palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Műemléki és Régészeti szakmai kollégium pályázat

nka műemléki régészeti pályázatokA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet (1/A) Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására; (1/B) Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának,  állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására; (2) Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására; (3) Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények,  szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására és (4) Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására.

A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 350 millió Ft.

Pályázatot benyújtani az alábbi 4 témakörben lehet:

1/A Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, alamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására

1. Altéma kódszáma: 2732

Pályázni lehet a 2011. április 1. és 2012. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

A pályázók köre:
Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

A támogatás felhasználási jogcímei:
Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki ellenőr díjazására, tervezői művezetésre, régészeti érintettség esetén a kapcsolódó régészeti feltárás költségeire.

A finanszírozásra utólag (részelszámolás esetén maximum 2 részletben), a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását, valamint a szakértői vélemény becsatolását követően kerül sor.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • az elvégzett munka leírása,
 • fotódokumentáció a megvalósítás utáni állapotról,
 • karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás/restaurálás jó karban tartásához/állagvédelméhez szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését,
 • építési tevékenység esetén: az építési napló másolata, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője, a tervező, az építtető, az építtető műszaki ellenőre és a kivitelező állásfoglalását tartalmazó átadás-átvételi jegyzőkönyv, a külön jogszabályban előírt minőségi tanúsítványokkal, jótállási nyilatkozatokkal együtt,
 • restaurálás esetén: a restaurálási dokumentáció, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselőjének állásfoglalása,
 • régészeti érintettség esetén: a jelentés és a feltárási dokumentáció hiánytalan leadását igazoló KÖH-nyilatkozat.

A pályázó részére előírt saját forrás mértéke:
A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges teljes összeg legalább 50%-ának megfelelő saját erővel.

Az igényelhető támogatás maximális összege 13 millió Ft.

A pályázat a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

2. Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (Lásd külön, a 4. témakör után!)

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a tervezett munka leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulása,
 • építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció (nagyobb terjedelem esetén a műleírás és a jellemző tervlapok),
 • építési/restaurálási engedély, valamint annak jogerőre emelkedéséről szóló határozata (ha a pályázat benyújtásakor a jogerő még nem áll rendelkezésre, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell – azonban a még nem jogerős engedélyt ebben az esetben is csatolni kell!),
 • régészeti érintettség esetén: a szükséges kapcsolódó régészeti feltárásokra vonatkozó feltárási engedélykérelem benyújtását igazoló okirat,
 • munkanemenkénti tételes költségvetés, az ellenőrizhetőség és összehasonlíthatóság érdekében TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer, vagy azzal egyenértékű költségvetés-készítő program alkalmazásával,
 • a legalább 50% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány, vagy banki átutalási bizonylat másolata.

1/B Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására

Altéma kódszáma: 2733

Pályázni lehet a 2011. április 1. és 2012. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

A pályázók köre:
Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő, veszélyeztetett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

A támogatás felhasználási jogcímei:
Támogatás igényelhető építőipari kivitelezési költségekre, műszaki ellenőr díjazására, tervezői művezetésre, régészeti érintettség esetén a kapcsolódó régészeti feltárás költségeire.

A finanszírozás két részletben történik:
A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a teljes program csak a 2012. évben valósul meg), 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása, valamint a szakértői vélemény becsatolása után kerül kifizetésre.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • az elvégzett munka leírása,
 • fotódokumentáció a megvalósítás utáni állapotról,
 • karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított veszély-elhárítás ismertetését, a helyreállítás folytatásához és a műemlék további jó karban tartásához/állagvédelméhez szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését,
 • építési tevékenység esetén: az építési napló másolata, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője, a tervező, az építtető, az építtető műszaki ellenőre és a kivitelező állásfoglalását tartalmazó átadás-átvételi jegyzőkönyv, a külön jogszabályban előírt minőségi tanúsítványokkal, jótállási nyilatkozatokkal együtt,
 • restaurálás esetén: a restaurálási dokumentáció, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselőjének állásfoglalása,
 • régészeti érintettség esetén: a jelentés és a feltárási dokumentáció hiánytalan leadását igazoló KÖH-nyilatkozat.

A pályázó részére előírt saját forrás mértéke:
A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges teljes összeg legalább 10%-ának megfelelő saját erővel.

Az igényelhető támogatás maximális összege 7 millió Ft.

A pályázat a műemlékek veszély-elhárítására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (Lásd külön, a 4. témakör után!)

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a tervezett munka leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulása,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, vagy az illetékes építésügyi hatóság veszély-elhárításra és/vagy jó karban tartásra kötelező hatósági kötelezése,
 • hatósági kötelezés hiányában: a műemlék épületre vonatkozó, annak életveszélyes állapotát rögzítő, bejegyzett építésügyi igazságügyi szakértő által készített és aláírt igazságügyi szakértői vélemény,
 • hatósági kötelezés hiányában: építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció (nagyobb terjedelem esetén a műleírás és a jellemző tervlapok),
 • hatósági kötelezés hiányában: építési engedély, valamint annak jogerőre emelkedéséről szóló határozata (ha a pályázat benyújtásakor a jogerő még nem állrendelkezésre, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell – azonban a még nem jogerős engedélyt ebben az esetben is csatolni kell!),
 • régészeti érintettség esetén: a szükséges kapcsolódó régészeti feltárásokra vonatkozó feltárási engedélykérelem benyújtását igazoló okirat,
 • munkanemenkénti tételes költségvetés, az ellenőrizhetőség és összehasonlíthatóság érdekében TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer, vagy azzal egyenértékű költségvetés-készítő program alkalmazásával,
 • a legalább 10% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány, vagy banki átutalási bizonylat másolata.

2. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására

3. Altéma kódszáma: 2731

Pályázni lehet a 2011. április 1. és 2012. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

A pályázók köre: Pályázhatnak a 21/2007. (III. 26.) OKM rendelettel módosított 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

A támogatás felhasználási jogcímei: Támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) hivatalos nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.

A finanszírozás két részletben történik: A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a teljes program csak a 2012. évben valósul meg), 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül kifizetésre.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • az elvégzett munka leírása,
 • a tudományos eredmények összefoglalása,
 • ásatás esetén: feltárási napló csatolása,
 • a feltárással érintett terület összesített alaprajza,
 • fotódokumentáció a megvalósítás utáni állapotról,
 • az elsődleges leletfeldolgozás megtörténtét igazoló leletjegyzék (a 18/2001. NKÖM rendelet 1. § g) pontjának megfelelően),
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal igazolása a feltárással kapcsolatos dokumentációs kötelezettség hiánytalan teljesítéséről (rövid jelentés és feltárási dokumentáció leadása),
 • tényleges költségfelhasználás,
 • karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a régészeti lelőhely állagvédelme szempontjából szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését.

A pályázó részére előírt saját forrás mértéke: A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges teljes összeg legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.

Feltárásra igényelhető támogatás maximális összege 4 millió Ft, régészeti bemutatóhely esetén helyreállításra, állagmegóvásra és kialakításra maximum 4 millió Ft.

A pályázat a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

4. Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (Lásd külön, a 4. témakör után!)

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a tervezett munka leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulása,
 • az ásatás helyének azonosítására alkalmas helyszínrajz, a tervezett munkálatok helyszíne, tervezett kiterjedése, feltárás esetén a már feltárt terület megjelölésével,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye (feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély), a régészeti lelőhely KÖH nyilvántartási számának feltüntetésével, valamint az engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozat (ha a pályázat benyújtásakor a jogerő még nem áll rendelkezésre, akkor legkésőbb aszerződés megkötéséig pótolni kell – azonban a még nem jogerős engedélyt ebben az esetben is csatolni kell!),
 • állagmegóvás esetén: építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció,
 • munkanemenkénti tételes költségvetés,
 • a legalább 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány, vagy banki átutalási bizonylat másolata.

3. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására

5. Altéma kódszáma: 2708

Pályázni lehet a 2011. március 1. és 2012. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.

A pályázók köre: Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.

Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának megadásával lehet, csatolva a rendezvénynek helyszínt biztosító szervezet befogadó nyilatkozatát.

A támogatás felhasználási jogcímei:

 • tiszteletdíj (előadói, tolmács, fordítói),
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja,
 • szállítási költség,
 • installáció,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a rendezvény dokumentálásának költsége.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a kollégium dönt.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a rendezvény tematikája, részletes programja, előadói,
 • a rendezvény hasznosulásának értékelése,
 • a dokumentáció tartalma.

A pályázó részére előírt saját forrás mértéke: A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges teljes összeg legalább 15%-ának megfelelő saját erővel.
A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről kell benyújtani.

Ebben a témakörben a kollégium nevezési díjat nem ír elő.

4. Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására

6. Altéma kódszáma: 2704

Pályázni lehet a 2011. március 1. és 2012. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való részvételre.

A pályázók köre:
Pályázatot az örökségvédelem területén (is) tevékenykedő szervezet, vagy magánszemély nyújthat be, utóbbi esetben egy ilyen szervezet írásos ajánlásával.

A kollégium kizárólag előadással, prezentációval, poszterrel, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkező, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevő pályázókat támogat.

Pályázni a rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának megadásával lehet. A pályázathoz csatolni kell a hivatalos meghívólevél, vagy a kitöltött és elküldött jelentkezési lap másolatát, az előadás, prezentáció, poszter címét, témáját, illetve a nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásának tervezett programját, a pályázó tisztségviselésének igazolását.

A támogatás felhasználási jogcímei:

 • részvételi díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a kollégium dönt.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a rendezvény tematikája, programja, előadói,
 • a pályázó előadásának, vagy poszterének tartalma,
 • a rendezvény és az azon történő szereplés értékelése.

Ebben a témakörben a kollégium kötelező önrészt, valamint nevezési díjat nem ír elő.

*

7. Az 1/A, 1/B és 2. témakör esetében:

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át + 25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.
A nevezési díj összege félmillió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb
5.000 Ft + 25% áfa összegnél, azaz 6.250 Ft-nál.

A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány, vagy banki átutalási bizonylat másolatát.

8. Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni

a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő adatlap azonosító (A _ _ _ _ N _ _ _ _) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók, valamint az érvénytelen pályázatot benyújtók részére sem kerül visszafizetésre!

*

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.

A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

A nem támogatott, valamint az érvénytelen pályázatokhoz csatolt mellékleteket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítő levél dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.

A pályázatok 1 példányban
2011. január 28-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (+36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu