palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2009/2010-es tanévben államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre a magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára

okm pályázatokA Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2009/2010-es tanévben.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozta ki, a pályázatot az Eszéki Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 9. § (1) és (3) bekezdései, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 119. § (2) bekezdésének d) pontja, valamint a Kedvezménytörvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. OM. rendelet 1-2. §-ai alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát állampolgárságú személyek abban az esetben vehetnek részt a magyarországi államilag támogatott képzésben, ha nappali tagozatra, államilag támogatott doktori képzésre jelentkeznek, a felvételi eljárásban elérik az adott doktori képzésre vonatkozóan az államilag támogatott ponthatárt és ezután elnyerik az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton az államilag támogatott képzésben való részvételre irányuló jogosultságot.
 • A 2009/2010-es tanévben a magyarországi államilag támogatott, nappali tagozatos doktori képzésben összesen 19 fő, a Kedvezménytörvény hatálya alatt lévő horvát, szerb és ukrán állampolgárságú személy kezdheti meg tanulmányait a fent ismertetett eljárás alapján. E hallgatók a felvételi eljárásban nem terhelik a 2009/2010-es tanévre az egyes doktori iskolák részére előirányzott államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszámot, őket az előirányzott kerethez hozzáadva kell kezelniük a doktori iskoláknak.
 • Amennyiben a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát állampolgárságú személyek a doktori képzés felvételi eljárásában
  • nem érik el az államilag támogatott pontszámot, vagy
  • elérik ugyan az államilag támogatott ponthatárt, de nem nyerik el az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton az államilag támogatott doktori képzésre vonatkozó jogosultságot,
   akkor tanulmányaikat csak költségtérítéses formában kezdhetik meg.
 • Az államilag támogatott doktori képzésben részvevő hallgatók ösztöndíjának havi összege az éves költségvetési törvényben, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított éves támogatási normatívájának tizenketted része, 2009-ben ennek értéke a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 12. § (1) bekezdése szerint 93.000 Ft/hó. Ezen ösztöndíjra az államilag támogatott doktori képzésben résztvevő hallgató doktori tanulmányainak legfeljebb hároméves (36 hónapos) időtartama alatt jogosult.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Sikeres pályázat esetén a pályázó kizárólag a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájában végzendő tanulmányai időtartamában jogosult államilag támogatott doktori képzésben való részvételre, más államilag támogatott doktori képzésben történő részvétele csak a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának, illetve a tárca által erre kijelölt szervezet külön jóváhagyásával lehetséges.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Kedvezménytörvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdése alapján a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről az Eszéki Információs Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek időpontjáról az Eszéki Információs Irodánál érdeklődhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembevételével a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium oktatásért felelős államtitkára hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A nyertes pályázóval az Oktatási és Kulturális Minisztérium által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza a magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó jogait, valamint a hallgatónak a pályáztató felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél – száma) és ezekben bekövetkező változásokra;
  • idegenrendészeti státuszának megváltozása (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
 • A nyertes pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Eszéki Információs Iroda, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi kezeléséhez az államilag támogatott doktorandusz jogviszonya időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az államilag támogatott doktorandusz jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A nyertes pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a doktori ösztöndíjat.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az államilag támogatott doktori képzésben való részvételt kizárja. A magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási/letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított doktori ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A nyertes pályázók a magyarországi államilag támogatott doktori képzésük időtartama alatt nem részesülhetnek más jogcímen (teljes képzési idejű vagy részképzéses magyarországi alap-, egységes /osztatlan/ és mesterképzésben) miniszteri ösztöndíjban, valamint nem részesülhetnek más (párhuzamos) szülőföldi tanulmányaikkal összefüggésben az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet közös pályázati felhívásain elnyerhető tanulmányi támogatásokból.
 • A pályázaton nyertes hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a magyarországi államilag támogatott doktori képzésben történő részvétel elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2009. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos PhD/DLA képzésére a felvételi eljárásban elérte az államilag támogatott ponthatárt és a 2009/2010-es tanévben I. évfolyamon megkezdi tanulmányait.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.

A meghirdetett pályázati kategória leírása és a további pályázati feltételek:

Államilag támogatott nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) – 1 fő

Azok a 2009. évben magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali tagozatos képzésre felvételt nyert és tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik

 • államilag támogatott doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban elérték az államilag támogatott ponthatárt, és
 • szülőföldi vagy magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek.

E pályázati kategóriára vonatkozó kizáró feltételek:

Államilag támogatott nappali tagozatos PhD/DLA képzésre nem pályázhat az, aki

 • a megpályázott képzésre a 2008. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
 • tanulmányait nem a 2009/2010-es tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
 • szülőföldi nappali PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül;
 • tudományos fokozattal (a szülőföldön szerzett magiszteri fokozat kivételével) már rendelkezik.

A pályázatokat 2009. június 15-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2009. július 24., 15.00 óra.

Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2009. augusztus 3., 12.00 óráig van lehetőség!

A pályázatokat egy példányban, személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ – Eszéki Információs Iroda

Horvátország

31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ – Eszéki Információs Iroda

Horvátország

31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.

Tel.: +385-31-275-134

Fax: +385-31-275-133

E-mail: informaciosiroda@net.hr

Pályázni az Eszéki Információs Irodában 2009. május 21-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az Eszéki Információs Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:

Bankszámla tulajdonos neve: Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske

Bankszámlaszám: Zagrebačka Banka 2360000-1101505109

Szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni a pályázathoz, kivéve, ha a felsorolás ettől eltérően rendelkezik.

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
 • géppel írt szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem indokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyetemi és (ha van) magiszteri oklevél, államvizsga-bizonyítvány és index (leckekönyv) egyszerű másolata;
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);
 • befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola igazolása a felvételről;
 • a pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott (aláírásával ellátott) tématerve;
 • a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata;
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

Csatolható mellékletek:

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban elegendő csatolni a pályázathoz.

 • tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített – az Eszéki Információs Irodától igényelhető, illetve www.martonaron.hu honlapról letölthető – mellékleten;
  • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása az Eszéki Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg,
  • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása az Eszéki Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg,
  • megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét,
  • a konferencia-részvétel (TDK, szakmai konferencia) esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
  • DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • szülőföldi munkahelyi igazolás, szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál.