palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a LONDON DESIGN FAIR szakvásáron való megjelenésre

Pályázati felhívás piacérett termékeket előállító tervezők számára a 2019. szeptember 19-22. között megrendezésre kerülő London Design Fair kollektív magyar standján való megjelenésre.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. MÁJUS 26., VASÁRNAP, ÉJFÉL

SZINOPSZIS
A Magyar Divat & Design Ügynökség egyik fő feladatának a divat – és designipari termékek exportnövelését határozta meg. Célja hatékonyan segíteni a magyar divattervezők, valamint formatervezők termékeinek külföldi piacra lépését, azáltal, hogy nemzetközi kereskedelmi kiállításokon és designvásárokon biztosítja megjelenésüket.
Nemzetközi tapasztalatok támasztják alá, hogy a külföldi, rangos eseményeken való folyamatos jelenlét támogatja a globális piacokon való érvényesülést, valamint kiemelkedő szerepe van az országimázs erősítésében. A designágazat sajátosságait figyelembe véve Magyarország egyedisége az élő és folyamatos iparművészeti és formatervezői hagyományokban, a kreatív attitűd értékként való felismerésében rejlik.
Ennek jegyében a Magyar Divat & Design Ügynökség (továbbiakban Kiíró) nyílt pályázatot hirdet a London Design Fair 2019 magyar standján való részvételre.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Kelet-London kreatív negyedében megrendezett London Design Fair egy négynapos iparági rendezvény, ahol évente 36 országából 550 kiállító mutatja be bútorait és lakberendezési termékeit. A nemzetközi kiállítók között találunk független tervezőket, befutott, nagy múltú cégeket és gyárakat, valamint nemzeti standokat is, ahol az adott ország szervezésében közös helyszínen, válogatottan jelennek meg annak tervezői, képet adva az ország kortárs tárgykultúrájáról.
A Kiíró a szakvásár kiemelt helyszínén, 50 négyzetméteren kívánja bemutatni a magyar design kiemelkedő alkotásait, ahova a pályázati feltételeknek megfelelő hazai tervezők, tervezőcsoportok és cégek jelentkezését várja (továbbiakban Pályázó).

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton való részvételhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

  • vállalkozóként/vállalkozásként bejegyzett designer, formatervező, vagy designstúdió
  • két lezárt üzleti év megléte
  • gyártói kapacitás megléte
  • működő, aktív weboldal és közösségimédia-jelenlét
  • a kiállítás időszakára nyomtatott bemutatkozó anyag biztosítása

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A pályázatra beérkezett pályaműveket a Kiíró által felkért szakmai zsűri bírálja el. A Zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.
A pályázat eredményhirdetését követően a megbízott kurátorral történő személyes konzultáció során kerülnek kiválasztásra az installációba szánt termékek.

A PÁLYÁZAT LEADÁSA, FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A pályázaton kizárólag az 1. sz. mellékletben megtalálható jelentkezési lap kitöltésével lehet részt venni. A jelentkezési lap megtalálható jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő után beérkezett pályázatokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

Letölthető dokumentum

HFDA_London_Design_Fair_2019_felhivas – jelentkezesi lap

BEADÁS MÓDJA:

A design@hfda.hu e-mail címre megküldött, „London Design Fair 2019” tárgyú levél, melynek mellékletei:

  • PDF formátumú, kitöltött és aláírt jelentkezési lap (1. sz. melléklet)
  • PDF formátumú, kitöltött és aláírt átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
  • PDF formátumú, kitöltött és aláírt titoktartási nyilatkozat (3. sz. melléklet)

Beadási határidő: 2019. május 26., vasárnap, éjfél
Eredményhirdetés: 2019. június 7., péntek
Kiállítási időszak: 2019. szeptember 19-22., London, Egyesült Királyság

ELBÍRÁLÁS MÓDJA:
A Pályázók közül a szakmai zsűri választja ki azokat a designereket, akiket alkalmasnak ítél arra, hogy a leadott dokumentáció alapján képviselje hazánkat a London Design Fair 2019 magyar standján. A zsűri által kiválasztott tervezők termékeiből álló kiállítói stand teljes koncepcióját és elemeit a Kiíró biztosítja a sikeres Pályázók részére.
A pályázat eredményéről a Kiíró minden Pályázónak elektronikus és nyomtatott formában is értesítést küld.

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK
A pályázat nyilvános, minden – a pályázati feltételeknek megfelelő – tervező, tervezőcsoport és cég számára nyitott. Érvényesen pályázhat az a Pályázó, aki vállalja a pályázati felhívásban közzétettek betartását és a pályázati felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázathoz tartozó munkák, alkotások harmadik személy jogát nem sértik, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a Pályázó munkáira vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a Pályázót vagy törvényes képviselőjét terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati felhívás részét képező nyilatkozatban vállal.
A Pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotások meglétével pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik és a Pályázó a felhívásból kizárható.
A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket és elfogadja a Kiíró és a Szakmai Zsűri döntését. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, illetve nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.
A Pályázó vagy törvényes képviselője a jelen pályázathoz csatolt jelentkezési lapon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy vállalkozói, vagy cégszerű tevékenységét folytat és annak képviseletében jár el, amikor a Pályázatra jelentkezik.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a Zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék oda a megjelenés jogát.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

A Zsűri tagjai:
HORVÁTH JUDIT, PHD – az Iparművészeti Múzeum Kortárs Dizájn Főosztályának vezetője
HOSSZÚ GERGELY – Red Dot Díjas formatervező
MAJCHER BARBARA – vezető főtanácsos, Magyar Formatervezési Tanács
OSVÁRT JUDIT – kurátor, Design Hét Budapest
SZŐKE GÁBOR MIKLÓS szobrászművész, designer

KIZÁRÓ OKOK

a) a Pályázó nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóság követelményének; vagy
b) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban; vagy
c) összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:

  • a zsűri tagja, vagy a zsűritagok Ptk.-ban meghatározottak szerint hozzátartozója
  • olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezek hozzátartozója a zsűri tagja, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; vagy

d) A Pályázó a Pályaműben valótlan adatokat közöl.

Pályázó az átláthatóságról és az összeférhetetlenségről a jelen Pályázati felhívás 2. sz. mellékleteként csatolt dokumentum kitöltésével köteles nyilatkozni.

JOGI TUDNIVALÓK
Pályázó a pályázat kötelező részét képző 2. sz. melléklet benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Saját szellemi termék:
A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati anyag, sem annak összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti. A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a Pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati felhívás részét képező minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal. A Pályázó vállalja, hogy a termékek elkészítésénél a felhasználás tekintetében kizárólag olyan elemeket használ(t) fel, amelyekre vonatkozóan a felhasználási jogokkal maga a Pályázó teljeskörűen rendelkezik. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag Pályázó köteles teljeskörűen helytállni. A Pályázó kizárólag saját szellemi alkotásával, alkotásaival pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a kiválasztást követően válik ismertté, akkor a Pályázó köteles visszalépni a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni