palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nyomokat hagyunk ötletpályázat

Ötletpályázat az üllői út 18. Kerületi szakaszán kreatív villamosmegálló tervezésére. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata nyílt ötletpályázatot hirdet kreatív, látványos, egyszerűen kivitelezhető köztéri alkotás, street art és public art elemek megvalósítására az Üllői út kerületi szakaszán. A Kiíró olyan elemeket keres, amelyek azonnali, látványos változást hoznak a városképben, ezáltal pozitív hatással vannak a kerületben élők és az átutazók hangulatára.

Az ötletpályázat tárgya: Budapest   XVIII.   kerület   50-es   villamos   Baross   utcai   megállójának   kreatív villamosmegállóként történő kialakítása/megújítása.

Az ötletpályázat kiírója: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata

Az ötletpályázat jellege, formája

A pályázat jellege: nyílt, anonim

A pályázat benyújtási formája: Postai úton a pályaműhöz jelöletlen C5-os zárt borítékban csatolni szükséges a pályázó adatait, melyet a kiírás 2. mellékletét képező adatlap szerint kell megadni.

A tervezési terület elhelyezkedése és lehatárolása: Budapest   XVIII.   kerület,   Üllői   út,   Határ   úti   végállomás   felé   haladó   50-es villamos Baross utcai megállója, közvetlenül az Önkormányzat épülete előtt, továbbá a kapcsolódó közterületek az 1. ábra és az 5. melléklet szerint.

A tervezési program: A   Kiíró   szándéka   a   már   megvalósult   Piros   iskolánál   található   50-es villamosmegálló után a vonal Baross utcai megállójának megújítása. Olyan   elemet   vagy   elemeket   keres   a   Kiíró,   mely   a   helyszínhez   illő   – Polgármesteri Hivatal épülete előtti terület – és emellett fiatalos, megújító, formabontó, kreatív.

Az   elemek   kialakításánál   a   „zölddel”   való   kombinációt,   a   környezet-tudatosságra való törekvést és a közösség bevonásával való megvalósítást a Kiíró előnyben részesíti. Az Ötlet lehet akár egyetlen elem is, ha az kellően karakteres, figyelemfelkeltő. Az alkotónak az intézményi előtér mai használatát szem előtt kell tartania, a parkolók száma a parkoló megálló felőli oldalán nem csökkenthető.

Az Ötlet megvalósítására bruttó 2,0 millió forint áll a Kiíró rendelkezésére, így a pályaműnek is ezen összegkereten belül kell megvalósíthatónak lennie.

Kreatív villamosmegálló terve

A pályázat fő elemét a kreatív villamosmegálló tervezése képezi. A tervezési terület az alábbi ábrán lehatárolt területen helyezkedik el.

Fontos cél, hogy a tervezett köztéri elem a terület használóinak készüljön. Elősegítse a helyi lakosság és a területet használók helyhez való kötődését, ezzel együtt funkcionálisan és vizuálisan egyaránt emelje a terület minőségét.

Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A köztéri alkotás, public art vagy street art mű lehet: installáció, festés, szobrászati tárgy, integrált design, multimédia egyaránt.

Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell. Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat, továbbá a közlekedésbiztonsági előírásoknak (lásd: 8. d. pont) is meg kell felelnie.

Koncepcionális terv – A Polgármesteri Hivatal előterének koncepcionális átgondolása

A Kiíró fontosnak tartja kreatív villamosmegállónak az intézményi előtérrel való kapcsolatát,   egységként   való   kezelését,   olyan   módon   történő   későbbi kialakítását,   mely   a   mai   állapothoz   képest   emeli   az   előtér   összképét.

Amennyiben  a Pályázó  az ”ötlet”-et  átvezethetőnek  találja a  Hivatal  előtti területre is, azt a fenti ábra „Koncepcionális terv” jelölésű területén tudja szemléltetni.

A pályázat megvalósítása: A   legjobb   ötletek   felhasználási   jogait   a   Kiíró   a   díjazás   ellenértékeként megvásárolja.

A   nyertes   pályázatok   alapján   a   kreatív   villamosmegálló   megvalósításának várható időpontja: 2012. október. (A megvalósítás pontos módja, a tervezés és a kivitelezés előkészítése az ötletgazdákkal   együtt   a   konkrét   ötletek   jellegétől,   komplexitásától   függ, valamint az esetleges engedélyeztetési folyamatoktól.)

Egyéb fontos tudnivalók

 1. A Pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta.
 2. Egy Pályázó több pályatervet is benyújthat.
 3. A   pályázati   költségvetésnek   tartalmaznia   kell   a   mű   megvalósításához, működéséhez   minden   költséget   (szállítás,   építés,   bontás,   az   installáláshoz szükséges eszközök, stb.)  A Kreatív megálló kivitelezésére rendelkezésre álló összeg bruttó 2,0 millió forint.
 4. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bíráló Bizottság javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
 5. A tervezési helyszínen a jelen lévő közlekedési funkció miatt az alkotásnak meg kell felelnie az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetében (18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet) rögzítetteknek (lásd.: http://tinyurl.com/co7ujqo , http://www.millenia.eu/cms/pdf/Orsz%C3%A1gos%20Vas%C3%BAti%20Szab%C3%A1lyzat%20II.%20k%C3%B6tete.pdf ).

Továbbá   az   alkotások   elhelyezésekor   figyelemmel   kell   arra   lenni,   hogy   a villamos   megálló   a   villamos   peron   vágány   felőli   szegélyétől   minimum   1,5 méteres szélességet szabadon kell tartani, valamint hogy a megálló világítását rontó eszközök/tárgy egyáltalán nem helyezhető el.

A beadandó pályázati anyag tartalma

A   nyomtatott   és   digitális   formában   (utóbbi   kizárólag   CD-n   vagy   DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a.  tervezési koncepció  –   részletes műleírás (max. 3db A/4-es oldal; a digitális változat pdf-ben.),
 • b. helyszínrajzok  (kreatív villamosmegálló M=1:100)
 • c.  vizuális terv  (fotó, látványterv skiccrajz) amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. A b., c., jelű munkarészek beadási formátuma minimum 2 db, maximum 3 db A/2-as tabló. Digitális változat pdf-ben.
 • d.   költségvetés,   amely   magában   foglalja   a   terv   megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének költségeit. (A digitális változat xls- ben vagy pdf-ben.)
 • e.  zárt és jelöletlen C5 borítékban az  adatlap  2. melléklet kitöltésével, valamint a tervezői nyilatkozat 3. melléklet kitöltésével. A borítékra a 4. melléklet szerinti címzéslapot kell ráragasztani (titkosság biztosítása érdekében)

Tetszőlegesen beadható munkarészek:

 • helyszínrajz   a   koncepcionális   terv   területére   (,amennyiben   azzal alátámasztást tud adni a „kreatív villamosmegálló” ötletének) M=1:200, A/2-es tablón, digitális változat pdf-ben.
 • makett M=1:50
 • részlet makett, modell M=1:5
 • videó Windows Media Player által lejátszható formátumba

A pályázat beadása és elbírálása

A pályázóknak a pályaművet 2012. július 20. 24:00 óráig kell postára adni.

Címzés:     Budapest     XVIII.     kerület,     Pestszentlőrinc     –     Pestszentimre  Önkormányzata, „Üllői Street Art”, 1184 Budapest, Üllői út 400.

A Bíráló Bizottság legkésőbb 2012. július 26-ig hirdeti ki döntését.

A Bíráló Bizottság döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

 A pályaművek díjazása

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre   álló   összeget   kiadja,   és   törekszik   arra,   hogy   egy   győztest hirdessen ki.

Az ötletek díjazására és a felhasználási jogok megvételére   bruttó 500 000 forint áll rendelkezésre.

A   keretösszegen   belül   a   díjak   és   megvételek   összegét   –   a   pályaművek egymáshoz viszonyított értéke arányában – úgy állapítják meg, hogy a díjak és a megvételek bruttó összege 25 000 és 200 000 Ftközött lehet.

