palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkahelyteremtési pályázat kis- és középvállalkozások számára (konvergencia régiók)

Pályázati felhívás kis- és középvállalkozások számára a munkahelyteremtés és foglalkoztatásbővítés céljából.

A pályázat kódja: GINOP-5.3.12-19

A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során.
Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.

A rendelkezésre álló forrás, tervezett keretösszeg: 12 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 165 – 833 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Foglalkoztatotti létszám növelése:
A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik

 • új létesítmény létrehozatalát vagy
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 1. Foglalkoztatotti létszám növelése tevékenységgel összefüggő elvárások:
  • Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyén legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
  • Támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető.
  • A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.
   ad) A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
  • A Kedvezményezettnek az 1. számú mérföldkő teljesítésével egyidejűleg igazolnia kell a teljes létszámnövekedést. A foglalkoztatotti létszám növekedést jelen Felhívás 8. pontjában meghatározott 2. sz. szakmai melléklete szerinti nyilatkozat (Nyilatkozat statisztikai létszámról) és a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változásbejelentő másolatának benyújtásával szükséges igazolni. Amennyiben a Támogatást Igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Támogató a támogatási összeg arányos csökkentését, vagy amennyiben Támogatást igénylő a minimálisan elvárt 3 fős létszámnövekedést sem teljesíti, a támogatástól való elállást kezdeményezheti.
  • Amennyiben a Támogatást Igénylő nem tesz eleget a minimálisan elvárt 3 fős létszámbővítést tekintetében annak, hogy a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja az adott álláshelyet, abban az esetben Támogató szintén kezdeményezheti a támogatástól való elállást.
  • A támogatást igénylőnek záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a telephelyen a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva (a jelen felhívás 8. pontjában meghatározott 2. sz. szakmai melléklete szerinti nyilatkozat (Nyilatkozat statisztikai létszámról) és a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változásbejelentő másolatának benyújtásával). A foglalkoztatottak számának nettó növekedése elvárás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás, a 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondással történik, illetve a közfoglalkoztatottak számát.
  • Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a projektidőszak és a fenntartási időszak alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új munkavállalót alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum a támogatott időszakból hátralévő időtartam.

A projekt területi korlátozása
Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek az említett régiókban kell lennie.

Nem támogatható a Közép-Magyarország (Budapest, illetve Pest megye), a Nyugat-Dunántúli, valamint a Közép-Dunántúli régiók területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)

Letölthető dokumentum

GINOP_5.3.12_19_Felhivas-1

Pályázzon!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra között lehetséges.

GINOP-5.3.12-19 Foglalkoztatásbővítés ösztönzése