palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

A 2012. évi 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennale magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására kiírt pályázat. Biennale Architettura 2012 – Magyar Pavilon, Giardini di Castello, Velence.

A pályázat kiírója: Gulyás Gábor, a Műcsarnok Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Műcsarnok Nonprofit Kft.) ügyvezető igazgatója, a Velencei Biennále nemzeti biztosa

A pályázat lebonyolítója: Műcsarnok Nonprofit Kft. (Biennále Iroda), 1146 Budapest, Dózsa György út 37.

A pályázat tárgya: a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt.

Minden olyan személy vagy csoport pályázhat építőművészeti kurátori koncepcióval (kurátor lehet a művész maga is), aki vagy amely jártas a kortárs magyar és nemzetközi építészetben és rendelkezik kiállításrendezői gyakorlattal.

A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak.

A pályázat beadási határideje: 2012. január 6. (A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani. A beadási határidő a postai feladás napja.)

A Műcsarnok Biennále Irodája költségvetési konzultációs napokat hirdet 2011. november 14. és 18., illetve 2011. december 5. és 9. között. A Biennále Iroda az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt.

A pályaművek beadási határidejét követő 10 munkanapon belül a zsűri előtt zártkörű prezentációra kerül sor a Műcsarnok előadótermében.

Ezt követően a pályázóknak egy hét áll rendelkezésükre a szükséges hiánypótlásra, illetve pontosításokra.

A döntéshozatal várható időpontja: 2012. február 15.

A pályázat hivatalos megjelenésének helyei:

A Műcsarnok központi honlapja (www.mucsarnok.hu) és a Biennále

Iroda honlapja (www.velenceibiennale.com)

A teljes pályázati anyagot nyomtatott és elektronikus formában ( CD-n vagy DVD-n, pdf fájlban) is be kell nyújtani. A végső döntést követően valamennyi benyújtott pályázati anyag felkerül a www.velenceibiennale.com és a www.mucsarnok.hu/biennale oldalakra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó, valamint a bemutatásra szánt alkotó(k), építész(ek), művész(ek) rövid szakmai életrajzát
 2. Valamennyi kiállító írásbeli hozzájárulását műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználáshoz.
 3. A magyar pavilonban bemutatásra szánt projekt szakmai koncepcióját 6–10 000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800–1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.
 4. A projekt látványtervét legalább három, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép formájában, egyenként maximum 10 Mb nagyságú fájlban.
 5. A többnyelvű katalógus szakmai koncepcióját 3–6000 karakternyi terjedelemben.
 6. A kiállítás és a katalógus részletes költségvetési tervét.
 7. A megvalósítás ütemezését 3–6000 karakternyi terjedelemben.
 8. A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a Műcsarnok, illetőleg a Biennále Iroda a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, az archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekintsenek.
 9. A pályázó nyilatkozatát, mely szerint a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.
 10. A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a Műcsarnok, illetőleg a Biennále Iroda a mellékelt CD-n/DVD-n szereplő pályázati anyagot a weboldalon (www.mucsarnok.hu, www.velenceibiennale.com) nyilvánossá tegye.

A Műcsarnok fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez:

A kiállítás teljes körű előkészítéséhez, lebonyolításához és promóciójához szükséges anyagi forrást a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma biztosítja a Műcsarnok részére.

A kiállítás megépítésének és a kapcsolódó katalógusnak az együttes költségkerete nem lehet több bruttó 20 millió forintnál. Amennyiben a tervezett költségek meghaladják ezt a keretet, a pályázó köteles írásbeli nyilatkozatot benyújtani a pluszköltségeket finanszírozó támogatójától.

A pavilon működtetésének költségeit (előkészítés, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.) a pályázatban csak abban az esetben kell szerepeltetni, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltér a szokásostól.

A költségvetésnek nem kell tartalmaznia a szállítási és kiutazási költségeket, kivéve, ha az szintén eltér a megszokottól. A Biennále Iroda fenntartási költsége és a projekt kommunikációja sem terheli a kiállítás közvetlen költségkeretét.

A pályázat érvényességének alapfeltétele:

 • postára adás a megadott határidőig
 • valamennyi szükséges nyilatkozat és melléklet megléte az előírt formában

Amennyiben a lebonyolító a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót a prezentáció alkalmával, egyhetes határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.

Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

A pályázóknak figyelembe kell venniük a Velencei Biennále mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait.

A 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále várható időpontja: 2012. szeptember–november

Mivel a Velencei Biennále vezetősége a magyar pályázat kiírásának napjáig még nem tette közzé a központi kiállítás főkurátorának nevét, illetve a központi témát, arra értelemszerűen nem kell tekintettel lennie a pályázatnak.

Letölthető dokumentumok

A beadás módja: A pályázatot kizárólag postán, ajánlott küldeményként lehet benyújtani a következő címre:

Műcsarnok Nonprofit Kft
Gulyás Gábor nemzeti biztos
1146 Budapest
Dózsa György út 37.

A pályázatot elbíráló zsűri tagjai:

Boros Géza művészettörténész (a NEF MI művészeti főosztályának vezetője)
Ferencz István
építész (a Magyar Művészeti Akadémia tagja)
Gulyás Gábor
esztéta (a Műcsarnok igazgatója, a biennále nemzeti biztosa)
Guttman Szabolcs
építész (a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tanára)
Kálmán Ernő
építész (a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke)
Készman József
művészettörténész (a Műcsarnok vezető kurátora)
Wesselényi-Garay Andor
építészkritikus (a 2010. évi Velencei Építészeti Biennále magyar kiállításának kurátora)

A pályázat nyerteséről a zsűri dönt, a döntés ellen fellebbezésre nincs mód.

A nyertes kihirdetésére a döntést követő egy héten belül kerül sor. A pályázat nyertesével a Műcsarnok megbízási szerződést köt.

A pályázaton győztes kurátor kötelezettségei:
A kiállítást a Műcsarnok valósítja meg a kurátor szakmai koncepciója alapján. A kurátor a feladatai teljesítése során a Műcsarnok Nonprofit Kft. megbízottjaként jár el. A szerződésben vállalt feladatait a Műcsarnok érdekeinek megfelelően köteles ellátni, köteles továbbá a munkája során betartani a Műcsarnokra mint nonprofit kft.-re vonatkozó szabályokat és előírásokat. A kurátor a szakmai döntéseit a nemzeti biztossal előzetesen köteles egyeztetni. Gazdasági vonzatú kérdésekben döntési jogkörrel nem rendelkezik, e körben döntés-előkészítési és javaslattételi joga és kötelezettsége van a nemzeti biztos felé. A végleges költségvetést a kurátor a Műcsarnok felelős gazdasági munkatársaival közösen készíti el. A kurátor a Műcsarnok nevében anyagi kötelezettségvállalást nem tehet.

A kurátor és a nemzeti biztos, illetve a Műcsarnok közötti együttműködést a Műcsarnokban működő Biennále Iroda koordinálja.

A kurátor feladatai:

 • A megbízását követően két héten belül átadja munkája ütemtervét a nemzeti biztosnak jóváhagyásra.
 • A megbízását követően egy hónapon belül átadja a nemzeti biztosnak a költségvetés tervezetét mind a kiállításra, mind a katalógusra vonatkozóan.
 • Előterjeszti a kiállításon részt vevő alkotók felkérését, meghatározza feladataikat (határidőkkel), megismerteti őket kötelezettségeikkel és jogaikkal.
 • A Műcsarnok szállítmányozási csoportja és a Biennále Iroda közreműködésével felügyeli a műbiztosítást és a szállítmányozást. Koordinálja a kiállítási és installációs anyag összegyűjtését és helyszínre szállítását, majd a bontást és a hazaszállítást.
 • A Biennále Iroda közreműködésével megrendezi a kiállítást.
 • Bevezető tanulmányt ír a biennále központi katalógusához és a magyar katalógushoz. Megszerkeszti a katalógust és a kapcsolódó nyomtatott és on-line információs anyagokat. Felügyeli a tanulmányok fordíttatását, valamint a katalógus és a kapcsolódó információs anyagok tervezését.
 • Szakmai beszámolót készít az elvégzett munkáról.

A kurátorral a Műcsarnok megbízási szerződést köt. A megbízás díjazása a projekt költségvetése terhére történik. Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – egy hónap elteltével nem halad előre, és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni.

Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a zsűri határozatai az irányadóak.

Forrás: http://www.velenceibiennale.com/