palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkahelyek megőrzéséért központi munkaerő-piaci program utólagos hatásvizsgálatának támogatása

ofa pályázatokAz  Országos  Foglalkoztatási  Közalapítvány (OFA)  pályázatot  hirdet „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” c. OFA program és a „Munkahelyek megőrzéséért” c. központi munkaerő-piaci program utólagos hatásvizsgálatának támogatására.

A pályázat kódja: K2010E/10341

Letölthető dokumentum

K2010E-10341 információs csomag.zip

A pályázati program (felhívás) címe: „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” c. OFA program és a „Munkahelyek megőrzéséért” c. központi munkaerő-piaci program hatásvizsgálata

A pályázati program (felhívás) hivatkozási száma: GS-10341

A támogatás forrása az OFA saját forrása.
A pályázaton elnyert támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

1. A  támogatás  célja:  A foglalkoztatáspolitika tervezett intézkedéseinek segítése, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatási feltételeinek fejlesztésével.

„A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” c. OFA pályázati program támogatása lehetővé tette:

 • a foglalkoztatottság megőrzésének támogatását a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutó munkáltatóknál,
 • a foglalkoztatottság megőrzését, a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott, költségkompenzációs támogatást igénybe vevő munkáltatóknál,
 • a gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedését más munkáltatónál,
 • a gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatásokkal.

Az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttműködésében megvalósuló „Munkahelyek megőrzéséért” c. központi munkaerő-piaci program támogatásban részesítette:

 • a munkahelyek megőrzését, az ezzel összefüggő munkaszervezési intézkedéseket,
 • a munkahelymegőrzést célzó csökkentett idejű foglalkoztatást,
 • a létszámleépítésben érintett munkavállalók új munkahelyen történő ismételt munkába helyezését,
 • az elhelyezkedést, illetve a munkahelymegtartás érdekében nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást,
 • a munkaviszony melletti képzést,
 • a munkaerő mobilitásának növelését, helyközi utazás és csoportos személyszállítás esetén.

Az ÁFSZ programra beérkezett 44,2 milliárd Ft támogatási igény, közel 68 ezer munkavállaló megtartását célozta, több mint 3000 pályázatban. A 10,2 milliárd Ft értékű támogatási döntések 57 ezer munkahely megtartását finanszírozzák, több mint 950 pályázat keretében.

Az OFA programra beérkezett 34,9 milliárd Ft támogatási igény, közel 91 ezer munkavállaló megtartását célozta, több mint 2300 pályázatban. A 9,5 milliárd Ft értékű támogatási döntések 39 ezer munkahely megtartását finanszírozzák, több mint 880 pályázat keretében.

E munkahelymegőrző programok utólagos hatásvizsgálatának célja az, hogy megalapozza az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatási feltételeinek fejlesztését. A hatásvizsgálat várható eredménye a munkahelymegőrzést ösztönző jogszabályok és a jövőbeni munkahely-megtartó programok tervezési és megvalósítási szempontjainak pontosítása.

A hatásvizsgálat elemzi a munkahely-megőrzési célok érdekében kialakított különböző finanszírozási feltételek és eltérő pályázati eljárások hatásmechanizmusait, a rövid- és hosszabb távon érvényesülő, szándékolt, nem szándékolt, területi és ágazati, munkaadói, munkavállalói és egyéb hatásokat, mellékhatásokat, a foglalkoztatási válságjelenségeket előidéző okokat, stb.

Módszertani szempontból a hatásvizsgálat rendszerezi a programokban alkalmazott különböző finanszírozási megoldások során képződött adatbázisokat, kiegészítve a támogatott és nem támogatott szervezetek, valamint a munkavállalók körében végzett szóbeli és írásbeli adatgyűjtéssel. A vizsgálat az eredmények figyelembevételével elemzi a finanszírozási megoldások hatékonyságát, kimutatja az eltéréseket eredményező hatásmechanizmusok sajátosságait. A vizsgálat a ÁFSZ és az OFA programjait elemzi, de figyelembe veszi a TÁMOP 2.3.3 keretében nyújtott támogatási feltételeket és eredményeket is.

