palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Napközi Erzsébet-tábor

erzsebetprogramAz Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Napközi Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára.

A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
A pályázat meghívásos, amelyben elsősorban az 1. számú mellékletben szereplő, Magyarország komplex programmal fejlesztendő, illetve fejlesztendő 54 járásának tankerületei vehetnek részt.

A pályázat kiírója: az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. A pályázat tekintetében az Alapítvány együttműködő szakmai partnerei elsősorban az 1. számú mellékletben felsorolt tankerületek, azok intézményei.

Kedvezményezettek köre:
A meghívással érintett alapfokú közoktatási intézmények alsó és felső tagozatos (1-8. osztályos), érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulói. Előnyt élveznek a 2015. évi októberi köznevelési statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Az előnyben részesülő gyermekek aránya a Napközi Erzsébet-táborban nem lehet kevesebb, mint a tábort szervező tankerület adott intézményeibe járó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számarányának átlaga.

A tábor helyszíne és ideje:
A Napközi Erzsébet-tábor a „Pályázók köre” pontban, valamint elsősorban az 1. számú mellékletben meghatározott tankerületek által biztosított táborhelyszíneken, 2016. július 4. és 2016. július 29. között, heti turnusváltással valósul meg.

 • 1. hét: 2016. július 04. – 2016. július 08. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
 • 2. hét: 2016. július 11. – 2016. július 15. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
 • 3. hét: 2016. július 18. – 2016. július 22. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
 • 4. hét: 2016. július 25. – 2016. július 29. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)

Résztvevők maximális létszáma: A Napközi Erzsébet-tábor 4 turnusának ideje alatt, minden helyszínt beleértve összesen 35 100 fő.

Általános pályázati feltételek

 • Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével és a tábor programtervének beküldésével lehet;
 • A pályázat kötelező melléklete a tervezett tábor programterve, amelyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg anapkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre kell elküldeni;
 • Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb  2016. június 4. napjáig állnak fenn;
 • A pályázó vállalja, hogy táboronként minden 10 gyerekre 1 felnőtt kísérőt biztosít.
 • A pályázó tankerületenként legalább 1 fő, legfeljebb 5 fő adminisztratív segítőt, kísérőt biztosít az Alapítvánnyal és az Erzsébet Táborok Kft. (a továbbiakban ETK) ügyintézőivel való kapcsolattartásra, valamint a táborok adminisztratív feladatainak ellátására;
 • A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. június 4-én, 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 • A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
 • A pályázatok elbírálására 2016. június 9-ig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. június 10-ig;
 • A Napközi Erzsébet-táborban való részvétel nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kedvezményezett az Erzsébet-program keretében meghirdetett további egy, általános vagy tematikus Erzsébet-táborban is részt vegyen;
 • A táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájuk másolatát, valamint a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra. Szülői mulasztás esetén a fentiek beszerzéséről az iskola gondoskodhat;
 • Az esetleges személyi változásokról Kiegészítő pályázati adatlapot kell kitöltenie a tankerületi kapcsolattartónak adott turnus 2. napjának 12.00 órájáig.
 • A pályázó vállalja, hogy a táboroztatási szolgáltatás részeként egy, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető Erzsébet-program logóval ellátott pólót készíttet minden résztvevő gyerek számára, amelyet a táborok kezdésére a rendelkezésükre bocsát;
 • A táboroztatási szolgáltatás biztonságos megkezdéséhez az ETK előleget biztosíthat.

A táboroztatási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány a Napközi Erzsébet-tábor turnusainak időtartama alatt napi négyszeri bőséges étkezést, valamint napközi táboroztatási szolgáltatást biztosít a gyermekek számára. A turnus időtartama 5 nap, amely hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között nyújt napközbeni foglalkozást a kedvezményezett gyermekek számára. Az Alapítvány és az ETK által nyújtott táboroztatási szolgáltatást a pályázati adatlapon kiválasztott telephelyen vagy a megadott tábor megvalósítási helyszínén lehet igénybe venni. A Napközi Erzsébet-tábor programon belül két típusú tábor szervezésére van lehetőség: a Komplex napközi élménytábor, valamint a Tematikus napközi tábor tartalmát az Alapítvány meghatározott szakmai irányelvei alapján a szervező iskolák alakítják ki. Az egyhetes turnus ideje alatt a táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekek az iskolai keretek között elkezdett nevelő- és fejlesztőmunkára alapozott, aktív pihenést szolgáló, maradandó élményt nyújtó, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó foglalkozásokon, és a tábor helyszínén kívüli szabadidős kulturális rendezvénye(ke)n vehetnek részt.
A tábor önrésze gyermekenként és turnusonként 100 Ft, azaz Egyszáz forint/turnus. A tábor önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodnia. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2016. szeptember 30-ig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az alábbi bankszámlaszámra:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Raiffeisen Bank 12001008-01385879-00100002

Amennyiben a táboroztatási szolgáltatásra jogosult kedvezményezett a táboroztatási szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
Az ETK a Napközi Erzsébet-tábor felnőtt kísérőinek és az adminisztratív segítőknek a táboroztatást követően turnusonként Étkezési Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (gyermekfelügyelő, tanárok, együttesen kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül kötődő programok költségeit (utazás, belépőjegy) a pályázatban elnyerhető táboroztatási szolgáltatás fedezi.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • A pályázó tankerület vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia az Egyesített Pályázói Nyilatkozat feltöltésével:
  • a táborban részt vevő gyermekek érvényes tanulói jogviszonyának fennállásáról, igazolva, hogy mindannyian a pályázó tankerület illetékessége alá tartozó iskola tanulói;
  • a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya a táborban eléri a tankerületi számarány átlagát
  • a pályázó tankerület illetékessége alá tartozó iskolák mindegyike teljesíti a bejelentési kötelezettségét az ÁNTSZ felé;
  • az előírt önrész rendelkezésre áll;
 • A szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok, amelyeket a pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja
 • A pályázati felületen feltöltendő hozzájáruló nyilatkozatok a személyes adatok kezeléséhez, kép- és hangfelvétel készítéséhez, azok Alapítvány és ETK általi felhasználásához
 • A táborokról elkészített programtervek. Az elektronikus úton elküldött program-táblázatokat a pályázó tankerületenként egyben, összegyűjtve küldi vissza a napkozi@erzsebettaborok.hu címre.

Pályázati elszámolás:

A pályázó vállalja, hogy 2016. szeptember 30. időpontig teljesíti a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását.
A pályázónak kötelessége 2016. szeptember 30. időpontig az Alapítványnak a napkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre elküldeni:

 • a táborról készített 2-5 oldalas írásos beszámolót, mely tartalmazza a turnusonkénti összes program fényképes dokumentációját JPEG / PNG formátumban (hetente min. 5, max. 20 darab);
 • a kedvezményezettek által kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítését, elektronikus úton.
 • a tábor összes résztvevője által aláírt jelenléti íveket, melyeket az adott turnus harmadik napjáig küld meg az ETK a tankerületeknek.

1. számú melléklet: Pályázók köre
Magyarország komplex programmal fejlesztendő, illetve fejlesztendő 54 járásának tankerületei:

KLIK Bácsalmási tankerülete
KLIK Mezőcsáti tankerülete
KLIK Baktalórántházai tankerülete
KLIK Mezőkovácsházai tankerülete
KLIK Barcsi tankerülete
KLIK Nagyatádi tankerülete
KLIK Berettyóújfalui tankerülete
KLIK Nagykállói tankerülete
KLIK Cigándi tankerülete
KLIK Nyíradonyi tankerülete
KLIK Csengeri tankerülete
KLIK Nyírbátori tankerülete
KLIK Csurgói tankerülete
KLIK Ózdi tankerülete
KLIK Derecskei tankerülete
KLIK Pétervásárai tankerülete
KLIK Devecseri tankerülete
KLIK Putnoki tankerülete
KLIK Edelényi tankerülete
KLIK Püspökladányi tankerülete
KLIK Encsi tankerülete
KLIK Sárbogárdi tankerülete
KLIK Enyingi tankerülete
KLIK Sarkadi tankerülete
KLIK Fehérgyarmati tankerülete
KLIK Sásdi tankerülete
KLIK Füzesabonyi tankerülete
KLIK Sellyei tankerülete
KLIK Gönci tankerülete
KLIK Szécsényi tankerülete
KLIK Hevesi tankerülete
KLIK Szeghalmi tankerülete
KLIK Ibrányi tankerülete
KLIK Szerencsi tankerülete
KLIK Jánoshalmi tankerülete
KLIK Szigetvári tankerülete
KLIK Jászapáti tankerülete
KLIK Szikszói tankerülete
KLIK Karcagi tankerülete
KLIK Tabi tankerülete
KLIK Kemecsei tankerülete
KLIK Tamási tankerülete
KLIK Kiskunmajsai tankerülete
KLIK Tiszavasvári tankerülete
KLIK Kisteleki tankerülete
KLIK Tokaji tankerülete
KLIK Kunhegyesi tankerülete
KLIK Törökszentmiklósi tankerülete
KLIK Kunszentmártoni tankerülete
KLIK Vásárosnaményi tankerülete
KLIK Kunszentmiklósi tankerülete
KLIK Vasvári tankerülete
KLIK Mátészalkai tankerülete
KLIK Záhonyi tankerülete

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati kiírás honlapjaNapközi Erzsébet-tábor