palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma rendezvények támogatása

A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma magas színvonalú, több éves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író-olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulását kívánja támogatni.

Pályázók köre: Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2012. március 20. és 2013. március 20. között megvalósuló programokra lehet.

Tervezett keretösszeg: 70 millió Ft

Altéma kódszáma: 3808

Benyújtási (feladási) határidő: 2012. március 20.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 20. – 2013. március 20.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 500.000.- Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000.- Ft + 27% áfa összegnél – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Támogatás kérhető (jogcímek):

 • tiszteletdíj,
 • szállásköltség,
 • étkezési költség,
 • útiköltség,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

Pályázati feltételek: Határon túli pályázó esetében a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Egy programra egy pályázat nyújtható be.

Letölthető dokumentum:

pályázati kiírás

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett rendezvény részletes szakmai programját, ezen belül:
 • a rendezvény történetét (a korábbi években lebonyolított írótáborok, fesztiválok stb. témáit, eredményeit stb.)
 • a most tervezett programok időpontját és helyszínét,
 •  a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását,
 •  az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is,
 • ha vannak, az együttműködő partnerek nyilatkozatát a pályázatban foglaltak közös megvalósításáról, illetve fel kell sorolni az általuk megvalósítandó tevékenységek körét,
 • a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlapazonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai: A kollégium előnyben kívánja részesíteni azokat az irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket, amelyek a magyar szellemi életben hosszabb ideje alapvető fontosságúak, s egyben megújulónak is mutatkoznak. Fontosnak tartja olyan rendezvények támogatását, amelyek a magyar szellemi élet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését is elősegítik. Elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással is rendelkeznek a megvalósításhoz, s amelyek döntően nem piaci célúak.

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó egyéb pályázatokon is részt vegyen. A pályázati adatlapon a meglévő forrást és a várható bevételekre vonatkozó részeket ennek megfelelően kell kitölteni.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait,
 • a megvalósult program technikai adatait (helyét, idejét, résztvevői, látogatói és közreműködői létszámát),
 • a programmal kapcsolatos dokumentumokat (megvalósult részletes program ismertetője, szórólapok, plakát, sajtóvisszhang (az eseményről a sajtóban megjelent írások másolatait), fotódokumentáció (maximum5 db), audiovizuális felvétel, esetleges közvélemény-kutatás összefoglalója stb.),
 • amennyiben van, a honlap címét, elérési útját, amelyen a támogatott programról készült részletes ismertető elérhető.

Támogatott pályázatok esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 •  az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti érték határ feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül;

A szakmai beszámolót egy nyomtatott példányban és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD vagy pendrive) PDF fájl formátumban kell beküldeni.

A pályázatok 1 példányban 2012. március 20-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. ( H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

 Forrás: http://www2.nka.hu