Az utólagos hatásvizsgálati pályázatok elkészítéséhez a pályázók részére két alkalommal megrendezendő nyilvános felkészítőre kerül sor, az ÁFSZ és az OFA hasonló és eltérő finanszírozási körülményeinek, eredményeinek megismertetése érdekében.

A pályázatok elkészítését – bejelentkezés alapján – segítő tájékoztatók ideje: 2011. április 18. és május 16. A tájékoztatók helye: OFA Közalapítványi iroda, 1037 Budapest, Lajos u. 80. A tájékoztatókra jelentkezni lehet: Debreceni Erzsébet hatásvizsgálati programvezető (555-2948, debreceni.erzsebet@ofa.hu ).

A pályázatok elkészítését segíti az OFA honlapján a felkészítő időpontjáig megjelenő információs csomag (7,9 MB). A pályázatok elkészítéséhez – az OFA honlapján megjelentetett információs csomag mellett –  tájékoztatást ad:

 • ÁFSZ programok esetében: Butora Károly programkoordinátor (456-9000/110, butorak@lab.hu)
 • OFA programok esetében: Bonfig Ágnes OFA Programiroda Igazgató (555-2972, bonfig@ofa.hu)

A tervezett hatásvizsgálat befejezésének (a hatásvizsgálati zárótanulmány és rövid összefoglaló leadásának) határideje: 2012. december 31.

2. A  pályázók  köre:

A  pályázat  nyilvános,  pályázhatnak:

 • 2.1  a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi tárgyú  kutatásokkal  foglalkozó  felsőoktatási  intézmények,  kutatóintézetek, létesítő okiratuk alapján társadalomtudományi kutatási tevékenységet végző szervezetek, illetve
 • 2.2  minden olyan kutatással, kísérleti fejlesztéssel foglalkozó független szakember, (természetes személy), aki rendelkezik a 2.1 pontban felsorolt szervezetek valamelyikének – szakmai, pénzügyi, technikai befogadó intézményi – kötelezettség vállalásával.

3. A pályázatok kötelező tartalmi elemei:

3.1 Adatlapok:
3.1.1  pályázati  adatlap,
3.1.2 költségtervi adatlap,
3.1.3 költségtervi kiegészítő adatlapok,
3.1.4  összefoglaló  adatlap,

3.2 Részletes hatásvizsgálati terv, amely magában foglalja:

3.2.1 a téma megfogalmazását,
3.2.2 a vizsgálat céljának kifejtését :
3.2.4 a vizsgálathoz felhasználandó korábbi szakirodalom jegyzékét,
3.2.5 a vizsgálni  kívánt  problémák  megoldásának  hipotéziseit,
3,2.6 a vizsgálat során  alkalmazandó  módszereket,
3.2.7 a vizsgálat folyamatát  bemutató  Gantt  táblázatot,
3.2.8 a költségterv  részletes  indoklását,
3.2.9 a kutatók  referenciáit  a  vállalt  témában  és  a  kutatási  gyakorlatban.

3.3   A kutatásban közreműködők max. egy oldal terjedelmű tudományos publikációjának listája.

3.4   Igazolások, nyilatkozatok:

 • A  résztvevő  kutatók  tájékoztató  nyilatkozata  arra  vonatkozóan,  hogy  az  elmúlt  két  évben  az  adott  témához  kapcsolódóan  milyen  kutatásokat  végeztek,  illetve  milyen  publikációkat  hoztak  nyilvánosságra.
 • A  résztvevő  kutatók  összeférhetetlenségi  nyilatkozata  arról,  hogy  sem  monitori, sem szakértői megbízást az  OFA-nál  nem  vállalnak  addig,  amíg  a  kutatási  pályázatuk  le  nem  zárult.


4. A pályázatok  benyújtásának  határideje:  2011. május 31.

5.  A  pályázatok  benyújtásának  módja:

5.1  A  pályázatokat  hat (egy eredeti és öt  másolati) példányban papíron (A/4 es formátumban, tűzve vagy fűzve), valamint egy példányban CD lemezen (doc. formátumban), az OFA pályázati útmutatójának figyelembevételével, a kitöltött OFA  pályázati,  költségtervi,  költségtervi kiegészítő és összefoglaló adatlaphoz mellékelve lehet benyújtani, ajánlott  postai  küldeményként.

