palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából iskolai rendezvények megrendezésére

kormányzati portál pályázatA pályázat célja a 2011. évi Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából kiemelkedő színvonalú iskolai rendezvényeket, megemlékezéseket lebonyolító magyarországi közoktatási intézmények támogatása. A NÖN-nel kapcsolatban megvalósult iskolai rendezvények tapasztalatainak összegyűjtése.

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be: Magyarországi székhelyű közoktatási intézmények

Általános tudnivalók:

 • Pályázni lehet olyan pályamunkával, amely tartalmazza:

1. a NÖN-höz kapcsolódó, iskolájukban megvalósult program felépítését,

2. az ekkor alkalmazott szakmapedagógiai metodikát, az esetleges ünnepi „forgatókönyv” meglátásait,

3. illetve a NÖN kapcsán megvalósított egyéb ötleteket.

 • Az egyes pontok külön-külön, vagy kombinációban is pályázhatók, azonban egy iskola csak egy pályázatot nyújthat be.
 • A Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletnek – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A támogatás forrása Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklete, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/4/39. Közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, az elnyerhető támogatás – 10 nyertes pályázó részére egyenként – 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatás. Ez tervezett keret, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: A NÖN-höz köthető szakirodalom, tájékozató anyagok beszerzése az iskola számára.
 • A pályázatokról a NEFMI oktatásért felelős államtitkára dönt (a továbbiakban: döntéshozó) az Értékelő Bizottság javaslata alapján 2011. július 31. napjáig. Az Értékelő Bizottság elnöke: Dr. Szantner Viktor, a NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke, tagjai: Brassói Sándor, a NEFMI Közoktatási Irányítási Főosztály főosztályvezetője; Gyetvai Árpád, a NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője; Király Annamária a NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának referense. A pályázat érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.

A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó a nemzeti erőforrás

 • miniszterhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A nyertes pályázókkal a NEFMI 2011. szeptember 30-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor. Ha a szerződéskötésre a jelen felhívásban meghatározott határidőn belül a Kedvezményezettnek felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.
 • A szerződés tartalmazza

–          a támogatás felhasználásának feltételeit;

–          a beszámolás, pénzügyi elszámolás és ellenőrzés rendjét;

–          a szerződésszegés eseteit és azok jogkövetkezményeit.

 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2011. augusztus 1. napja, véghatárideje a pályázati adatlapon megadott program befejezést követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2011. november 30. napja.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás kérhető az alábbi címeken kérhető: NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya. Telefonszám: +36-1/795-1747; e-mail: david.ligeti@nefmi.gov.hu;

A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat kizárólag a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Külhoni Magyarok Osztálya adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 5 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával, „NÖN 2011 pályázat” cím feltüntetésével a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Külhoni Magyarok Osztálya titkárságára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14). kell postai úton eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben a NEFMI Külhoni Magyarok Osztályára, (non2011@nefmi.gov.hu) címezve kell elküldeni.

Postai feladás szerinti beküldési határidő: 2011. július 15-ig (a postai bélyegző kelte).

Az elektronikus levél beküldésének határideje szintén 2011. július 15.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás NÖN
Pályázati adatlap NÖN
Pályázati nyilatkozat NÖN
Pályázati költségterv NÖN

A pályázat benyújtásához csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi mellékletekkel együtt érvényes):

 • Pontosan kitöltött pályázati adatlap (és az ebben található 1 db nyilatkozat) – 5 példányban;
 • A pályázó szervezet alapító (létesítő) okiratának egyszerű másolata – 1 példányban;
 • A közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány – 1 példányban;
 • Az előre megadott formában pontosan kitöltött és aláírt költségterv – 5 példányban;

A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok részletes leírása és költségvetési terve (ebben külön feltüntetve a saját és más forrásból származó pénzügyi eszközöket) – 1 példányban.

A nyertes pályázatok esetében a szerződéskötéshez csatolandó melléklet: A szerződés aláírását megelőzően a nyertes (kedvezményezett) pályázó biztosítékként köteles benyújtani a támogató a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz valamennyi – a vonatkozó jogszabályok alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát (ún. inkasszó nyilatkozatát) pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is.

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat,
 • várható szakmai hasznosulás.

Nem jogosultak a támogatásra: azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, és hiánypótlásra nincs lehetőség, ha

 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van lehetőség egy alkalommal.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2011. július 31-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján: www.kormany.hu/nemzeti-eroforras-miniszterium tesszük közzé.