. A finanszírozás módja: A támogatás záró beszámoló elfogadását követő utófinanszírozás.

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és mellékletekből áll.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat eredetiben),
 • a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát eredetiben, közjegyző által hitelesítve,
 • a pályázó számlavezető pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását eredetiben, a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről,
 • a pályázó nyilatkozatát adószámáról, adóazonosító jeléről, társadalombiztosítási azonosító jeléről, társadalombiztosítási folyószámla számáról, statisztikai számjeléről és a szervezet típusáról,
 •  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása és költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti,
 • a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kifizetése előtt a köztartozás-mentességét a támogató az Áht. 13/A. § (4) bekezdése szerint vizsgálhatja.
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy ellene egyéb, megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel, amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk teljes körűek, valódiak és hitelesek,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény 5.§ (1)-(2) bek. szerinti adatainak nyilvánosságra hozatalához hozzájárul.
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a jogszabályban meghatározott szervek, illetve az VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya és az illetékes szakfőosztályok általi ellenőrzéséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatási szerződés megkötése során a felhívás 15. pontjában részletezett jogosulatlan igénybevétel esetére a támogatás – jegybanki alapkamattal növelt – jogosulatlanul igénybevett összegére a minisztérium számára azonnali beszedési megbízásra vonatkozó – pénzintézet által záradékolt – felhatalmazó levelet ad. Ezen felhatalmazó levél a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi,
 • a pályázó nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, és az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerülnek.
 • Az előző pontban foglaltak kivételével hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht. 124. § (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket és követelményeket tudomásul veszi,
 • a pályázó alapszabályát a szervezet képviselője által hitelesített másolatban.

A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, célszerűen a mellékelt nyilatkozati űrlap (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) igénybevételével kérjük elkészíteni.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

 • a pályázatot zárt borítékban, kettő példányban, kizárólag postai úton lehet a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához benyújtani (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.),
 • a pályázatot egy eredeti példányban, minden oldalt aláírva kell benyújtani (a második példány az eredeti hitelesített fénymásolata is lehet, de a két példány esetleges eltérése esetén az eredeti a mérvadó),
 • a pályázati adatlap tartalma nem változtatható meg és nem javítható,
 • a pályázat benyújtásának (feladásának) határideje: 2011. december 5.

Letölthető dokumentumok

Pályázati csomag

10. Hiánypótlás: A jelen pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

Elérhetőség:
A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi telefonszámokon kaphatnak felvilágosítást: VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.) 795-3886; 795-2014; 795-3961

Forrás: Kormányzati portál