5.2 A pályázatoknál a  benyújtás  időpontja  azonos  a  postai  bélyegzőn  szereplő  időponttal.

6. A pályázatok támogatására felhasználható keret:  30.000.000 Ft.

7.  A  pályázatok  elbírálása:

7.1 A beérkező pályázatok támogatásáról szakértői bizottság véleménye alapján  az  OFA  Kuratóriuma  dönt.  E pályázati program egy pályázatot támogat.

7.2 A beérkező pályázatok támogatásának kuratóriumi döntésére  várhatóan  2011.  június 30-ig  kerül  sor.

8. A  pályázatok  elbírálási  szempontjai:

8.1  a pályázó referenciái a pályázati témában, és a kutatási gyakorlatban való jártasságáról
8.2  a felhasználandó forrásmunkák relevanciája,
8.3  a hipotézis(ek)  értékelése  a  vizsgálat  megvalósulása  szempontjából,
8.4  a választott  kutatási  módszer  értékelése  a  vizsgálat megvalósulása  szempontjából,
8.5  a vizsgálat  várható  eredményeinek hasznosíthatósága,
8.6  a költségvetés kidolgozottsága  és  a  vállalt  feladatok  arányossága (ár-érték arány),
8.7  egyéb  –  a  kutatás  sajátosságából  adódó – értékelhető  szempontok,

9. Szerződéskötés:

9.1 A  támogatott  pályázóval  az  OFA  kutatás-céltámogatási  szerződést  köt.

9.2  A szerződés és mellékletei tartalmazzák a céltámogatás összegét, az átutalások ütemezését, a kifizetési feltételeket, a pályázatban vállalt kötelezettségeket, a zárótanulmány, a rövid hatásvizsgálat összefoglaló, hat példányban, az OFA által finanszírozott költségek felhasználását igazoló pénzügyi elszámolás két példányban való elkészítésének határidejét, a befogadó intézmény pénzügyi kötelezettségeit.

9.3 A leadandó tanulmányok, összefoglalók szerkesztési, technikai problémáinak, a pénzügyi elszámolásoknál felmerülő akadályoknak a csökkentése és a kutatási folyamat során felmerülő objektív akadályoknak a megoldása érdekében az OFA-nál első alkalommal céltámogatást nyert kutatók számára a Közalapítványi Iroda, igény szerint � szerződéskötés előtti – technikai tanácsadást biztosít.

10. A hatásvizsgálat értékelése

10.1 A vizsgálat szakmai lezárásaként  a  pályázó  kötelezettséget  vállal  a   zárótanulmány(ok)  és  a rövid  összefoglaló  elkészítésére.

10.2 A  zárótanulmány tartalmazza a tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének részletes értékelését.

10.3 Az összefoglaló a  zárótanulmány  alapján  összeállított  max. 15 oldal  terjedelmű  dokumentum,  mely  lehetővé  teszi,  hogy  a  szakmai  közvélemény  képet  alkothasson  a  vizsgálat  fő  kérdéseiről,  eredményeiről,  hasznosítási  lehetőségeiről.

10.4 A vizsgálatot értékelő független szakértő bizottság értékelési  szempontjai:

10.4.1  a  szerződés  mellékleteként  csatolt  pályázatban  vállalt  kötelezettségek  teljesítése, a  vizsgálati terv zárótanulmányban bemutatott megvalósulása (annak vizsgálata, hogy a zárótanulmány tartalmi mélysége és formai megfelelősége teljesíti-e a pályázati felhívásban megfogalmazott elvárásokat),
10.4.2  a zárótanulmány hasznosíthatósága,
10.4.3  egyéb, – a  kutatás  sajátosságaiból  adódó  értékek.

11. Szerződés  pénzügyi  teljesítése

11.1  A  vissza  nem  térítendő  céltámogatás  költségtérítés  formájában – kuratóriumi  döntéstől függően, általában – két  részletben  fizetendő  ki.  Az  átutalások  időpontjait  a  részletes  költségtervének figyelembe vételével a kutatási szerződés határozza  meg.

11.2  Az első – előleg – részlet elszámolása elfogadásának feltétele a költségek kifizetésének � jogszabályi feltételeknek megfelelő – pénzügyi bizonylatokkal történő utólagos igazolása. (Az elszámolások elkészítéséhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok költségeit az OFA a rezsi és pénzkezelési költségek keretén belül tudja megtéríteni.

11.3 A  támogatás  első  részletének  átutalása  a  szerződés  aláírását  követő  15  napon  belül  esedékes.  Az  első � előlegként  átutalható – részlet  értéke  a  teljes  céltámogatás  30 %-a.  A  vizsgálat  sajátosságainak  megfelelően – az igénybevett  szolgáltatások  figyelembe  vételével – megelőlegezhető  a  teljes  céltámogatás  maximum  70 %-a.  Az   első  részlet  30 %-ot  meghaladó  értékének  meghatározása  része  a  pályázat  támogatására  vonatkozó – szakértő  bizottsági  vélemény  figyelembe  vételével  hozott – kuratóriumi  döntésnek.

11.4 A  két  részletben  történő  támogatás  esetén  a  második – egyben utolsó – részlet  összege  megegyezik  a  céltámogatás  összegének  az  első  részlettel  csökkentett  értékével.  A kettőnél  több  részletben  való  átutalás  összegeinek  értéke  a  kuratóriumi  döntéstől  függ.  Az utolsó részlet átutalására  az  OFA – szakértő  bizottsági  véleményen  alapuló – vizsgálatot lezáró döntését követően, a költségek – jogszabályi feltételeknek megfelelő – kifizetését igazoló bizonylatok  átvételét  követő  30  napon  belül  kerül  sor.

11.5   A  szerződésben  a  befogadó  intézmény  kötelezettséget  vállal:

11.5.1  a  vizsgálat  szakmai  segítésére,
11.5.2  a  vizsgálat technikai  hátterének  biztosítására,
11.5.3  a  költségek  a  jogszabályi  feltételeknek  megfelelő  elszámolására,
11.5.4  a  második  részlet  terhére  történő  kifizetések  megelőlegezésére,  továbbá
11.5.5  az összköltség 20 %-át meghaladó költségátcsoportosítások finanszírozására.

11.6  Az  OFA  által  finanszírozott  kutatásoknál  a befogadó intézmény működési (rezsi) és  pénzkezelési  költsége  nem  haladhatja  meg  az  egymillió  forintot.

11.7 A szerződésben a befogadó intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy az OFA előzetes hozzájárulása nélküli, hatásvizsgálati tervtől való eltérés esetén, a céltámogatás teljes összegét visszafizeti.

12. A  zárótanulmány  hasznosítása

A  zárótanulmány – szerzők  és  befogadó  intézmény  általi – hasznosítását  a  szerződés  nem  korlátozza,  de  a  pályázótól  hozzájárulást  igényel  annak  érdekében,  hogy  az  OFA  a  szakmai  közvéleményt  a  zárótanulmány  egészéről,  vagy  részleteiről  a  szerződésen  felüli  külön  díjazás  nélkül  tájékoztassa.

13. Általános  tudnivalók

13.1 A pályázatot kizárólag az OFA által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.

 • Az OFA elutasíthatja a pályázatot, ha a pályázati dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felel meg. A pályázat benyújtását követően kizárólag az OFA által kezdeményezett, formai hiánypótlásra van lehetőség.
 • Az OFA a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad.

13.2 A beérkező pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA Kuratóriuma jogosult meghozni, az OFA szakértői véleményének figyelembevételével az OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.

 • A Közalapítványi Iroda a döntés előkészítés időszaka alatt a pályázattal kapcsolatos információt nem szolgáltat.
 • Az OFA Kuratóriumának döntését – támogatás, elutasítás és érvénytelenség esetén egyaránt – a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban – indoklás nélkül – a pályázó tudomására hozza:
 • A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
 • Az OFA Kuratóriumának döntés közlésétől számított 30 napon belül a Közalapítványi Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződést.

13.3 Az OFA a nyertes pályázóval (Támogatottal) magánjogi szerződést köt a hatályos jogszabályoknak megfelelően (a támogatási szerződés kötelezettségvállalásnak számít a Ptk. valamint a támogatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok alapján).

 • Az OFA fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – különös tekintettel a 292/2009. (XII.19) Korm. rendeletre – a pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a támogatási szerződést kiegészítse, illetve módosítsa.
 • Ha a szerződő felek között a támogatási szerződés megkötésére a döntéstől számított 75 napon belül- a Támogatott hibájából – nem kerül sor, akkor a támogatási döntés érvényét veszíti.
 • Az OFA a támogatott szervezet nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján is közzéteszi. Az OFA a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-ában foglalt adatokat is.
 • A Támogatási Szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.

13.4 A program megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA programvezetője, pénzügyi munkatársa, valamint az OFA ellenőrei ellenőrzik.

13.5 A pályázattal kapcsolatos eredeti dokumentumokat, bizonylatokat (amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik) legalább 10 évig meg kell őrizni, az ellenőrzésre jogosultaknak rendelkezésére kell bocsátani.

13.6 Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

a. ahol a benyújtott projekt tartalma a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

b. amely adósságrendezési eljárás, csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;

c. amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;

d. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;

e. amely a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása a ugyan ezen kormányrendelet 113. § (2) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon � visszatartásra kerül;

f. amely a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, adóazonosító jelét az OFA felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

g. amely nem tesz nyilatkozatot a Pályázati felhívás előírt biztosítékok támogatás esetén történő rendelkezésre bocsátásáról;

h. amely a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) – (2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot az alábbiakban foglaltakról, miszerint:

13.7 Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b. a kizárt közjogi tisztségviselő,
c. az a.) – b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d. az a.) – c.) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a.) – c.) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

13.8 A szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szabályok:

 • A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására.
 • A Támogatottnak előleg igénylése esetén hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adjon az OFA részére valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra.
 • Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA számára átadni.
 • Amennyiben a szolgáltatást nyújtó intézményt nem a közbeszerzési törvény alapján választják ki, abban az esetben a Pályázó köteles egy nyílt, diszkriminációmentes eljárást lefolytatni, annak érdekében, hogy a szolgáltatást nyújtó szervezetnél ne keletkezzen állami támogatás.

13.9. ÁFA elszámolás szabályai

 • Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, tehát a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
 • Amennyiben a pályázó adóalany, vagy a pályázat benyújtásakor még nem adóalany, de a projekt időtartama alatt azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó költsége.
 • A program során a szolgáltatás igénybe vételét a Támogatott végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban ÁFA), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak ÁFA tartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján nem helyezi levonásba, vagy az ÁFA visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az ÁFA hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán és az ÁFA levonás jogával, vagy méltányosságból visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az ÁFA-val az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt ÁFA maradványnak számít.

14. Egyéb feltételek

a. A biztosítékok nyújtásával kapcsolatban felmerülő költségek a Támogatottat terhelik. A biztosítékokat a projekt teljes időtartamára, de legkevesebb egy év időtartamra kell rendelkezésre bocsátania, amennyiben a projekt bármely okból korábban lezárul, és a Támogatottnak elszámolási kötelezettsége (visszafizetési) kötelezettsége nincs az OFA felé, az OFA a biztosítékot feloldja.

b. A pályázó projekt megvalósításáról, a tapasztalatokról, eredményekről az OFA Közalapítványi Irodáját negyedéves előrehaladási jelentésben folyamatosan, majd a projekt végén záró pénzügyi és szakmai beszámolóban – a támogatási szerződésben meghatározottak szerint – tájékoztatja. A projekt megvalósítása alatt az OFA Közalapítványi Iroda munkatársaival együttműködik.

c. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a pályázat alapján juttatott támogatási keretösszeg rendeltetésszerű felhasználását a pályázat kiírója, vagy az általa megbízott bármely szerv, vagy személy, illetve a jogszabályban felhatalmazott szervezetek ellenőrizzék.

d. A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás esetén tájékoztatási kötelezettsége van a támogatás felhasználásáról és a támogatással elért eredményekről.

e. A pályázatban meghatározott feltételektől és előírásoktól kizárólag az OFA előzetes jóváhagyásával lehet eltérni.

f. A támogatottnak a projekt teljes időtartama alatt aktívan használt e-mail címmel kell rendelkeznie.

g. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincsen. Támogató döntés esetére köteles vállalni, hogy a támogatás időtartama alatt köztartozása nem keletkezik, amennyiben bármely köztartozása a támogatási szerződés teljesítésének időtartama alatt keletkezik, akkor e tényt az OFA részére haladéktalanul bejelenti, egyben tudomásul veszi, hogy ebben az esetben az OFA jogosult a támogatás folyósítását a köztartozás rendezéséig felfüggeszteni, vagy a támogatástól elállni.

h. A pályázó köteles továbbá hozzájárulását adni ahhoz, hogy az OFA a fentiek igazolását – támogató döntés esetén – az egyes támogatási részletek folyósítását megelőzően közvetlenül kérje az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.

i. Azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat támogatási összeghatártól függetlenül kötelező minden Támogatási Szerződés esetében, a Támogatási Szerződés aláírásakor meglévő valamennyi bankszámla tekintetében. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez szükséges felhatalmazást a Támogatott a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra köteles megadni az OFA részére.

j. Az 500.000,-Ft-ot elérő, előfinanszírozású vagy vegyes finanszírozású támogatás esetén a támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi biztosítékok közül a támogatott által választható legalább egyet:

 • jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értéke legalább a támogatás összegét eléri.
 • közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat,
 • bankgarancia,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,

k.  A biztosítékok nyújtásával kapcsolatban felmerülő költségek a Támogatottat terhelik. A biztosítékokat a projekt teljes időtartamára kell rendelkezésre bocsátania, amennyiben a projekt bármely okból korábban lezárul, és a Támogatottnak elszámolási kötelezettsége (visszafizetési) kötelezettsége nincs az OFA felé, az OFA a biztosítékot feloldja.

15. A támogatási összeg részben vagy egészében visszakövetelhető, ha:

 • a támogatott a szerződés aláírását követően 30 napon belül nem kezdi meg a projekttevékenységet,
 • a pályázó késedelembe esik és azt nem menti ki, vagy hibásan teljesít, továbbá a részfeladatot a kitűzött póthatáridőre nem, vagy hibásan teljesíti, valamint akkor is, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Kedvezményezett felel,
 • bebizonyosodik, hogy a pályázat kedvező elbírálása végett lényeges adatot szolgáltatott valótlanul a pályázó,
 • a szerződésben előírt bármely bejelentési kötelezettségének határidőig nem tesz eleget a pályázó,
 • jogalap nélküli kifizetés történt,
 • a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy a programmal összefüggő szabálytalanságokat az OFA felé nem jelenti, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat nem bocsátja az OFA rendelkezésére,
 • a beszámolók, jelentések, vagy az abban foglalt adatok ellenőrzése a pályázatban vállaltaktól eltérő adatokat, tényeket állapít meg,
 • a szerződés teljesítésével kapcsolatos ellenőrzést akadályozza, vagy meghiúsítja.
 • a Támogatott részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken,
 • ha a kedvezményezett teljesítését biztosító bankgarancia, inkasszó, egyéb határidőhöz kötött biztosíték a határidő lejárta miatt- annak lejárata előtt legalább 45 nappal – nem kerül meghosszabbításra. A lejárati idő nyomon követése a Támogatott felelőssége és feladata.
 • megvonható a támogatás, amennyiben a Támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben rögzített feltételekben bekövetkezett bármely változást a Támogató felé a változástól számított nyolc napon belül írásban nem jelenti be.
 • A pályázónak a projekt megvalósításának teljes ideje alatt vállalnia kell az együttműködést a pályázat kiírójával. A pályázónak a pályázat kiíróját haladéktalanul tájékoztatnia kell minden olyan eseményről, vagy változásról, amely a pályázat megvalósításával összefügg. A tájékoztatás elmulasztása a megítélt támogatási összeg visszakövetelését eredményezheti.

A  pályázati  felhívással  kapcsolatos  további  részletes  felvilágosítást  nyújt  az  OFA  Közalapítványi  Iroda.  (1037 Budapest,  Lajos  u.  80., www.ofa.hu )

Forrás: www.ofa.hu