A   díjazásban   és   megvételben   részesült   pályamunkák   a   Kiíró   tulajdonába kerülnek,   azokat   részben   vagy   egészben   további   ellenszolgáltatás   nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

A Kiíró a pályázatot eredménytelennek minősíti, amennyiben a Bíráló Bizottság egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti   a   díjazásra,   vagy   (és)   megvételre   fordított   összeget,   ha   az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Tovább tervezésre vonatkozó feltételek

A Kiíró szándéka a Bíráló Bizottság döntése alapján a nyertes pályázók közül kiválasztani – a továbbtervezéshez – azt a tervező csapatot (amely állhat akár több   pályázó   csoport   alkotóiból),   akikkel   külön   szerződést   kíván   kötni   a megvalósításban   való   közreműködésre,   amennyiben   azok   a   3.   melléklet szerinti nyilatkozatot kitöltötték és aláírták.

A   továbbtervezés   tárgya   a   kiviteli   tervek   elkészítése   és   a   megvalósítási folyamat végigkísérése. Mindezekért a Kiíró az alkotókat a pályázati díjazás mellett bruttó 300 000 Ft díjazásban kívánja részesíteni.

Amennyiben Pályázó nem kíván élni a tovább tervezés lehetőségével, úgy azt is a 3. melléklet szerinti Tervezői nyilatkozatban a megfelelő rész kitöltésével kell szintén jeleznie.

Kiíró vállalja, hogy a szükséges engedélyek beszerzése kapcsán segítséget nyújt a tervezőknek.

A     megvalósítandó     műveket     kiválasztó     Bíráló     Bizottság összetétele

 • Előd Ágnes, DLA egyetemi adjunktus, Doktori Iskola, Magyar Képzőművészeti Egyetem
 • Somogyi Emese szobrászművész
 • Pozsár Péter építész (Újirány Csoport)
 • Bujdosó Attila építész, kutató (KÉK)
 • Hunyadi István városigazgató (Budapest XVIII. ker. Önkormányzata)

A pályázat lebonyolítása

 • 2012. június 8 – Apályázat kiírása és a regisztráció kezdete.
 • 2012. június 15. – Apályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje, melyeket a címre kérünk megküldeni.
 • 2012. június 20 – Akérdésekre adott válaszok határideje.
 • 2012. július20 Apályaművek beadásának határideje.
 • 2012. július 27-ig az eredmények kihirdetése és a díjak átadása (melynek pontos időpontjáról minden érintettet a megadott kontaktokon keresztül értesítünk, továbbá a www.ulloistreetart.hu honlapon is közzé tesszük).
 • 2012. augusztus 21-24. –  között Kiállítás a pályaművekből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Galériájában.
 • 2012. október – a pályaművek megvalósítása.

Letölthető dokumentumok

Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ulloistreetart@bp18.hu e-mail címen kaphatnak.

Kérdés – Válasz

A pályázók kérdéseiket  2012. június 8-tól kezdődően június 15-én 24 óráig  tehetik  fel.  A  kérdéseket  e-mailben  a   ulloistreetart@bp18.hu  e-mail címre   kell   megküldeni.   A   beérkezett   kérdésekre   a   válaszokat   Kiíró   a www.ulloistreetart.hu oldalon fogja közé tenni 2012. június 20-án.

A Kiírás véglegesítése

A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (bíráló bizottság összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve az ötletpályázat lebonyolításától visszaléphet.

Kiállítás

A   pályázó   pályaművének   beadásával   tudomásul   veszi,   hogy   a   Kiíró   az ötletpályázat anyagából kiállítást kíván tartani, melyen a nyertes és díjazott pályaművek nevesítve kerülnek bemutatásra. A nem nyertes és díjazásban sem   részesült   pályaművek   is   bemutatásra   kerülhetnek   a   pályázókkal   való egyeztetést követően.

Forrás: http://www.ulloistreetart.hu